Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Separering av vann og avløp Brusevollbekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Separering av vann og avløp Brusevollbekken

15.10.2018

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate.

Her finner du informasjon om forestående gravearbeider og omlegging av kommunalt nett i Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate.

Det vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger.

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separart ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Anleggsoppstart planlagt rundt mars/april 2019, og Sarpsborg kommune vil invitere til et informasjonsmøte for berørte abonnenter i god tid før anleggsoppstart.

Undersøke eiendommen din

Norconsult AS er engasjert av Sarpsborg kommune til å prosjektere det nye VA-anlegget, og i den forbindelse er det nødvendig å foreta nivellering/innmålinger av kjellere (dybde på kjellere) for å sikre at VA-anlegget legges tilstrekkelig dypt. Dette gjøres ved at man måler inn høyden fra kjellergulv til vinduskarm. Vinduskarmen vil på et annet tidspunkt bli innmålt og høydebestemt fra utsiden. Det vil også bli tatt bilder av kjellervegger, fliser på kjøkken og bad, samt pipe for å avdekke eventuelle sprekker o.l.

Norconsult vil foreta de nødvendige befaringer mandag 29.oktober og tirsdag 30. oktober i boliger langs Iseveien, mellom kl 15:00 og 19:00. For boliger langs Myraveien og Haraldsgate vil befaringene finne sted onsdag 31. oktober og torsdag 1. november mellom kl 15:00 og 19:00. Det er derfor ønskelig at det er noen hjemme på en av dagene, slik at vi kan gjennomføre registreringene. Fra Norconsult vil det komme 2 representanter (med identifikasjon). Det hele vil ikke ta mer enn omtrent 5-10 minutter.

Dersom du ønsker å avtale et tidspunkt for innmålinger, ta kontakt med Norconsult på telefon 915 95 974. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du ikke har kjeller og det ikke er nødvendig med befaring fra vår side.

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne. Det vil søkes om dispensasjon for å ligge i regulert grøntområdet nord for Gamle Isevei (Roligheten).

Tiltaket omfattes av to reguleringsplaner: Nygårdvei 4 og Roligheten.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Merknader til tiltaket og dette nabovarselet må være sendt til Norconsult AS, Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy eller til Tommy-Andre.Olsen@norconsult.com innen 2. november 2018. Spørsmål kan rettes til samme mailadresse eller til tlf. 47 27 70 91.

Kontaktinformasjon Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Jorunn Olsen tlf: 95 25 31 38 e-post: Jorunn.olsen@sarpsborg.com