>Tre forslag til ny søppelhåndtering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tre forslag til ny søppelhåndtering

20.11.2017

Rådmannen foreslår egen avfallsdunk for glass og metall, at det kun blir tillatt å levere blandet avfall i gjennomsiktige søppelsekker, og en ny og moderne gjenvinningsstasjon i Vistergropa for å avlaste Gatedalen.

Det er innholdet i en underveismelding som behandles av politikerne i utvalget for plan. Miljø og teknikk onsdag 29. november. I en underveismelding blir forslag fra administrasjonen presentert for politikerne. De får si sin mening før administrasjonen jobber videre med saken og kommer tilbake til politikerne igjen for en endelig beslutning.

Glass- og metallemballasje

Rådmannen anbefaler å innføre henting av glass- og metallemballasje fra husholdninger i egen avfallsdunk hos hver enkelt husholdning for å øke mengden glass- og metallemballasje til gjenvinning.

Fredrikstad kommune har vedtatt å innføre henteordning for glass- og metallemballasje i 2018, og har i år et prøveprosjekt for dette for blant annet å gjøre seg noen erfaringer.

Rådmannen antar at denne henteordningen med egen dunk for glass- og metallemballasje vil øke innsamlingsmengden med minst 50 prosent sammenliknet med i dag. Avfallsdunker til alle husstander og driften av denne ordningen vil koste cirka fem millioner kroner totalt. Det betyr en økning på renovasjonsgebyret på 70 kroner hvert år per husstand.

Gjennomsiktige søppelsekker

Flere kommuner har på sine gjenvinningsstasjoner innført forbud mot å levere avfallet i svarte søppelsekker, med stort hell. Mer avfall blir gjenvunnet og kommunen har bedre kontroll med at avfallet blir kastet på riktig sted. Rådmannen anbefaler dette også for Sarpsborgs del. Blandet avfall må sorteres bedre, og levering av denne type avfall vil bli dyrere.

Kommunen vil også forsøke å få med seg varehandelen i god tid før innføringen slik at de går over til å selge gjennomsiktige avfallssekker istedenfor svarte. Rådmannen vil bruke 2018 til å rede grunn for en innføring av denne løsningen i 2019.

Ny stasjon i Vistergropa

Det er stadig økende besøk til Gatedalen miljøanlegg som nå har godt over 100.000 besøkende hvert år. Dessuten blir oppholdstiden til de besøkende også lengre på grunn av økende krav til utsortering, som følge av krav og målsetninger fra sentrale myndigheter.

Det er i dag for liten plass i Gatedalen til å få til en tilfredsstillende behandling av hageavfall, sandfangavfall og bygg- og anleggsmasser. Dette er avfall med stort volum, og som kan være en god ressurs lokalt dersom den håndteres riktig og effektivt. Rådmannen ønsker å utrede etablering av en moderne gjenvinningsstasjon i Vistergropa, hvor det også kan drives med kompostering, lagring av slam, jordproduksjon og eventuelt rensing av lett forurensede masser. Gropa ligger sentralt til, og inneholder dessuten verdifulle tilslagsmaterialer til slam og hagekompost for jordproduksjon.