Start Kari chatbot Spør meg

>Vil at flere skal kunne få bo hjemme

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil at flere skal kunne få bo hjemme

16.11.2017 av Maren Engebretsen

Den nye helse - og omsorgsplanen ble vedtatt av bystyret.

Planen sier blant annet noe om hvordan kommunen skal legge til rette for at flere eldre skal få bo i sitt eget hjem.

Nå blir det mer satsing på velferdsteknologi, flere hjelpemidler og styrking av hjemmetjenestene ved blant annet bruk av metoden hverdagsrehabilitering.

Det legges opp til at et rehabiliteringsteam skal drive med hjemmetrening og se på muligheter for hjelpemidler, før man vurderer hjemmetjenester og eventuelt sykehjemsplass.

- Helsetjenestene er i endring. Nå skal vi ikke lenger bare legge til rette for brukerne, men vi skal spørre hva som er viktig for dem. Tilbakemeldingene vi har fått, er at veldig mange mener det er viktig å kunne bo hjemme, sier helsesjef Øivind Werner Johansen.

Helsesjefen understreker at denne planen ikke skal legges i skuffen.

- Nå som planen er vedtatt, blir det fullt trykk på å gjennomføre det som planen sier, poengterer han.

Les saksdokumentene som ble behandlet i bystyret her.

Flere eldre

Planen strekker seg tolv år fram i tid, og i løpet av den perioden vil det trolig være over 1300 flere personer som er over 80 år i Sarpsborg. Det er en økning på 50 prosent, fra i dag. I 2040 vil antallet over 80 år ha fordoblet seg i forhold til det det er i dag.

- Derfor må vi legge bedre til rette og slik at flest mulig kan få ivaretatt retten til å bo hjemme lengst mulig. Innbyggerne må være delaktige ved å skaffe seg bolig som er egnet når man blir eldre, sier helsesjef Øivind W. Johansen.

Som følge av at flere blir eldre, øker også aldersrelaterte sykdommer. Derfor vil kommunen satse enda mer på arbeid med demens, både i form av pårørendeskoler og bedre koordinering.

Arbeidsmetodene endres

I innledningen til den nye planen står det at kommunen må planlegge for store endringer i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Dagens tjenestetilbud vil ikke være bærekraftig i framtiden, og de kommende helseutfordringene kan ikke løses gjennom kun å etablere flere institusjonsplasser eller gjennom å skaffe mer fagpersonell.

Tjenestene vil måtte se annerledes ut i framtiden, står det i planen. Arbeidsmetodene må endres for å få til de gode løsningene, der aktiv omsorg, egenmestring og hverdagsrehabilitering blir helt sentralt innenfor samtlige tjenesteområder. Omleggingen skal først og fremst bidra til at innbyggerne får bedre muligheter til å mestre egen hverdag til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.

Barn og unge

Kommunen skal også fortsette å satse på helhetlig forebygging for barn og unge. Dette skjer blant annet ved familiesentre, og kommunen skal fortsette å jobbe forebyggende ved å hindre generasjonsoverføring.

- Det er viktig å jobbe forebyggende og komme tidlig inn, mener helsesjefen.

Hovedmål i planen:

  • Skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre eget liv
  • Sikre en trygg og aktiv hverdag i egnet bolig
  • Helhetlige og koordinerte tjenester og aktiv samhandling
  • Sikre helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet

Her ser du flere videoer om å «klare sjøl»: