Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Store datasenter

Innhold

Kart over området

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Store datasenter

10.07.2018

Sarpsborg kommune har siden 2017 utredet muligheten for å etablere et stort datasenter på Hasle i Sarpsborg. Nå videreføres prosjektet i et eget utviklingsselskap, DC Sarpsborg, hvor Sarpsborg kommune og Østfold Energi blir eiere.

Mange er opptatt av hvilken verdiskaping et datasenter kan bidra til, og om det vil føre til flere arbeidsplasser. For Sarpsborg kommune er det en klar målsetting at en eventuell utbygging av et datasenter på Hasle gir slike lokale ringvirkninger.

Det er laget flere rapporter knyttet til verdiskaping på store datasenter i Norden og i Europa. Under finner du noen av disse rapportene. Sarpsborg kommune har ikke bestilt noen av rapportene, men har blant annet lagt disse rapportene til grunn når vi har vurdert mulighetene for verdiskaping for Sarpsborg.

Luleå, Sverige

De samfunnsøkonomiske analysene for Facebook sin etablering i Luleå er kanskje mest interessant siden Tilväxtverket har fått utarbeidet en rapport som også tar inn virkninger etter bygging er gjort og driften er startet. Boston Consulting Group (BCG) gjorde i 2014 en første analyse av denne etableringen. SWECO gjorde i oktober 2017 en undersøkelse som i større grad tok opp i seg de virkningene som faktisk var realisert for datasenteret i Luleå. I driftsfase pekes det på 400 årsverk hvorav 250 bosatt i regionen.

Norge

Menon Economics har i 2017 laget en ringvirkningsanalyse rapport som skal vise effekten ved bygging av et stort datasenter i Norge. Det antydes at et datasenter vil skape over 450 årsverk i året i ordinær drift, og betydelig mer i etableringsfasen. Det er angitt lokale estimater i forhold til dette.

Øvrige Norden

Det er i tillegg også laget flere rapporter for andre lokasjoner i Norden. Disse analysene er i hovedsak prognoser og i noen grad utfordringer med å skille nasjonale og regionale/lokale effekter. Disse kan likevel være nyttige å lese.
Copenhagen Economics, Google/Danmark. 
Oxford research, Vest- Danmark.  
Copenhagen Economics, Finland.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om store datasenter:

Hva er et datasenter?

Ny teknologi fører til at vi produserer enorme mengder data. Nesten alt du gjør på telefonen eller pc’en din gir data som må bearbeides eller lagres. Bearbeiding og lagring av alle disse dataene kanskje i et datasenter.

Et datasenter huser rett og slett en enorm mengde it-utstyr, som blir brukt til å lagre data for en eller flere bedrifter. Det er bra å lagre data i et datasenter hvor bedriften kan være trygg for at dataene er sikre f eks mot brann, flom, strøm og hvor det er tilrettelagt for at servere og annet utstyr kan stå i optimale omgivelser.

Vi vet at det kommer til å bli et stadig økende behov for å kunne lagre mer data. Mange bedrifter tar i bruk roboter som erstatter manuelle oppgaver, og stadig flere av tingene som vi omgir oss med er koblet til internett, for eksempel smarte hus, biler osv. Dette genererer datamengder som fører til at mange vil trenge datasenterkapasitet de kommende årene.

Ulike typer datasenter

Det er ulike typer datasenter. Vi ser at det blir etablert en rekke datasenter som ofte er tilknyttet bitcoin- / kryptovalutaproduksjon. Disse bruker ofte gamle industrianlegg, uten vesentlige ombygginger. Dette er ikke aktuelt på Hasle.

Begrepet «store datasenter» knyttes først og fremst til datasentrenes behov for kraft, men også at de trenger en stor og egnet tomt. Hasle er en av få steder i Norge som har begge deler.

Hvorfor jobber Sarpsborg kommune og Østfold Energi med dette?

Sarpsborg kommune er opptatt av å være en kommune hvor mange ulike bedrifter kan etablere seg og legge til rette for at bedriftene skal kunne vokse slik at de bidrar til økt verdiskaping og spennende arbeidsplasser i kommunen. Datasenter er en ny, og voksende industri. Et datasenter kan gi store muligheter for ringvirkninger lokalt, fordi det vil bli behov for å kjøpe mange
tjenester fra andre bedrifter.

Tilrettelegging for store datasenter er eiendomsutvikling og noe Østfold Energi har erfaring med fra vindkraftprosjekter og småkraftverk. Kompetanse om fornybar energi, energisystemer og rammebetingelser er viktig for at slike prosjekter skal kunne bli realisert i Norge. Derfor er dette et interessant forretningsområde for Østfold Energi å teste ut, nå i første omgang gjennom DC Sarpsborg AS.

Hvorfor stort datasenter på Hasle?

Tilgang til kraft et av de viktigste kriteriene for valg av tomt for store datasenter. Slike tomter finnes derfor bare i nærheten av høyspentlinjer og store trafostasjoner. Ser vi på krafttilførsel i skandinavisk perspektiv, ligger Østfold og spesielt Hasle trafo
godt plassert. På Hasle er det også ubegrenset tilgang på kjølevann fra Glomma, og det er mulig å finne en tomt som er stor nok.
Disse forholdene ligger til grunn for at det er satt i gang et arbeid med å utrede mulighetene på Hasle videre.

Gjennom næringssamarbeidet Mulighetsriket ble det kartlagt at Hasle er spesielt godt egnet for lokalisering av et datasenter.

Her finner du mulighetsstudien. 

Det er en egen delrapport for Hasle i Sarpsborg.

Hvem er kundene?

Google, Facebook, Apple, Microsoft og Amazon har etablert store datasentre i Danmark og Sverige de siste årene. I årene framover er det forventet at blant annet andre amerikanske IT-selskaper, kinesiske internettselskaper og europeisk bilindustri vil etablere store datasentre.

Hva skjer framover?

Viktig informasjon

Det er viktig å merke seg at det ikke vil bli hogd, gravd, bygget eller skje noen andre fysiske tiltak i det aktuelle området før området er solgt til en kunde som ønsker å bygge et stort datasenter.

  1. De som er grunneiere i området må si seg villige til å selge arealet.
  2. Området som er aktuelt er i dag regulert for landbruk, natur og friluftsliv. Det må derfor omreguleres til et annet formål i en reguleringsplan. Det er bystyret som eventuelt må vedta en ny reguleringsplan.
  3. Prosjektet må søke konsesjon for å få rett til å koble seg på trafoen på Hasle. Det er Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden.
  4. Prosjektet må sikre at tilstrekkelig fiberkapasitet kan legges frem til det aktuelle området.
  5. Prosjektet må utarbeide markedsføringsmateriell for internasjonale kunder.
Hva er konsekvensene, og hva skal utredes?

Det er mange temaer som skal utredes nøye før det endelig besluttes om det er riktig å gjennomføre prosjektet. En slik utredning gjøres som en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen er en viktig del av arbeidet med å regulere et område, i dette tilfellet for store datasenter. Konsekvensene for beboerne i området skal kartlegges og vurderes særlig grundig. Dette er temaer som friluftsliv og nærmiljø, trafikk og støy. I tillegg vil konsekvensutredningen omtale naturmangfold, landskapsbilde, naturressurser, kulturminner og miljøer, forurensning, og næringsutvikling og verdiskaping. Andre temaer som geotekniske forhold, teknisk infrastruktur, folkehelse med mer blir også nøye vurdert.

Dokumenter

Fastsatt planprogram for datasenter på Hasle

Kart med planavgrensning

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om dette prosjektet må du gjerne kontakte Sarpsborg kommune ved:

Thomas Engh, næringsrådgiver.
Tlf: 958 58 044