>Vil flytte Utekontakten til familiesentrene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil flytte Utekontakten til familiesentrene

30.08.2018

Rådmannen anbefaler en omlegging av Utekontakten. Det ble støttet av formannskapet.

Saksordfører foreslo i Utvalg for velferd og folkehelse at ressursene i Utekontakten flyttes til hvert av de tre familiesentrene i Enhet forebyggende tjenester, slik som også rådmannen anbefalte.

Tjenesten innrettes mot barn og unge fra barnetrinnet opp til 18 år.
Utvalget for velferd og folkehelse gis en orientering om ny organisering og effekten av dette i løpet av 1.halvår 2019.

Saksordførers innstilling ble vedtatt, noe som også ble støttet av formannskapet. Bystyret behandler saken 13. september.

Les saksdokumentene til formannskapet her.

Vil øke kompetansen

Rådmannen peker på i saksutredningen at de ansatte ved Utekontakten har god kjennskap til ungdomsmiljøene i kommunen, dermed kan stillingene brukes til å styrke skolehelsetjenestene og familiesentrene får økt kunnskap og kompetanse om ungdomsmiljøene.

Det var i forbindelse med bystyret behandling av handlingsplan og årsbudsjett at det ble vedtatt at kommunen skulle vurdere Utekontaktens rolle og funksjon. Administrasjonen skulle vurdere hvordan Utekontakten best kan utnyttes som en del av det forebyggende arbeidet i Sarpsborg. I saksdokumentet står det mer om alternative måter å organisere Utekontakten.

Les hele saksdokumentet og andre saker til Utvalg for velferd og folkehelse her.

Kirkens bymisjon, AOF og Homestart

I forbindelse med bystyrets behandling av handlingsplan 2018 – 2021 med årsbudsjett 2018, ble det også vedtatt at kommunen skal evaluere sin satsing på Homestart og avtaler med Kirkens Bymisjon og AOF.

Formannskapet bestemte dette:

  1. Homestart legges ned i sin nåværende form. Rådmannen jobber videre med alternative løsninger og tilbud om familiestøttende tiltak i samarbeid med frivilligsentralene. Utvalget for velferd og folkehelse gis en orientering om saken våren 2019.
  2. Avtalen med AOF videreføres. Det forutsettes at samarbeidet med Kompetansesenteret for rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune fortsetter ved utviklingen av kurstilbudet.
  3. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon videreføres. Innholdet i avtalen revideres i 2019. Avtalen skal sikre at kommunen har et aktivitetstilbud til personer i aktiv rus. 

Bystyret behandler saken 13. september.

Rådmannens anbefaling

Rådmannen anbefaler å videreføre avtalen med Kirkens Bymisjon, men avtalen må revideres for å sikre at kommunen har et aktivitetstilbud til personer i aktiv rus. Videre anbefaler rådmann at avtalen med AOF ikke videreføres og at Homestart legges ned i sin nåværende form. Kommunen skal jobbe videre med alternative løsninger og tilbud om familiestøttende tiltak i samarbeid med frivilligsentralene.

Utvalg for velferd og folkehelses behandling av saken

Saksordfører kom med disse forslagene i utvalgsmøtet, som også ble vedtatt. 

  1. Homestart legges ned i sin nåværende form. Rådmannen jobber videre med alternative løsninger og tilbud om familiestøttende tiltak i samarbeid med frivilligsentralene. Utvalget ber om tilbakemelding og orientering om saken våren 2019.
  2. Avtalen med AOF videreføres. Tiltaket genererer økonomisk støtte både fra staten og fylkeskommunen og er et tiltak til en sårbar gruppe i Sarpsborg samfunnet. Det er viktig at kommunen har et tilbud til denne målgruppen. Det forutsettes at samarbeidet med Kompetansesenteret for rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune fortsetter ved utviklingen av kurstilbudet.
  3. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon videreføres. Innholdet i avtalen revideres i 2019. Avtalen skal sikre at kommunen har et aktivitetstilbud til personer i aktiv rus.

Les hele saksdokumentet og andre saker til Utvalg for velferd og folkehelse her.