Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtak i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak i bystyret

12.12.2019 av Pål Nilsen

Handlingsplan og budsjett, nytt renseanlegg, ny skole i vest og leiesatser i Sparta Amfi og Kulås var noen av sakene som ble behandlet i årets siste møte i bystyret.

Her er de viktigste sakene fra møtet:

Ny fylkesvei 109

Som kjent er byggingen av planlagt ny jernbanetrase mellom Fredrikstad og Sarpsborg utsatt på grunn av dårlige grunnforhold. Dette får konsekvenser også for utbygging av riksvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim.

Reguleringsplanen for ny firefeltsvei lå ute på høring fra april til juni i år. Denne forutsatte at veien skulle bruke dagens jernbanelinje på deler av strekningen. Siden det nå er stor usikkerhet om når det blir ny jernbane, besluttet bystyret å trekke planforslaget for ny fylkesvei trinn 2. Arbeidet med trinn 1, som omfatter tiltak som kan gjøres uten at jernbanen flyttes, fortsetter som planlagt.

Nytt renseanlegg

Nye statlige krav til rensing av avløp gjør det nødvendig med betydelige investeringer i norske kommuner. Sarpsborg kommune står overfor to alternativer: Enten å bygge et nytt felles avløpsrenseanlegg på Øra sammen med Fredrikstad kommune eller å videreutvikle dagens renseanlegg på Alvim. En fellesløsning vil koste om lag 1,3 milliarder kroner, mens separate anlegg vil koste kommunene 1,1 milliarder kroner.

En investering i felles renseanlegg på Øra medfører 146 mill. kr i økte investeringsutgifter for Sarpsborg kommune fremfor å videreutvikle Alvim. Kommunedirektøren mener at den økte investeringsutgiften kan forsvares hvis driftskostnadene reduseres tilsvarende.

Et enstemmig bystyre vedtok å gå videre med planene om et fellesanlegg på Øra, samtidig som at prosjekteringen for Alvim fortsetter parallelt. På denne måten unngår man forsinkelser hvis Fredrikstad kommune ikke ønsker et fellesanlegg.

Sparta Amfi og Kulås Amfi

IL Sparta Elite har bedt kommunen om redusert kampavgift i Sparta Amfi. Kommunedirektøren hadde innstilt på en reduksjon fra 27.200 til 20.000 kroner pr. kamp. Bystyret vedtok imidlertid å halvere avgiften til 13.600 kroner pr. kamp. For Sparta betyr dette opptil 400.000 kroner i sparte kostnader til neste år. Som en del av løsningen har Sparta gått med på å gi kommunen billetter som skal kunne tilbys barn og ungdom i familier med dårlig økonomi. Avgiften skal vurderes på nytt sommeren 2020.

I mai ble de billigere å leie Kulås Amfi. Etter dette har det vært dialog med brukerne av amfiet og det var derfor foretatt ytterligere justeringer av satsene da bystyret sluttbehandlet saken. Dette fører til at prisene for 2020 er redusert med 45% for alle i forhold til 2018.

Ny skole

Bystyret sluttet seg enstemmig til kommunedirektørens forslag om å utvide og modernisere dagens Tindlund barne- og ungdomsskole i stedet for en ny ungdomsskole på Opstad. Dette er en økonomisk gunstig løsning som også medfører lite behov for skoleskyss. Det skal vurderes muligheter for tilrettelagte arealer for forsterkede avdelinger. Du kan lese mer om denne saken her.

Eiendomsskatt

Nye regler fra Staten og en ny taksering av eiendommene i Sarpsborg har gjort det nødvendig å se å reglene på nytt. Her kan du lese hva kommunedirektøren foreslo når saken først ble behandlet i formannskapet.

Bystyret vedtok den nye eiendomsskatten, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittpartiet. I forhold til kommunedirektørens forslag ble det bestemt at det skal gis et bunnfradrag på 300.000 kroner for alle selvstendige boenheter. Forslaget om å fjerne ordningen med fritak for nye boliger de første tre årene, fikk utsatt virkning fra 2020 til 2021. For å opprettholde inntektene i kommunedirektørens forslag, ble promillesatsen økt fra foreslåtte 3,0 promille til 3,6 promille.

Handlingsplan og budsjett

I oktober la kommunedirektøren fram sitt forslag til handlingsplan 2020-24 med årsbudsjett for 2020. Du kan lese om hovedpunktene i forslaget her.

Handlingsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt i bystyret, dog med noen mindre endringer. Det ble lagt inn fem millioner kroner ekstra til utprøving av helårsturnus innen helse og velferd. Familiesentrene med helsesykepleiere og jordmødre ble styrket med 1,5 millioner kroner. Et politisk grep fra posisjonen er også at kommunen tar tilbake tjenester som nå kjøpes av andre – i første omgang gjennom håndtering av slam. De ba også om en utredning for å se på mulighetene til kommunal overtakelse av avfallshåndteringen når nåværende avtaler utløper i 2022.

I forbindelse med behandlingen av handlingsplan og budsjett har partiene i bystyret muligheter til å fremme såkalte verbalforslag. I dette vedlegget kan du lese alle verbalforslagene som ble fremmet og hvordan avstemningen gikk.