Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Om å søke, endre eller si opp en barnehageplass

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om å søke, endre eller si opp en barnehageplass

04.01.2019

Hele prosessen rundt det å søke, endre eller si opp en barnehageplass er elektronisk.

Det er ett felles søknadskjema for alle barnehager i Sarpsborg.
Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 

Tilbudsbrev sendes ut til din digitale postkasse. Om man ønsker plassen må den også bekreftes elektronisk. 

Se mer informasjon under:

Hovedopptak
 • Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Søknadsfristen er endelig og det er ikke mulig å endre søknaden etter denne datoen.
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut elektronisk til din digitale postkasse. Det kan ta noe tid før du mottar svar. 
 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen - og barnet fyller ett år innen utgangen av november.
 • Søknader som er sendt inn etter 1. mars blir åpnet og godkjent etter at hovedopptaket er ferdig behandlet. Disse søknadene gir ikke lovfestet rett til barnehageplass, og blir behandlet i det løpende opptaket. Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Løpende opptak
 • Foreldre som har behov for plass utenom hovedopptaket blir vurdert ved løpende opptak. Det kan altså søkes om barnehageplass hele året. (Søknader blir imidlertid ikke behandlet under hovedopptaket, det vil si månedene mars til mai.)
 • Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 
 • Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på en venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Prioritert opptak
 • Dersom du søker om prioritert opptak, skal dokumentasjon sendes til kommunen.
 • Prioritet ved opptak etter barnehagelovens §13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 • Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 
 • Dersom du ikke får lastet opp vedleggene elektronisk, sendes disse til:
  Sarpsborg kommune 
  Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst, 
  Postboks 237
  1702 Sarpsborg
Når du får tilbud om plass
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut til din digitale postkasse, og du må svare på tilbudet i søknadsportalen innen 10 dager. Se frist i elektronisk brev.
 • Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med ID-porten.
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage.
 • Oppstart i barnehagen: Oppstartdato står i tilbudsbrevet, og plassen må betales fra denne dato. Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, ta kontakt direkte med barnehagen.
 • Hvis du har andre spørsmål, kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com så hjelper vi deg så snart vi har mulighet.
Endre søknad

Når du har sendt inn en søknad og mottatt bekreftelse på at denne er mottatt, har du likevel anledning til å gjøre endringer i søknaden om barnehageplass via søknadsportalen. (Unntaket er hovedopptaksperioden, altså fra 1. mars til 31. mai. Da kan ikke søknader endres.) Du må logge inn med ID-porten.

Her kan du endre søknaden eller si opp barnehageplassen. 

Hvordan klage på tildelt barnehageplass?
 • Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: 
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
 • Avslag til hovedopptak gir klagerett.
 • Man har også klagerett om man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg på søknaden.
 • Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 13.
 • Det er utformet et eget klageskjema. Klagekjemaet for avslag av barnehageplass finner du her - PDF. Klagen sendes til kommunen.
 • Klagen vil først få en behandling i administrasjonen.
 • Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.
 • Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig.
 • Klagene som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg. Alle informeres skriftlig om utfallet.
 • Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli
Bytte barnehage

Dersom du allerede har en barnehageplass, men ønsker å bytte til en annen barnehage -  kan du søke om dette. Når du får tilbud er avhengig av når det blir ledig plass.

Her kan du legge inn søknad. 

I hovedopptaket vil de som søker om å bytte barnehage i utgangspunktet stå på lik linje med de som ikke har plass. Men barnehagene i Sarpsborg samarbeider og prøver så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til de som ønsker å bytte barnehage. Dette skjer i samsvar med barnehagenes vedtekter. 

Tilbud om plass blir sendt til din digitale postkasse. Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med ID-porten i søknadsportalen. Hvis du takker ja til et tilbud, skjer oppsigelse i den gamle barnehagen automatisk. Merk at oppsigelsestid følger vedtektene i den gamle barnehagen. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skjer via nett. Du må logge inn med ID-porten i søknadsportalen. Merk at oppsigelsestid følger barnehagens vedtekter. 

Her kan du endre søknaden eller si opp barnehageplassen. 

Du finner all informasjon om barnehagene i Sarpsborg på denne siden:

www.sarpsborg.com/barnehage