Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtak fra bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak fra bystyret

14.11.2019

Det nye bystyret hadde i dag sitt første ordinære møte. Her kan du lese de viktigste vedtakene.

Et innbyggerforslag fra partiet Rødt handlet om at barnetrygden ikke skal regnes med når økonomisk sosialhjelp skal beregnes. Kommunedirektøren anbefalte å si nei til forslaget, blant annet fordi det ville medføre en ekstrautgift på 12,6 millioner kroner i året. I tillegg påpeker kommunedirektøren at vi ikke må komme i en situasjon der sosialhjelpsmottakere får mer i stønad enn de ville fått gjennom betalt arbeid. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt, men bystyret ønsker også å innhente informasjon om erfaringene som er gjort i kommuner som faktisk har tatt bort barnetrygden som grunnlag for sosialstønad.

Jernbaneutbygging

Det ble som ventet stor debatt da bystyret behandlet flere saker om jernbaneutbyggingen gjennom Sarpsborg. Delstrekningene mellom Seut og Kiæråsen og mellom Kiæråsen og Rolvsøy ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det samme vil tre ulike alternativer på delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad. Delstrekningen mellom Rovsøy og Borg bryggerier ble ikke lagt ut til høring.

I vedtaket heter det også: "Sarpsborg kommune sender en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes slik at beslutningsgrunnlaget kan bli best mulig. Statlige myndigheter anmodes også om å utarbeide en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune. Henvendelsen skal vise til den senere tids utvikling i saken om InterCity gjennom Østfold, herunder nye kostnadsanslag og signaler fra regjeringen om prosjektets gjennomførbarhet. Henvendelsen skal også vise til de svært uheldige konsekvenser det anbefalte alternativ for delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier vil få for Sarpsborg kommune."

Og videre: "Sarpsborg kommune krever at det med grunnlag i kommunedelplan for delstrekning Borg Bryggerier – Klavestad utarbeides en reguleringsplan for fv 118 ny Sarpsbru. Dette reguleringsarbeidet skal påbegynnes så raskt som mulig, og ha som siktemål at ny Sarpsbru kan realiseres så raskt som mulig. Arbeidet gjennomføres uavhengig av videre arbeid med InterCity-trasé."

Vedtaket ble fattet mot stemmene fra Sammen for Sarpsborg, Kristelig Folkeparti, Pensjonistartiet, Rødt og en uavhengig representant.

Reguleringer

Detaljreguleringsplan for Kirkeveien 23 og 25 ble enstemmig vedtatt. Dette er første skritt på veien til å bygge seks nye døgnbemannede boliger i bofellesskap. 

Det var også enighet om å godkjenne reguleringsplanen for nytt administrasjons- og servicebygg i tilknytning til sykehuset på Kalnes.

Økonomi

Den økonomiske tilstandsrapporten ved utgangen av august ble enstemmig vedtatt. Denne sier at Sarpsborg kommune bruker mer penger enn budsjettert på å levere gode tjenester, men høye skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter gir en forventning om økonomisk balanse ved årets slutt.

Se video fra bystyremøtet.