>Ungdata-undersøkelsen: Ungdommer flest er godt fornøyd med livet sitt

Innhold

Ungdommer i klasserom.
Ungdommer
Elever i klasserom.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ungdata-undersøkelsen: Ungdommer flest er godt fornøyd med livet sitt

Publisert: 29.09.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Hele 89 prosent av ungdomsskoleelevene som deltok i Ungdata-undersøkelsen i Sarpsborg er enige i utsagnet «Livet mitt er bra». Men alt er ikke rosenrødt her i kommunen.

I Ungdata-undersøkelsen blir ungdom spurt om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet, og omfatter temaer knyttet til blant annet familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse og fritidsaktiviteter.

Undersøkelsen er anonym, og det er frivillig å delta.

Resultatene fra ungdomsskolene

På ungdomstrinnet i Sarpsborg deltok 1.629 elever (svarprosent på 81). Undersøkelsen ble gjennomført i mars og april i år. Her er noen av resultatene fra undersøkelsen:

Venner og familie:

Som nevnt, er de fleste ungdommer godt fornøyd med livet sitt. Hele 89 prosent av ungdommene er enige i utsagnet «Livet mitt er bra».

Når det gjelder venner og foreldre er dette noen av hovedfunnene:

 • Ni av ti unge i Sarpsborg (og i Norge) har en venn de kan snakke med om alt.
 • Samtidig er det bekymringsfullt at hver tiende ungdom mangler venner de kan stole på.
 • Det store flertallet av dagens unge er godt fornøyd med foreldrene sine – hele 84 prosent her i Sarpsborg.
 • 4 prosent av ungdommene er imidlertid svært misfornøyd med foreldrene sine.
Skole og fritid:

Skolen er et godt sted å være for de aller fleste – men ikke for alle ungdomsskoleelever:

 • 21 prosent er misfornøyd
 • 21 prosent er verken fornøyd eller misfornøyd
 • 58 prosent er fornøyd.

Som kjent bruker ungdommer mye av sin fritid på skjerm. Mest tid brukes på sosiale medier, spilling/gaming, og på å se på filmer/serier/Youtube. Ungdommene ser veldig lite på TV.

Over halvparten (53 prosent) er med på, eller har vært med på, en organisert fritidsaktivitet. Men her ligger vi litt under landsgjennomsnittet på 59 prosent. Trening er noe de aller fleste driver med, og noen ungdommer trener svært mye (tallene er ganske like som i resten av landet):

 • 44 prosent av ungdommene i Sarpsborg trener minst 5 ganger i uka.
 • 22 prosent trener 3-4 ganger i uka.
 • 9 prosent trener aldri.
Fysisk og psykisk helse:

65 prosent av ungdomsskoleelevene i Sarpsborg er fornøyd med egen helse (mot 68 prosent på landsbasis). Gutter er i gjennomsnitt noe mer fornøyd enn jenter.

Det er langt flere jenter enn gutter som rapporterer om fysiske og psykiske plager:

 • På 9. trinn oppgir 14 prosent av jentene at de har hatt hodepine siste måned, mot 7 prosent av guttene.
 • Når det gjelder andre fysiske plager (enn hodepine) oppgir 21 prosent av jentene på 9. trinn dette, mot 7 prosent av guttene.
 • Når elevene blir spurt om de har hatt flere psykiske plager de siste sju dagene, bekrefter 22 prosent av jentene dette, mot 8 prosent av guttene.
Rusmidler:
 • På ungdomsskolen har de færreste begynt å drikke alkohol. 61 prosent av de spurte i Sarpsborg har aldri drukket, og 25 prosent har kun smakt.
 • 90 prosent har aldri røyket sigaretter, og 88 prosent har aldri brukt snus.
 • 97 prosent av ungdommene har aldri brukt hasj eller marihuana.
Hele rapporten for ungdomstrinnet:

Rapport: Ungdomstrinnet Sarpsborg - Ungdata 2022 

Se også: www.ungdata.no

Juniorundersøkelsen 5.-7. klasse

For første gang er også Ungdata junior gjennomført i år. 1.828 elever fra 5. til 7. trinn deltok (svarprosent på 87). Her vi får vi et situasjonsbilde av hvordan 10-12-åringene i Sarpsborg har det.

Resultater fra 5.-7. klasse:
 • De aller fleste 10-12-åringer vurderer at livet deres er bra. Hele 94 prosent er helt enig eller litt enig i dette utsagnet. Sarpsborg scorer litt høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 92 prosent.
 • I Sarpsborg oppgir 94 prosent av elevene på mellomtrinnet at de trives på skolen. Dette er også over landsgjennomsnittet (91 prosent). Et stort flertall opplever at lærerne bryr seg om dem, at de passer inn blant elevene og at de alltid har det bra i friminuttene.
 • Likevel forteller over halvparten av elevene at de kjeder seg i skoletimene, og en av fire gruer seg ofte til å gå på skolen.
 • Nasjonalt svarer rundt 9 av 10 barn at de er fornøyd med helsa si, og her ligger Sarpsborg omtrent helt likt som landsnivået. Totalt er guttene litt mer fornøyd med egen helse enn jentene.
 • Mellom 4 og 7 prosent av elevene rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hode, mage, nakke eller skuldre. Her er jenter overrepresentert, og jentene skårer i gjennomsnitt dårligere enn guttene på alle helseindikatorene som ble kartlagt.
 • Når det gjelder deltakelse i idrett og organiserte aktiviteter, ligger Sarpsborg noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ifølge NOVA viser den nasjonale undersøkelsen at det er tydelige sosiale forskjeller. Barn som vokser opp med færrest ressurser hjemme, deltar i langt mindre grad i idrett og andre organiserte aktiviteter enn barn med mer ressurssterke foreldre.
Hele rapporten for mellomtrinnet 5.-7. klasse:

Rapport: Mellomtrinnet 5.-7. klasse - Ungdata 2022

Se også: www.ungdata.no

 

Resultater fra videregående skoler

På de videregående skolene i Sarpsborg deltok 1.650 elever i Ungdata-undersøkelsen. Dette utgjør enn svarprosent på 61.

Her er et utdrag fra resultatene på videregående skoler: 
 • De aller fleste videregåendeelever er tilfreds med livet sitt – 81 prosent av jentene og 91 prosent av guttene på VG3.
 • 96 prosent av elevene tror de kommer til å fullføre videregående skole, og her ligger Sarpsborg helt likt som landsgjennomsnittet.
 • Når det gjelder høyere utdanning, er ungdommene noe mer usikre, både her i Sarpsborg og i resten av landet. Her svarer 67 prosent av Sarpsborg-elevene at de tror de kommer til å ta høyere utdanning, mot 69 prosent i hele landet.
 • Ungdata har kartlagt opplevelsen av negativt stress som ungdom påføres gjennom prestasjonspress. Undersøkelsen viser at jenter opplever langt mer press enn gutter, men at også guttene merker presset, spesielt i det siste året på videregående skole.
 • Det rapporteres om mest press om å se bra ut eller ha en fin kropp og om å gjøre det bra på skolen, og noe press om å gjøre det bra i idrett og om å ha mange følgere og «likes» på sosiale medier.
Hele rapporten for videregående skoler:

Rapport: Videregående skoler - Ungdata 2022

Se også: www.ungdata.no

Oppsummering og mer om Ungdata

En kort oppsummering:

En kort oppsummering av Ungdata-undersøkelsene, viser at:

 • Sarpsborg skiller seg lite ut fra landsgjennomsnittet.
 • de fleste barn og unge her i kommunen vurderer at de har god livskvalitet.
 • langt flere jenter enn gutter har fysiske eller psykiske plager (men gutter har også det).
Slik kan dataene brukes:

Resultatene fra Ungdata kan brukes på mange områder i kommunen, for eksempel:

 • som kunnskapsgrunnlag i planarbeid
 • som evaluering av tiltak og vurdering av nye tiltak
 • i elevråd, foreldremøter og samarbeidsmøter
Mer om Ungdata:

Her finner du all informasjon om Ungdata, samt alle resultater:

www.ungdata.no