>Alarmtjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alarmtjenester

Publisert: 03.01.2022
Oppdatert: 23.08.2022

Brannalarmovervåkning av offentlige- og private næringsbygg.

Om alarmtjenester

Gjennom oppkobling mot Øst 110-sentral IKS kan Sarpsborg brannvesen sikre offentlige- og private næringseiendommer gjennom direkte brannvarsling og øyeblikkelig utrykning, samt heisalarm. 

Landets 110-sentraler er samlokalisert, og Øst 110-sentral er opprettet i Ski som en av landets største og mest moderne 110-sentraler. Sentralen dekker 38 kommuner, fra Hurdal i nord, til Hvaler i sør.

Sarpsborg brannvesen og Øst 110-sentral IKS har sammen god kapasitet når det gjelder tilkobling av nye næringsbygg, og gjennom godt sikrede linjer tilbys effektiv direkte brannvarsling.

Salget av alarmtjenester til offentlige og private næringsbygg utføres primært for å ivareta kommunen og næringslivets bygningsmasse samt kritisk infrastruktur i forhold til direkte brannvarsling og sikkerhet.

Sarpsborg brannvesen og Øst 110-sentral IKS er aktive i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, gjennom øvelser internt og med andre nødetater, og forholder seg til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som nasjonal fag- og tilsynsmyndighet.

For tilknytning av alarmanlegg til Øst 110-sentral IKS må det oppføres en overføringsenhet.
Sarpsborg brannvesen samarbeider med AddSecure som leverandør av slike produkter.

Sarpsborg brannvesen stiller som krav at nye kunder skal montere godkjent nøkkelsafe.

For mer informasjon: alarm@sarpsborg.com

Slik kan du bli kunde

For å etablere direkte varsling fra deres brannvarslingsanlegg er det behov for følgende:

Alarmsender:

Øst 110-sentral mottar signaler fra alarmsendere levert av AddSecure, du som kunde må derfor ta kontakt direkte med disse for installasjon av alarmanlegg og videre bestilling av tilkobling til Øst 110-sentral. Deres montører kan også være behjelpelig med valg av type sender samt utfylling av bestillingsskjemaer. For nærmere informasjon om alarmsender, se leverandørens nettside: www.addsecure.no

Alarmsender som skal monteres på deres objekt må testes opp mot Øst 110-sentralens mottak. Dette gjelder alle innganger som skal benyttes. Det er svært viktig at Øst 110-sentralen kan lese signalene riktig og ser at overføringen virker som den skal. Denne testen blir utført av deres montør.

Nøkkelsafe:

Det er krav til godkjent nøkkelsafe på alle objekt, og plassering avklares med brannvesenet.
Sarpsborg brannvesen har en serviceavtale med Keylink: www.keylink.no
Nøkkel til objektet skal ligge i nøkkelsafen. Koding av nøkkelsafe utføres av Sarpsborg brannvesen.

Orienteringsplan ved brannsentral:

Orienteringsplaner inneholder alt av informasjon om brannalarmanlegget. Navn på alle rom, nummerering, og så videre. Ved brannutrykning oppsøker brannvesenet brannalarmsentralen og finner frem til stedet der brannalarmen er utløst ved hjelp av alarmsentralens display og orinteringsplanen som er oppslått. Orienteringsplanen har også markering med aktuelle angrepspunkt, der brannvesenet kan ta seg inn i området eller den aktuelle bygningen. Orienteringsplanen utføres med en etasje per tegning i egnet format. Husk at orienteringsplanen skal kunne leses i dårlig lys. Orienteringsplanen skal lages i to eksemplarer, lamineres og plasseres ved brannalarmsentralen(e). Et eksemplar skal være løst slik at brannvesenet kan ta med seg orienteringsplanen, minimum A3 format. Orienteringsplanen må være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon på området.

Orienteringsplanen skal vise følgende deler og installasjoner:

 • Brannseksjonering (Reim 60 eller bedre, konstruksjonens brannmotstand bør fremgå).
 • Detektorer og manuelle meldere (med nummer).
 • Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner:
 • Plassering av og adkomst til sprinklersentral/ventil.
 • Dekningsområde/usprinklet areal.
 • Røykventilasjon (plassering av røykluker/vifter og betjeningspanel).
 • Tekniske rom, heismaskinrom og ventilasjonsrom.
 • Stigeledninger.
 • Trapperom/rømningsveier markeres med grønne piler.
 • Lagring/bruk av farlig stoff.
 • Høyrisikoområder og eventuelle andre forhold som er vesentlig for slokkeinnsatsen.
 • Hovedstoppekran.

I tillegg er følgende viktig:

 • Tegnforklaring.
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning.
 • Hvilken plan/etasje tegningen gjelder for.
 • Rommene merkes med ident.
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse.
 • Kartet orienteres i forhold til bygget og merket «Du står her».
 • Tegningen tilpasses den enkelte brannsentral hvis det er flere sentraler i bygget.
 • Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen.
Informasjon om varslingspersoner:

Hvis ulykken inntreffer er det viktig at Øst 110-sentral og Sarpsborg brannvesen til enhver tid har korrekte varslingspersoner.  Disse personene må ha kunnskap om bygget og hvilke prosedyrer som skal følges ved en eventuell hendelse. Se Skjema for å endre varslingspersoner.

Avtale med Sarpsborg Brann- og feiervesen:

Etter utfylt registreringsskjema til AddSecure vil vi motta opplysninger fra leverandøren. Ut fra denne informasjonen klargjør Øst 110-sentral IKS deres objekt i deres alarmmottak for test av overføring.
På grunnlag av mottatt informasjon utarbeides det en avtaler mellom dere og Sarpsborg Brann- og feiervesen.  Vi sender avtale til oppgitt firmaadresse og ber om snarlig retur av signert avtale.
Sammen med avtalen følger kontraktsvilkår.

Alarmen settes i drift når:
 • Alarmoverføring fra benyttede innganger på alarmsender er testet til Øst 110-sentralen. 
 • Sarpsborg Brannvesen har gjennomført befaring på objekt.
 • Nøkkel er lagt inn i programmert nøkkelsafe. 
 • Orienteringsplan er hengt opp. 
 • Varslingspersoner er meldt til Øst 110-sentralen. 
 • Signert avtale foreligger.

Skjema

Skjemaløsning for opprettelse av ny kunde, eller endringer av eksisterende kundeinformasjon finner du i fanene under her ved å trykke på (+). Har du spørsmål kan du sende en epost til alarm@sarpsborg.com.

Ny kunde:

Ny kunde: Benyttes som supplement av opplysninger innmeldt til leverandør av alarmsender.
Her finner du skjema for å bli ny kunde.

Eksisterende kunde:

Eierskifte: Benyttes ved eiendomsoverdragelse eller der eier av objektet/brannvarslingen bytter organisasjonsnummer.
Her finner du skjema ved eierskifte.

Endring i fakturaadresse:

Benyttes når eier beholder organisasjonsnummer og kun faktura adresse eller navn endres.
Her finner du skjema for endring i fakturaadresse.

Varslingspersoner:

Dette bør være personer som kjenner bygningsmassen og alarmsystemet godt. Varslingspersoner blir kontaktet ved brann eller branntilløp, feil på anlegg, sikring av bygg og lignende. Husk at dette ofte skjer utenom normal arbeidstid.
Her finner du skjema for registrering av varslingspersoner.

Her kan man registrere om man ønsker Hurtigrapport og Feilmelding. Hurtigrapport er et enkelt skjema som sendes per e-post til kunde ved hendelser der Sarpsborg Brannvesen har blitt varslet og rykket ut til stedet. Rapporten inneholder informasjon som klokkeslett og mulig årsak til utløst alarm, samt eventuelle tilbakemeldinger. Feilmelding sendes via SMS og inneholder enkle beskjeder som ikke haster.

Heisalarm:

Benyttes når det er ønskelig å tilknytte heis til alarmanlegg med varsling til ulike nøkkelpersoner og/eller brannvesen.
Her finner du skjema for heisalarm.

Oppsigelse av avtale:

Her finner du skjema for oppsigelse av avtale som alarmkunde.

 

Kontraktsvilkår

Her finner du kontraktsvilkår
 1. Avtaleforhold
 • Disse vilkår regulerer alarmtjenester levert av SBV. De må sees i sammenheng med «Kontrakt - levering av alarmtjenester» (heretter kalt Kontrakt) hvor det fremkommer detaljert oversikt over hvilke bygg som omfattes av avtalen.
 • Avtalen ansees som akseptert ved elektronisk signatur på webskjema «Kontrakt - levering av alarmtjenester».

2. Forutsetninger

 • Dersom det ikke foreligger et annet krav fra bygnings- eller brannmyndighetene skal anleggets komponenter minst tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds (FG) krav.
 • Ved anleggets betjeningsenhet/manøverpanel skal det forefinnes en enkel brukerveiledning med instruks for opptreden ved utløst alarm, samt en orienteringsplan med detektorer og manuelle meldere. Se våre nettsider for krav og utforming.
 • Godkjent nøkkelsafe skal monteres hos kunde.
 • Nøkkelsafe skal registreres som en egen alarmkarakter som Øst 110-sentral IKS overvåker.
 • Installasjonen av alarm fra nøkkelsafen bekostes av kunden. Abonnement på alarm inngår i brannalarmabonnement.
 • Kunden er ansvarlig for å varsle SBV hvis det er nødvendig å skifte ut eller legge nye nøkler i nøkkelsafen. Dvs. at det er abonnentens ansvar at de til enhver tid riktige nøkler finnes i nøkkelsafen.
 • Nøkkelsafen kan kun åpnes av SBV.
 • Kunden er alltid ansvarlig for innholdet av nøkkelsafe.
 • Det anbefales at man inngår en serviceavtale på nøkkelsafen, for å sikre at brannvesenet har en forsvarlig tilgang til nøkkelsafen. 
 • Brannalarmoverføring er testet av montør og funnet i orden av Øst 110-IKS.
 • SBV har gjennomført befaring av objektet.
 • SBV står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skader påført dører/vinduer ved en utrykning.

3. SBV og Øst 110-sentral IKS forpliktelser

 • SBV forplikter å utstyre, drive og bemanne brannstasjonen etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for brannstasjoner.
 • Ved mottatt alarm fra Øst 110-sentralen rykker SBV ut til alarmobjektet så hurtig og effektivt som mulig under de til enhver tid gjeldende forhold. Øst 110-sentralen har rett til å prioritere rekkefølgen ved utalarmering/viderevarsling ved flere henvendelser samtidig.
 • Varslingspersoner ved objektet varsles kun ved bekreftet brann, eller ved andre hendelser som krever dette ut i fra brannvesenets vurdering.
 • Ved mottatt nøkkelsafealarm varsles bedriftens varslingspersoner/SBV/Politiet etter vurdering av Øst-110 IKS.

4. Kundes forpliktelser Kunde står ansvarlig for:

 • Et hvert forhold som omfatter installasjon og drift av alarmanlegget. Herunder rutiner for service, vedlikehold og test etter de til en hver tid gjeldende forskrifter og/eller andre regler som foreligger for denne type tjenester.
 • Å oppgi og endre/oppdatere varslingspersoner.
 • Løpende oppdatering av fakturaadresse, juridisk eier, tjenesteinstruksjon og varslingspersoner.
 • Varsle Øst 110-sentral IKS/SBV ved aktivitet som kan påvirke alarmanlegget og forårsake unødige alarmer.
 • Ved utløst alarm så raskt som mulig orientere Øst 110-sentral IKS på nødnummer 110 om situasjonen.
 • Aktivt arbeide for å forebygge unødig utløste brannalarmer.
 • At nøkkelsafe er kodet av SBV og inneholder nødvendige nøkler/adgangskort o.l. for tilgang til bygget ved alarm.

5. Taushetsplikt

 • SBV og Øst 110-sentral IKS er forpliktet til å bevare taushet overfor uvedkommende om kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i norsk lov.

6. Unødige/falske alarmer

 • Ved unødige/falske alarmer plikter Kunden å dekke SBVs kostnader med et gebyr pr. utrykning.
 • Alle alarmer som utløses av andre grunner enn brann/branntilløp, herunder også alarmer utløst uten påviselig grunn, regnes som unødig alarm, selv ved gjentakelser innenfor kort tidsrom. De alarmer som utløses ved forsett uten påvist grunn ansees som falske.
 • Oppstår det tekniske feil og mangler som ikke kan avstilles forbeholder SBV seg i samråd med Øst 110-sentralen retten til å avstille hele eller deler av anlegget. Kundens varslingsperson(er) blir kontaktet av Øst 110-sentral IKS og er ansvarlig for videre oppfølging.

7. Betalingsbetingelser

 • Kunden faktureres forskuddsvis pr kvartal med forfall den 25. hvert kvartals første måned i henhold til gjeldende pris. Reklamasjon på fakturabeløp må fremsettes senest innen betalingsfristens utløp.
 • Ved forsinket betaling har SBV rett til å kreve forsinkelsesrenter og erstatning for inndrivelses utgifter i henhold til gjeldende lovverk. Ved utsendelsen av betalingsvarsel vil det påløpe purregebyr.
 • Prisjusteringer varsles senest tre (3) måneder før endringene trer i kraft.
 • SBV forbeholder seg retten til å foreta kredittkontroll / vurdering av Kunden.

8. Ansvar og forsikring

 • Avtalen overflødiggjør ikke Kundens egen forsikringsdekning for skader forårsaket av brann, innbrudd, hærverk, vannskader mv.
 • SBV er ikke ansvarlig for leveransen av alarmoverføringen og/eller vedlikehold av den enkelte operatørs nett eller feil / manglende oppetid i data- eller telenett. Dette er et forhold som ligger utenfor SBV og evt. må reguleres i egen kontrakt mellom AddSecure og Kunde.
 • SBVs ansvar for manglende eller forsinket respons er begrenset til det ansvar og tap som eventuelt dekkes under SBVs ansvarsforsikring. SBV er ikke ansvarlig for tap mv utover det SBVs forsikring dekker. SBV er herunder ikke ansvarlig for indirekte tap som Kunden eventuelt påføres f.eks. inntektstap mv. SBVs ansvar for personskade og eiendomsskade er herunder begrenset til et beløp samlet på kr 5.000.000.- Denne ansvarsbegrensningen gjelder også ved grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger fra ansatte i SBV.
 • Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntrufne skader eller forhold som kan føre til erstatningsansvar. • Den ekstra tid som eventuelt medgår som følge av at Øst 110-sentral IKS må betjene, vurdere og rapportere flere henvendelser gir under enhver omstendighet ikke rett til å fremme krav mot SBV.

9. Force Majeure

 • SBV er ikke ansvarlig ved en ekstraordinær hendelse utenfor SBVs kontroll, som naturkatastrofer, alvorlige trusler mot helse og sikkerhet, krig eller kriselignende situasjoner.

10. Oppsigelse av abonnement – mislighold

 • Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Ved manglende betaling kan SBV etter skriftlig varsel heve kontrakten og sperre Kundens alarmsender i alarmmottaket.
 • SBV kan heve kontrakten og fjerne eller kreve fjernet tilknytningen med øyeblikkelig virkning dersom Kunden vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser. Det samme gjelder dersom Kundens tilknytning skaper vanskeligheter for utførelsen av tjenesten i Øst 110-sentral IKS, for eksempel kundedata mv. SBV skal gi Kunden en rimelig frist til å rette på forholdet.

11. Tvist

 • Tvister skal søkes løst ved minnelighet. Dersom minnelighet ikke oppnås, kan tvister avgjøres av de ordinære domstoler. 

Prisliste

Prisliste 2022. Alarmtilknytning til Øst 110-sentral gjennom Sarpsborg Brann- og feiervesen
Brannalarmer og tilleggsalarmer.

Prisliste for alarmtjenester
ProduktnummerObjekttype/tjenesterPris per måned
1 Brann - areal 0-300 kvm. 413 kroner
2 Brann - areal 300-1200 kvm. 675 kroner
3 Brann - areal 1200-5000 kvm. 1332 kroner
4 Brann - areal 5000-10000 kvm. 1791 kroner
5 Brann - areal 10000 kvm og oppover. 2195 kroner
6 Heisalarm og andre tekniske alarmer 538 kroner
7 Administrasjons- og etableringsgebyr/eierskifte 917 kroner

Areal på alarmert objekt fastsetter produktnummer/prisnivå. Ved nyetablering/utvidelser med flere sendere tilkommer det kostnad på 405,- pr ekstra sender.
Prisene er eksklusive merverdiavgift. Løpende abonnement faktureres forskuddsvis per kvartal.