>Barn med bistandsbehov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barn med bistandsbehov

Publisert: 27.01.2023

Har du et barn med bistandsbehov? Sarpsborg kommune er her for deg. Under finner du lenker til informasjon om ulike tjenester som kommunen tilbyr, kontaktinformasjon til aktuelle virksomheter og lenker til brukerorganisasjoner.

Team livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Teamet skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Les mer om team livslange tjenester her.

Individuell plan

Mer om individuell plan

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individiell plan. Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester, og sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge deg opp.

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege. 

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Koordinerende enhet for rehabilitering: Team livslange tjenester er koordinerende enhet for rehabilitering i Sarpsborg kommune og er et kontaktpunkt for dem som har behov for samordning av tjenester.

Kontaktpunkt for samarbeid: Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid.

Et sted å henvende seg: I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Enhet skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering og et møtested for interne og eksterne samarbeidspartnere.

Brukerperspektiv: Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

Sarpsborg kommune gir tilbud om individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator til dem som har behov for det. Dersom du har behov for samordning av tjenester kan du søke kommunen om å få utarbeidet en individuell plan.

Sikre god samhandling: Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Kontaktinformasjon: Du kan ringe servicetorget i kommunen (69 10 80 00) for å komme i kontakt med koordinerende enhet for rehabilitering. Fagkonsulent rehabilitering har et særskilt ansvar for å svare på henvendelser.

Spesialpedagogiske tiltak

Mer om spesialpedagogiske tiltak

Her finner du blant annet informasjon om spesialpedagogisk førskole, spesialundervisning i grunnskole og andre hjelpetiltak for barn og elever med store hjelpebehov.
 
Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i førskolealder her.

Se mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp i grunnskole her.

PPT

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Avlastning og støttekontakt

Avlastning og støttekontakt

Omsorgslønn

Omsorgslønn

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Ergoterapi

Botilbud

Boveiledning

Bofellesskap og servicebaser

Grunnstønad og hjelpestønad

NAV har ulike stønadsordninger for personer som har bestemte ekstrautgifter eller som har særskilt behov for pleie og tilsyn.Les mer om grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad under:

Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser. Les mer om grunnstønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Les mer om hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad. Les mer om forhøyet hjelpestønad

Brukerorganisasjoner

Under finner du lenker til brukerorganisasjoner:

Handikappede Barns Foreldreforening

Liste over brukerorganisasjoner (Liste utarbeidet av FORPRO)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)