Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Om å søke, svare på tilbud, endre eller si opp barnehageplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om å søke, svare på tilbud, endre eller si opp barnehageplassen

04.01.2021

Her er informasjon om hvordan du svarer på et tilbud om barnehageplass, endrer søknaden eller sier opp barnehageplassen. Du finner også informasjon om å søke:

Om å søke

Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehageplass er 1. mars. Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud.

Men du kan også søke etter dette - og når som helst i løpet av året.

Dersom du søker etter fristen 1. mars, blir søknaden først behandlet etter at hovedopptaket er ferdig. Plassene til hovedopptaket fordeles i perioden fra mars til slutten av mai. Deretter fordeles plassene som fortsatt er ledige, til de som har søkt senere. Er det ikke ledig plass blir man stående på venteliste

Det er ett felles søknadsskjema som gjelder for alle barnehager i Sarpsborg:
Her kan du søke barnehageplass.

Svare, endre eller si opp

For å svare på tilbud om barnehageplass, endre søknaden eller si opp barnehageplassen, kan du klikke her. 

(Merk: For å svare på tilbud, endre eller si opp plassen må du logge inn i foreldreportalen. Du bør bruke Google Chrome nettleser, last ned her. Det er foreløpig ikke mulig å svare, endre eller si opp plassen med en mobiltelefon. Hvis du har behov for hjelp, ta kontakt med styrer i din barnehage, kontakt servicetorget eller send epost til barnehage@sarpsborg.com .)

Oppsigelsestid varierer i de private barnehagene. Kontakt din barnehage for å få riktig oppsigelsestid. Dette står også i vedtektene til barnehagen du har plass. Du finner informasjon om oppsigelsestid i kommunale barnehager her: Vedtekter for kommunale barnehager.

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass må du svare innen fristen.

Svar på tilbud om barnehageplass her.

Trenger du hjelp til å svare, send mail til barnehage@sarpsborg.com 

Tilbudsbrev sendes til din digitale postkasse. 

Mer om det å svare på tilbud, samt oppstart i barnehage:
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Men merk: Dersom du takker nei til førstevalget ditt, avsluttes søknaden og ny søknad må sendes inn. I hovedopptak mister man også retten til barnehageplass (hvis du takker nei til førstevalget).
 • Oppstart i barnehagen: Oppstartdato står i tilbudsbrevet, og plassen må betales fra denne dato. Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, ta kontakt direkte med barnehagen.
 • Hvis du har andre spørsmål, send kommunen en mail til barnehage@sarpsborg.com - så får du hjelp.

Mer om barnehageopptak

Hovedopptak
 • Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Søknadsfristen er endelig og det er ikke mulig å endre søknaden etter denne datoen.
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut elektronisk til din digitale postkasse. Det kan ta noe tid før du mottar svar. 
 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen - og barnet fyller ett år innen utgangen av november.
 • Søknader som er sendt inn etter 1. mars blir åpnet og godkjent etter at hovedopptaket er ferdig behandlet. Disse søknadene gir ikke lovfestet rett til barnehageplass, og blir behandlet i det løpende opptaket. Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Løpende opptak
 • Foreldre som har behov for plass utenom hovedopptaket blir vurdert ved løpende opptak. Det kan altså søkes om barnehageplass hele året. (Søknader blir imidlertid ikke behandlet under hovedopptaket, det vil si månedene mars til mai.)
 • Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 
 • Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på en venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Prioritert opptak
 • Dersom du søker om prioritert opptak, skal dokumentasjon sendes til kommunen.
 • Prioritet ved opptak etter barnehagelovens §13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 • Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 
 • Dersom du ikke får lastet opp vedleggene elektronisk, sendes disse til:
  Sarpsborg kommune 
  Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst, 
  Postboks 237
  1702 Sarpsborg
Endre søknad

Når du har sendt inn en søknad og mottatt bekreftelse på at denne er mottatt, har du likevel anledning til å gjøre endringer i søknaden om barnehageplass via søknadsportalen. (Unntaket er hovedopptaksperioden, altså fra 1. mars til slutten av april. Da kan ikke søknader endres.) Du må logge inn med bank-ID.

Her kan du endre søknaden eller si opp barnehageplassen. 

Hvordan klage på tildelt barnehageplass / avslag?
 • Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass - og søkere som verken får sitt 1. eller 2. ønske om barnehageplass oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Her finner du skjemaet: Forespørsel om begrunnelse for avslag / tildelt plass ved barnehageopptak - PDF.

 • Avslag til hovedopptak gir dessuten klagerett. Man har også klagerett om man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg på søknaden. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 13. Klagekjemaet for tildelt barnehageplass / avslag på søknad finner du her - PDF. 

 • Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 • Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig.

 • Klagene som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg. Alle informeres skriftlig om utfallet. Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli.

 • Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Bytte barnehage

Dersom du allerede har en barnehageplass, men ønsker å bytte til en annen barnehage -  kan du søke om dette. Da må du legge inn en ny søknad. Når du får tilbud er avhengig av når det blir ledig plass.

Her kan du legge inn søknad. 

I hovedopptaket vil de som søker om å bytte barnehage i utgangspunktet stå på lik linje med de som ikke har plass. Men barnehagene i Sarpsborg samarbeider og prøver så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til de som ønsker å bytte barnehage. 

Tilbud om plass blir sendt til din digitale postkasse. Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med bank-ID i søknadsportalen. Hvis du takker ja til et tilbud, skjer oppsigelse i den gamle barnehagen automatisk. Merk at oppsigelsestid følger vedtektene i den gamle barnehagen. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skjer via nett. Du må logge inn med bank-id i søknadsportalen. Merk at oppsigelsestid følger barnehagens vedtekter. 

Her kan du endre søknaden eller si opp barnehageplassen. 

Mer om barnehage

Du finner all informasjon om barnehagene i Sarpsborg på denne siden:

www.sarpsborg.com/barnehage