Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vil du bli meddommer i Sarpsborg?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du bli meddommer i Sarpsborg?

14.01.2020 av Ole Christian Foss

At innbyggere er med på å dømme i straffesaker har en lang og stolt tradisjon i Norge. Landet er bygd på rettsprinsippet om at vi skal dømmes av likemenn, og nå søker kommunen etter nye meddommere.

Valg av meddommere finner sted hvert fjerde år, i etterkant av kommunevalget. Nå skal det velges meddommere til Sarpsborg tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt.
Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne (som har juridisk utdannelse og erfaring), og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis.

Kan jeg bli meddommer?

Alle som oppfyller følgende kriterier (§ 70-72 i domstolloven) kan søke:

 • Alder mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start
 • Ha stemmerett
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling
 • Folkeregistrert som bosatt i kommunen på valgdagen
 • Være norsk statsborger eller et annet nordisk land, eller folkeregistrert de siste tre år før valgdagen.
 • Krav til vandel jf. § 72
 • Ikke inneha en stilling som utelukker vedkommende (bl.a. advokat og politi)
 • Gode norskkunnskaper
 • Må anses som personlig egnet

Utvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Hvordan søker jeg?

Registrer din interesse her: Søknadsskjema

Innbyggere med innvandrerbakgrunn og de som er under 40 år oppfordres spesielt til å søke, men alle mellom 21 og 70 år kan levere søknad.

Søknadsfrist 07.02.2020.

Behandling

Administrasjonen utarbeider forslag til meddommere som legges frem for Formannskapet. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker med oppfordring til de som har innvendinger mot forslaget om å melde fra innen en fastsatt frist, jf domstolloven § 68.

Endelig godkjenning blir gjort av Bystyret i mai 2020.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte deltar jeg som meddommer? 

Utgangspunktet er at hver meddommer skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.
Tapt arbeidsfortjeneste blir kompensert. Studenter, pensjonister og trygdede får kr. 250,- pr. dag for å møte i retten.

Har jeg møteplikt?

Alle som står i utvalget over lekdommere, og som blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en sak, har møteplikt. Denne plikten gjelder med mindre du uttrykkelig blir fritatt.
Hvis du vil bli fritatt fra å møte i en sak, må du sende en skriftlig søknad til domstolen så snart som mulig etter at innkallingen er kommet i posten. Du må vedlegge en bekreftelse på fritaksgrunnen, for eksempel legeerklæring, erklæring fra arbeidsgiver eller liknende.

Hvilke fritaksgrunner gjelder?
 • Lovlig forfall

Dersom du har lovlig forfall kan du fritas fra å møte. Du kan ha lovlig forfall hvis oppmøte fører til at helse eller velferd settes i fare, eller viktige oppgaver og plikter blir forsømt. Som lovlig forfall kan også godtas særlig lang reisetid eller reiseavstand mellom bosted og domstol. Den som gjør tjeneste i militæret eller ved høyere domstol, har også lovlig forfall. Andre offentlige verv gir som hovedregel ikke lovlig forfallsgrunn.

 • Spesielt om helsemessige forhold

Hvis den som innkalles er mentalt eller fysisk svekket (f.eks. har svært dårlig hørsel eller syn), og derfor er ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra til retten om det. Hvis man ikke selv er i stand til å melde fra, bør pårørende gjøre det. Du må levere legeerklæring, og domstolen vil deretter ta stilling til om du har lovlig forfall.

 • Fritak i domssognet

Har du flyttet fra domssognet, må du melde fra til domstolen og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra utvalget. Flytting mellom kommunene i domssognet må også meldes til domstolen.

Når er jeg inhabil?

Hvis du er i nær slekt eller nær familie med partene, er du inhabil og kan ikke dømme i saken. Det samme gjelder hvis du selv har direkte interesser i saken. Du kan også bli ansett inhabil hvis du ellers på en eller annen måte har noen tilknytning til partene eller saken som kan påvirke din avgjørelse. Hvis du ser at du er inhabil når du får innkallingen, må du straks melde fra til domstolen. Det kan også hende at du først oppdager at du er inhabil når du møter i retten. For slike tilfeller har domstolen oppnevnt varamedlemmer som kan tilkalles i ditt sted. Er du i tvil om din habilitet, bør du ta kontakt med domstolen.

Får jeg betalt for å møte?

Den som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges frem en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes. De som får lønn fra sin arbeidsgiver får ikke noen særskilt godtgjørelse. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden 250 kroner for hver dag som går med til å møte i retten. Regelverket finnes i Forskrift etter Rettsgebyrloven.
Også selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Du fyller ut et eget skjema med søknad om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste når du kommer til domstolen.
Du har også krav på skyssgodtgjørelse etter statens regulativ. Vanligvis dekkes bare utgifter til rutegående transportmidler.

Mine oppgaver som lekdommer i tingretten

I tingretten tar du del i alle spørsmål som må avgjøres under hovedforhandling og etter at saken blir tatt opp til doms, på lik linje med fagdommeren. Det er vanligvis to meddommere og en fagdommer.
Første gang du skal gjøre tjeneste som meddommer må du avgi en forsikring. Dette skjer umiddelbart etter at retten er satt. Du forsikrer at du etter beste evne vil dømme etter loven og bevisene i saken. Det er fagdommerens oppgave å gjøre deg kjent med hvordan rettsreglene er å forstå. Det er bare det som kommer fram under hovedforhandlingen som kan danne grunnlag for rettens avgjørelse. Hva du har sett eller hørt, for eksempel i media, kan du ikke ta hensyn til.
Mens rettssaken pågår kan du ikke drøfte saken med andre enn rettens leder. Du kan altså ikke uttale deg til aktor, forsvarer, tiltalte eller vitner, eller til journalister som følger saken. Under hovedforhandlingen kan du stille spørsmål til aktor, forsvarer, tiltalte og vitner. Men du bør først henvende deg til rettens formann.

Info om skyld- og straffespørsmålet

Avgjørelsen i en straffesak kan inndeles i to ledd. Først tar retten stilling til skyldspørsmålet. Vanligvis kreves det at tiltalte må ha handlet med vitende og vilje(forsett), men for domfellelse for overtredelse av noen straffebud, holder det tilstrekkelig at tiltalte har handlet uaktsomt. Det er påtalemyndigheten som skal bevise at tiltalte er skyldig. Hvis retten ikke er overbevist om dette, skal tiltalte frifinnes. Hvis tiltalte blir funnet skyldig, skal retten deretter ta stilling til spørsmålet om straff.

Mer informasjon

Trenger du mer informasjon kan du kontakte rådgiver Kathinka Messel på e-post: kathinka.messel@sarpsborg.com

Se også nettsiden https://www.domstol.no/meddommere/