Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Alternative skolearenaer

Innhold

Alternative skolearenaer

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg

Telefon: 905 12 955

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alternative skolearenaer

05.01.2021Jørn Wallin Pettersen

Virksomhetsleder
Jørn Wallin Pettersen 
Tlf. 992 05 887

 

 

Ansvar og oppgaver

Enhetens ansvar og oppgaver:
 • Medlem av Samhandlingsteam for barn og unge. Samhandlingsteamet bygger på en tverrfaglig plattform og er et fundament for alle ansatte i Sarpsborg kommune som arbeider med barn og unge og deres familier som det er knyttet bekymring til.
 • Bistår i elevsaker og i det ordinære skoletilbudet, ved behov. Det gis bistand der elever har vansker som følge av ulike grader av hørselsnedsettelser eller store psykososiale utfordringer.
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning av elever som er knyttet til forsterkede skoleavdelinger.
 • Organisering og gjennomføring av spesialundervisning på grunnskolens område for voksne.
 • Verdigrunnlag for enhetens arbeid med barn og unge:
  Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune - PDF
Vårt hovedfokus i arbeid med personer som har behov for høy grad av tilrettelegging:
 • Alle har rett til opplæring og god livskvalitet
 • Elevene har nytte av opplæringen og tilrettelagte tiltak slik at hver enkelt elev skal ha mulighet og evne til å mestre et selvstendig liv, ut fra sitt potensiale.
 • Vi skal legge grunnlaget for god opplevd livskvalitet.
 • Elevene skal oppleve et trygt skolemiljø med nulltoleranse for mobbing.
 • Vi legger til rette for tverrfaglighet og profesjonalitet.

Fellestjenester

Kontaktinformasjon

Jørn Wallin Pettersen, virksomhetsleder: Tlf. 992 05 887

Mari Kindem, rådgiver: Tlf. 975 32 393 

Mette Minge, førstesekretær: Tlf. 474 74 474

Monica Ellevold, koordinator SFO og skyss

Ansvarsområder:
 • Rådgiver Reidun Berglund saksbehandler søknader til spesialundervisning for voksne.
 • Rådgiver Monica Ellevold saksbehandler spesialskyss og SFO-tilbudet for de forsterkede skoletilbudene.
 • Ved søking til forsterkede skoleavdelinger må det foreligge sakkyndig rapport fra PPT, der de anbefaler en slik alternativ opplæringsarena. Alle søknader behandles av enhetsleder.
 • For bistand til ressurstjenester søker elever og eller foresatte sammen med nærskolen om dette. Alle søknader behandles av enhetsleder.
 • Enhetsleder er fast medlem at Samhandlingsteamet for barn og unge. Samhandlingsteamet bygger på en tverrfaglig plattform og er et fundament for alle ansatte i Sarpsborg kommune som arbeider med barn og unge og deres familier som det er knyttet bekymring til. Plattformen innebærer et forpliktende samarbeidssystem for aldersgruppen 0 – 16 år og eldre ungdom som får opplæring på grunnskolens område. Samhandlingsteamet ledes av rådgiver i stab oppvekst. Øvrige faste medlemmer er enhetsleder for barnevernstjenesten, PPT, NAV kommune, Forebyggende tjenester og Spesialpedagogisk førskole

Ressurstjenester for skoler

Les mer om ressurstjenesten for skoler her:

Om ressurstjenesten:

 • Ressurstjenesten er et lavterskeltilbud og skal så tidlig som mulig kunne bistå med tjenester både på system- og individnivå.
 • Ressurstjenesten bistår skolene i en begrenset periode. Teamet avslutter når skolen kan videreføre arbeidet med elevene uten støtte.
 • Ressurstjenesten bistår personalet ved skoler med å tilrettelegge og gi et godt opplærings-/pedagogisk tilbud til barn og unge som har sammensatte utfordringer med ulik grad av hørselnedsettelser og/eller psykososiale vansker. Det er et mål for ressurstjenesten å bidra til at alle elever får et tilpasset tilbud på sin nærskole med trygge voksne, og med god kompetanse på ulike sammensatte elevutfordringer.
 • Ressurstjenesten tilbyr kompetanse innenfor relasjonelle ferdigheter, sosial kompetanse, relasjonsbygging, traumer, autismespekterforstyrrelser og hørselnedsettelser. Innen audiotjenesten tilbys tegnspråkopplæring, lyttetrening (CI), grunnleggende språkopplæring til hørselshemmede elever og utadrettede tjenester til skoler.

Organisering av tilbudene (lavterskeltilbud og undervisning):

 • Alternative læringsarenaer ved Fjeld gård (barnetrinn og introverte skolevegrere på ungdomstrinn ) og Tunhaug (ungdomstrinn).
 • Mobilpedagogisk team, med utadrettet virksomhet på nærskolene. Dette er et lavterskeltilbud som inneholder kompetansehevende tiltak.
 • Tilbud om audiotjenester til skoler og elever med ulike grader av hørselsnedsettelser. Her gis det tilrettelagt undervisning og audiopedagogisk trening og tilrettelegging. Det gis tilbud etter Opplæringslovens §2.6 og §5.1.
 • En kombinasjon av overnevnte punkter.

Tjenesten er organisert som team, med Lise Iren Larsen som teamleder: Tlf. 907 18 966

Forsterkede skoleavdelinger

Les mer om de forsterkede skoleavdelingene her:

Teamledere: 
Om de forsterkede skoleavdelingene:
 • Avd. Regnbuen, inntil 19 elever (Kurland skole), avd. Maren Juel inntil 18 elever (Hafslund barneskole) og avd. Studio inntil 14 elever (Riseveien 9).
 • Tilbudene gjelder elever med store sammensatte funksjonshemninger og med høy grad av tilpasningsbehov gjennom dagen. For å tildeles plass i forsterket avdeling må dette tilrådes fra PPT. Videre er det et krav om samtykke fra foresatte. Elevene skrives inn på den skolen der aktuell forsterket avdeling er tilknyttet. 
 • Teamene/avdelingene skal ivareta skoletilbudet for elever i 10-årig grunnskole, primært for 1.-7. trinn (avd. Regnbuen og Maren Juel) og 8.-10. trinn (avd. Studio), med vedtak om alternativ opplærings arena jfr. Opplæringslovens § 2-3, for elever med rett til og vedtak om spesialundervisning etter Opplæringslovens § 5-1.
Organisering:
 • På avdelingene er det en teamleder og en spesialpedagogisk koordinator. Videre er hver avdeling inndelt i elevteam som kan bestå av mellom tre og seks elever. Hvert elevteam har fast personalgruppe bestående av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Dette for å ha god kjennskap til elevene og for å minske antall voksenpersoner hver elev må forholde seg til hver uke - slik at elevene opplever størst mulig grad av trygghet og gode miljøbetingelser for utvikling og vekst.
 • Pedagogene har ansvar for opplæringstilbudet, miljøterapeutene har ansvar for tilrettelegging av miljøbetingelsene i både skole- og SFO-tiden, mens miljøarbeiderne skal assistere i skolen og bistå og iverksette innlærte ferdigheter fra skole i SFO med fokus på generalisering.
 • Det er en eklektisk tilnærming i vår pedagogiske plattform. Det betyr at det ikke benyttes rendyrkede metoder, men at vi benytter elementer fra ulike retninger og metoder som er mest hensiktsmessig ut fra den enkelte elev. Det er likevel noen generelle prinsipper som gjelder. Innhold i sakkyndighet og vedtak er styrende for innhold og tilnærming. Det er lagt vekt på visuell struktur og lik faglig kompetanse på tvers av avdelingene.

Spesialundervisning for voksne

Les mer om spesialundervisning for voksne her:

Tilbudet blir gitt voksne som har behov for spesialundervisning på grunnskolens område - etter tilråding fra PPT.

Når det er fattet vedtak om spesialundervisning, samarbeides det med elev, verger, og andre under utarbeidelse av en individuell opplæringsplan. 

Opplæringen gjennomføres oftest en til en, men også flere i gruppe der det er mulig å organisere det slik. Opplæringen gis fortrinnsvis i kommunale virksomheter, i egne undervisningslokaler, men kan også gis hjemme hos den voksne dersom dette er mest hensiktsmessig.

Tjenesten er organisert som team, med Lise Iren Larsen som teamleder. Tlf. 907 18 966