Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtak i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak i bystyret

26.09.2019

Det siste møtet i denne bystyreperioden ble avholdt torsdag 26. september.

Her er de viktigste vedtakene fra bystyremøtet:

Utgifter til folkevalgte

Etter at kommunevalget nå er gjennomført, vil bystyret få ny sammensetning fra og med sitt møte 17. oktober. Fra samme tidspunkt vil det bli endringer for de politiske utvalgene. Dette etter at bystyret vedtok å dele Utvalg for plan, miljø og teknikk, i Utvalg for plansaker og Utvalg for miljø og teknikk. De øvrige utvalgene vil bli som tidligere: Utvalg for velferd og folkehelse og Utvalg for kultur og oppvekst. 

Bystyret vedtok å øke frikjøpet av folkevalgte med 1,5 årsverk. Sammen med at antallet utvalg øker fra tre til fire, vil dette medføre en økt kostnad på omlag to millioner kroner. Lønn, godtgjøringer og andre utgifter til politikerne vil etter disse endringene utgjøre omlag 13,7 millioner kroner i året. 

Behandling av klage på detaljreguleringsplan for Bodalstranda

Etter at bystyret vedtok reguleringsplan for Bodalstranda i februar, har det blitt fremsatt fire klager på planen. Den ene av klagene  er avslått fordi klageren ikke hadde klagerett. Bystyret vedtok at klagene ikke ble tatt til følge, men oversendes til Fykesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse.

Reguleringsplanen innebærer  utbygging av ca 130 boenheter. Det skal være både eneboliger, blokker og flermannsboliger (rekkehus). Det er også planlagt å bygge lekeområder, og et friområde. Det er også planlagt fortau langs Bodalsvei. Bodalsvei bli stengt rett vest for dagens adkomst ned til Bodalstranda.

Kommunedelplan for kultur

Bystyret vedtok ny kommunedelplan for kultur 2019-2030, med tittelen "Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv". Planen har tre satsingsområder:

  • Fellesskap og kultur, som handler om at alle skal ha mulighet til å delta i Sarpsborgs kulturliv
  • Byutvikling og kultur, som sier at kunst og kultur alltid skal være sentrale elementer i byutviklingen
  • Profesjonell kultur, som legger vekt på at det skal være attraktivt å være profesjonell kulturutvøver i Sarpsborg 

Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, som viser hvilke områder i Norge som kan være aktuelt for utbyging av vindkraft. Du kan lese mer om dette hos NVE. Et av disse områdenene ligger delvis i Sarpsborg, og bystyret behandlet kommunens høringsinnspill.

I høringsuttalselsen gir Sarpsborg kommune støtte til at det skal fastsettes en nasjonal ramme for områder som er egnet for vindkraft, men pekte på at områdene som er foreslått i Sarpsborg kommune har store verdier knyttet til natur, landskap, vilt, kulturminner og friluftsliv. Det er også bebyggelse i området. På bakgrunn av dette mener Sarpsborg kommune at disse områdene, bør tas ut av planen.  

Nytt parkeringshus på Pizza 3-plassen

Bystyret gikk inn for å bytte bort tomta på den såkalte Pizza 3-plassen i sentrum mot at utbyggeren bygger et parkeringshus for kommunen. Tidligere har formannskapet vedtatt å utrede muligheten for å bygge et nytt parkeringshus i dette kvartalet. Nå blir det lyst ut en konkurranse hvor utbyggeren vil overta tomten mot at det bygges et parkeringshus med 160 plasser som kommunen kan eie og drifte.

Du kan lese mer om denne saken her.