>Rosenkrantz gate - ny strøksgate og nytt reisetorg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rosenkrantz gate - ny strøksgate og nytt reisetorg

Publisert: 13.06.2022

Rosenkrantz gate skal utvikles til en strøksgate og hovedgangakse mellom gågata og stasjonsområdet. Gaten skal utvikles med en spesiell karakter som består av grønne elementer, møteplasser, høy arealutnyttelse i sidekvartaler og varierte funksjoner.

Arealet skal prioriteres for gående, syklende, kollektiv og grønnstruktur. Ved stasjonsområdet skal det utvikles et nytt og moderne reisetorg som legger til rette for en enkel overgang mellom reisemidler.

Prosjektet deles i fem delprosjekter:

 1. Oppsøkende virksomhet mot grunneiere og eiendomsutviklere
 2. Parallelloppdrag mulighetsstudie
 3. Kartlegging av behov og ønsker, – tidlig idéfase hos grunn-/ gårdeiere
 4. Etablere et forpliktende samarbeid for utviklingsområdet
 5. Områderegulering av stasjonsområdet og Rosenkrantzgate

Høsten 2020 ble det gjennomført mulighetsstudier for Rosenkrantz gate - et parallelloppdrag, med tre prosjektteam som gjennomførte analyser for gatearealet og tilgrensede kvartaler.

En evalueringsgruppe har med bakgrunn i mulighetsstudiene vurdert hva som kan være planstrategiske valg og viktige reguleringstemaer som bør utredes i videre arbeid. Evalueringsrapportens hovedanbefaling er en tredeling av området langs Rosenkrantz gate med; stasjonsområde med reisetorg mot nord, boligkvartaler i midten og Epakvartalet+ mot sør.

Her finner du rapporten med evalueringsgruppens anbefaling - PDF

Her er presentasjoner fra de tre mulighetsstudiene

Aart - den framtidsretta, levende og attraktive fem minutters byen 

Nordic - Innovasjonsbydelen Rosenkranz gate 

Link- Et godt sted å bo et godt sted å være  

Mer om anbefalingene

I mars 2022 ble det vedtatt anbefalinger for videre arbeider med Rosenkrantz gate og stasjonsområdet i formannskapet.

Det ble vedtatt en anbefaling om oppstart av en detaljreguleringsprosess i 2022, hvor følgende skal legges til grunn i arbeidet:

 • Planprinsippene i sentrumsplan og kommunedelplan for InterCity og fv. 118 er føringer.

 • Området planlegges basert på en tredeling som hovedgrep:
  • Reisetorg ved stasjonsområde (mot nord)
  • Boligkvartaler (i midten)
  • Sentrumsaktivitet og byliv (mot gågate)

 • Planavgrensningen skal inneholde arealer som er nødvendige for å sikre gjennomføring av nytt reisetorg, ny strøksgate, og veikryss/trafikkløsning for området.

 • Kvartalene langs Rosenkrantz gate kan utvikles gjennom parallelle planprosesser. Arealene mot Rosenkrantz gate skal utformes med spesiell karakter for å forsterke strøksgatens betydning i bybildet. Det vurderes om det skal utarbeides en veileder for byrom langs Rosenkrantz gate og for reisetorget.

 • Løsning for reisetorg og prinsipper for busstrafikk baseres på føringer fra InterCity-planen.
  • Kollektivt kjøremønster må likevel utredes tidlig i planarbeidet.
  • Kommunen skal samarbeide med Viken fylkeskommune og Bane NOR.

 • Rosenkrantz gate tverrsnittet skal planlegges ut fra kommunal eiet veigrunn. Arealet skal prioriteres for gående, syklende, kollektiv og grønnstruktur.
  • Det skal planlegges et veikryss med fv.118 i samarbeid med Viken fylkeskommune.

 • Rosenkrantz gate transformeres til en ny grønn akse i sentrum.
  • Grønnstruktur skal plasseres langs gaten og på reisetorget.
  • Grønnstruktur skal planlegges i samspill med løsning for overvannshåndtering.
  • Grønnstruktur skal prosjekteres tilnærmet vedlikeholdsfri. Det skal lages en veileder for beplantning i planområdet.
  • Kvartalene langs strøksgaten skal forsterke den grønne aksen gjennom etablering av grønnstruktur mot Rosenkrantz gate.

 • Parkering i området løses som følger:
  • Parkering på gateplan skal unngås.
  •  Mobilitetshus i områdene ved stasjonen skal vurderes.
  • Ved utvikling av kvartalene langs Rosenkrantz gate anbefales løsning med p-kjeller for hvert enkelt kvartal. Maksimumskrav for parkering baseres på sentrumsplanen. Adkomst bør fortrinnsvis plasseres vekk fra Rosenkrantz gate.

 • Det utarbeides en plan for utbygging av VA-infrastruktur i planområdet.

 • Renovasjon i området skal løses gjennom nedgravde anlegg. Renovasjonspunkter bør i utgangspunktet ikke plasseres i Rosenkrantz gate.

 •  Utbyggingsavtaler tas i bruk som et verktøy i planprosesser i kvartalene langs Rosenkrantz gate og på reisetorget.

Se hele saken om Rosenkrantz gate og stasjonsområdet her

Planen videre

Vi er nå i gang med å utarbeide tilbudsgrunnlag for å knytte til oss en konsulent i arbeidet med detaljreguleringsplanen for Rosenkrantz gate og nytt reisetorg, og tar sikte på å lyse ut dette høsten 2022.

Prosjektleder: Elise E. Moen, telefon 934 30 094