>Bystyrevedtakene du bør få med deg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyrevedtakene du bør få med deg

07.04.2017

Nye sykkelveier, ny fasade på Sarpsborg scene og felles dokumentasjon av brannvesen i Nedre Glommaregionen er blant sakene bystyret har tatt stilling til.

I løpet av gårsdagen har bystyrets medlemmer tatt stilling til 25 saker, forslag og innstillinger. Les mer om behandlingen av bystyresakene her.

Her er noen av de viktigste vedtakene fra torsdagens bystyremøte i Sarpsborg:

Ny plan for Bukkenes

En ny detaljreguleringsplan for Bukkenes er vedtatt. Det legges opp til totalt 11 nye hytter innenfor planområdet. Fire av disse erstatter eksisterende bebyggelse og plasseres i en tunløsning. 

Det blir også satt av en lekeplass på rundt 430 kvadratmeter som skal betjene eksisterende og nye hytter på Søndre Karlsøy. 

Bukkenes ligger på Søndre Karlsøy utenfor Ullerøy, rundt 23 kilometer øst for Fredrikstad sentrum og 26 kilometer sør for Sarpsborg. Behovet for en ny reguleringsplan kom etter nedleggelsen av Bukkenes leirskole. 

Ny idrettshall på Sandbakken

Rådmannen får fullmakt til å bygge en idrettshall på Sandbakken. I tillegg til den ordinære hallen med håndballbane, vil det innenfor den opprinnelige bevilgningen på 67 millioner kroner være nok penger til at det kan bygges 500 kvadratmeter ekstra areal.

Sarpsborg scene får ny fasade

Det tilleggsbevilges kr 12,5 millioner til å rehabilitere fasaden og bygge nytt backstageområde på Sarpsborg scene. Endringen er nødvendig for å bedre den universelle utformingen, og gjøres i samarbeid med Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bygget, og dermed også kulturopplevelser, vil i større grad bli tilgjengelig for rullestolbrukere og bevegelseshemmede.

Byggestart er planlagt i midten av juni og endringene skal etter planen ferdigstilles i løpet av vinteren 2017 - 2018. Bevilgningen finansieres med bruk av kr 10,5 mill. fra kommunens disposisjonsfond og kr 2 mill. i økt merverdiavgiftsrefusjon.

Nytt styrende dokument for brannvesenet

Sarpsborg brannvesen samarbeider med kommunene Fredrikstad og Hvaler om dokumentasjon av brann- og redningstjenesten. Nedre Glommaregionen er sett på som ett distrikt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, derfor er det i løpet av de tre siste årene utarbeidet en ny felles risikoanalyse og dokumentasjon av brannvesenet.

Bystyret vedtok rådmannens anbefaling. «Dokumentasjon av brannvesenet» og tilhørende risiko- og sårbarhetsanalysen blir nå overordnet og styrende for kommunen, når det gjelder organisering og dimensjonering av brannvesen. 

Last ned Dokumentasjon av brannvesenet (PDF) her. 

Sykkeltiltak i Sarpsborg

Bystyret bevilger nå penger til gang-/sykkelveier på begge sider av Opsundbrua - slik at sykkelnettet kan bli sammenhengende fra Hafslundsøy til Opsund og mot sentrum. I tillegg bevilges penger til gang-/sykkelvei til del av Vingulmorkveien - slik at sykkelnettet kan bli sammenhengende fra sentrum til Tunejordet (under forutsetning at det blir tildelt ekstra belønningsmidler i 2017). Sarpsborg bystyre vedtok følgende:

  1. Det bevilges 12,5 mill. kr til gang- og sykkelveier til nye broforbindelse Opsund- Hafslundsøy. Bevilgningen finansieres med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.
  2. Det bevilges 5 mill. kr til gang- og sykkelvei på del av Vingulmorkveien, under forutsetning at det blir tildelt ekstra belønningsmidler i 2017. Bevilgningen finansieres med 4 mill. kr i belønningsmidler og 1 mill. kr i mva. kompensasjon.

 

Felles ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall - intensjonsavtale

Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Halden kommune og MOVAR IKS (Moss, Rygge, Våler, Vestby og Råde), har utredet hvordan kommunene kan samarbeide om etablering av et felles ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Hensikten er å møte morgendagens krav til materialgjenvinning. Det foreslås at anlegget blir bygget på Øra i Fredrikstad og at det etableres et interkommunalt selskap til å eie og drive anlegget. Sarpsborg bystyre vedtok følgende:

  1. Sarpsborg kommune inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et interkommunalt selskap, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
  2. Sarpsborg kommunes to politiske representanter til styringsgruppen: Tor Egil Brusevold (AP) og Grete Moræus Stray (H).
  3. En administrativt sammensatt prosjektgruppe fortsetter sitt arbeid under ledelse av styringsgruppen. 

 

Sarpsborg kommunes eierstrategi for Inspiria AS

Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune er de største eierne i selskapet Inspiria AS med 47,5% hver. Selskapets har siden oppstart hatt økonomiske utfordringer. I mars 2018 skal selskapet begynne å betjene lånet i Kommunalbanken med 4 mill kr per år. Selskapet har i dag ikke klart å opparbeide seg godt nok økonomisk resultat til å betjene både renter og avdrag. Sarpsborg bystyre vedtok følgende 06.04.2017:

  1. Sarpsborg kommunes tilskudd til Inspiria Science Center AS økes med 1 mill. kr. på årsbasis i perioden 2018-2021. Beløpet innarbeides i budsjett og handlingsplan 2018-2021. Tilskuddet justeres for lønns- og prisvekst i henhold til kommunal deflator hvert år.
  2. Det forutsettes at Østfold fylkeskommune fatter tilsvarende vedtak.
  3. Rådmannen i samarbeid med fylkeskommunen og styret i Inspiria må sammen søke å finne langsiktige løsninger som gir stabilitet i driften slik at vi unngår stadig tilbakevendende behov for ekstrabevilgninger. Dette kan innbefatte alt fra sterk forbedring og fornyelse av driften slik at den blir lønnsom, til omlegging av strategi og/eller eierstruktur. Arbeidet igangsettes etter at Eierskapsmeldingen er lagt fram for bystyret i 2018 og legges fram for bystyret i forbindelse med Eierskapsmeldingen i 2019.

 

Bygger slik ved Yven

Som en del av Bypakke Nedre Glomma skal fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad bygges ut. På grunn av dårlige grunnforhold med mye blåleire på deler av strekningen er det en del utfordringer i arbeidet. Blant disse strekningene er ved Yven. Det betyr at strekningen ikke kan bygges ut så lenge det eksisterende jernbanesporet ligger rett i nærheten. Etter at denne jernbanestrekningen er lagt ned i anslagsvis 2027, kan veien i samme område bygges ut. Veien vil da ha to felt i hver retning, hvorav det ene er til kollektiv eller til biler med to eller flere personer inni. Gang- og sykkelanlegg kommer i tillegg. 

Selv om strekningen ved Yven bygges senere enn de andre delene av veien skal hele fylkesvei 109 reguleres nå. Det betyr at boligeiendommer der eier bebor boligen selv, vil det kunne kreves innløsning når ny reguleringsplan blir gjeldende. Dette vil Østfold fylkeskommune som veieier ta ansvar for.