>Eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Eiendomsskatt

03.01.2022

Eiendomsskatt er innført i hele Sarpsborg kommune, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. Eiendomsskatten styrker kommuneøkonomien og bidrar til at kommunen kan opprettholde og bedre tjenestetilbudet til befolkningen.

Skatteseddel 

Innen 1. mars hvert år sender kommunen ut ny skatteseddel.

Skatteseddelen er ikke en faktura, men inneholder informasjon om eiendommen din, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag, og ny oppdatert eiendomsskatt.

Skatteseddelen sendes ut digitalt. Har du som privatperson ikke digital postkasse (Altinn, Digitpost osv) vil du motta skatteeddelen på brevpost noe senere. Les mer om digitale postkasser og hvordan du skaffer deg/sjekker om du har en her.  OBS - næring vil kun motta digital post.

Faktura for eiendomsskatt sendes ut samtidig som kommunale avgifter, som utgangspunkt første gang i februar/mars, med forfall 25. mars. Det er også mulig å velge fleksibel faktuering (du kan velge mellom månedlig, eller hvert kvartal). Dette kan du velge via "Min side".  

 

Skal du klage på den årlige eiendomsskatten, se informasjon lenger ned på siden

Eiendomsskattesatser og betalingsterminer

Den generelle skattesatsen kan ikke være høyere enn 7 promille.
Bolig- og fritidseiendommer kan ikke være høyre enn 4 promille.

Takstene skal reduseres med 30% før kommunen beregner skattegrunnlaget for den enkelte eiendom. Dette gjelder bare eiendommer med en eller flere boenheter. Gjelder ikke næringseiendom.

Promillesatser og bunnfradrag

For 2022 gjelder følgende promillesatser:

Næring: 5,2
Bolig: 3,6
Særskilt skattegrunnlag: 7
Bunnfradraget blir 300.000,-

Nye boligboligeiendommer har tidligere hatt fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Fra skatteåret 2021 er denne regelen falt bort, og alle eiendommer skal betale eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Terminer for betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres som utgangspunkt sammen, og fordeles da på disse fire årlige terminer:

 • 1. termin – betalingsfrist 25. mars
 • 2. termin – betalingsfrist 25. mai
 • 3. termin – betalingsfrist 25. august
 • 4. termin – betalingsfrist 25. oktober

Dersom du ønsker har du mulighet til å betale månedlige fakturaer. Dette endrer du selv via "Min side".   

Taksering av eiendom 

Alle eiendommer i Sarpsborg kommune fikk nye takster i 2020. Disse takstene skal gjelde frem til ny taksering i 2030.

Bolig- og fritidseiendommer

Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg jfr. Eiendomsskattelovens §8 – A2.
Taksten bygges opp ved å multiplisere totalt bruksareal med pris per kvadratmeter og plusse på tomt. Summen man får kalles en sjablongtakst (totalt bruksareal x pris pr kvadratmeter + tomt = sjablongtakst).

Sjablongtaksten blir justert for etasje, hvilken sone eiendommen ligger i, og skjønnsmessigvurdering av eiendommen. Omsetning for sammenlignbare eiendommer er også til hjelp ved fastsettelsen av taksten. I den skjønnsmessige vurderingen av eiendommen ligger funksjonalitet, alder, tilstand, størrelse på arealer, innlagt strøm/vann/avløp, adkomst, støy, utsikt/solforhold og beliggenhet.

Fritidsboliger/hytter takseres etter samme metode som eneboliger, men etter egne kvadratmeter-priser. Seterhus, koier og andre bygninger som benyttes som fritidsbolig/hytte, takseres som dette.
I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil kommunes vedtatte arealplan/reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen.
Alle fritidseiendommer har sonefaktor 1.

Fritidsboliger/hytter takseres etter samme metode som eneboliger, men etter egne kvadratmeter-priser. Seterhus, koier og andre bygninger som benyttes som fritidsbolig/hytte, takseres som dette.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil kommunes vedtatte arealplan/reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen. 

Alle fritidseiendommer er lagt til sonefaktor 1.

Flermannboliger, seksjonerte boliger og borettslag

Denne type bolig takseres etter antatt omsetningsverdi. Siden opplysninger på disse byggene ikke hentes direkte i matrikkelen, føres taksten manuelt og vil vises i eget felt kalt «korrigeringsprotokoll».
Det er det faktiske BRA (bruksarealet) av leiligheten/boligen som legges til grunn. Eventuelle garasjer vil kunne tillegges verdi. Årsaken til valg av metode, er at man lettere får sammenlignet leiligheter/boliger om man tar utgangspunkt i faktisk størrelse, uten å blande inn andel av fellesarealer med mer. I tillegg er det ofte feil i seksjonsbrøkene, som igjen medfører feil i takstgrunnlaget.
Det vil være store variasjoner i verdien på leiligheter grunnet forskjeller i alder, beliggenhet, attraktivitet og de vil vurderes individuelt på bakgrunn av blant annet dette.

Det vil ikke bli benyttet sonefaktor for flermannsboliger, seksjonerte boliger og borettslag.
Tomteverdi legges til hver seksjon/andelsleilighet som for vanlige eneboliger. 

Rekkehus, kjedehus og mindre småhus

Rekkehus, kjedehus og mindre småhus takseres etter samme metode som boliger.

Landbrukseiendommer

Landbrukseiendommer som har 35 dekar eller mer, fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller et samlet areal på 100 dekar eller mer defineres som landbrukseiendom (konsesjonspliktige eiendommer) og merkes i vårt system for eiendomsskatt som «landbruk-bolig».
Andre landbrukseiendommer (ikke konsesjonspliktige eiendommer) merkes som «bolig».

Taksering av landbrukseiendommer som er konsesjonspliktig:
Eiendom som "vert dreven som gardsbruk eller skogbruk" skal være fritatt for eiendomsskatt ifølge eiendomsskattelovens paragraf § 5 h.

Fritaket omfatter ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje inkludert tomt som for boligeiendom, som helt eller delvis blir benyttet til bolig.
Fritaket omfatter heller ikke fritidsbygg beliggende på en landbrukseiendom.
Disse bygningene takseres på samme måte som bolig-/fritidseiendommer.

For våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer benyttes samme kvadratmeterpris som for eneboliger.

Taksering av landbrukseiendommer som ikke er konsesjonspliktig:
Takseres på samme måte som boligeiendommer.
Eventuelle driftsbygninger verdsettes etter skjønn, og taksten på disse bygningene kommer frem som en protokolltakst (vises på skatteseddelen).

Næringseiendommer

Næringseiendom takseres etter en antatt markedsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendom fastsettes av Sakkyndig nemnd etter skjønn.

For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5 og §7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal denne skattepliktige delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres i samsvar med takseringsobjekter.

Ubebygde næringstomter takseres på bakgrunn av størrelsen på tomten, opparbeidelse, bruk, regulering, tilgjengelighet og beliggenhet.

På de eiendommer som inneholder både næring- og boligarealer, vil det bli sendt to vedtaksbrev til skatteyter. Ett vedtak for boligdelen, og ett vedtak for næringsdelen. Samlet takst skal være i overenstemmelse med takstrapporten som er utarbeidet på eiendommen.

Leiligheter i kombinasjonseiendommer som er en del av næringseiendommen og ikke seksjonert, takseres etter forrentning av normal markeds leie, på lik linje med den øvrige delen av eiendommen.

Tomter

Tomter bebygd med bolig- eller fritidsbygg settes til kr.200.000,-. Ubebygde eiendommer (tomter) kan verdsettes etter forskjellige parametere som beliggenhet, opparbeidelse, regulering og sammenligning med andre omsatte tomter i området. Markedsverdi vil være styrende for verdsettelsen.

Andre eiendommer

Eiendommer som ikke er bolig, fritid eller landbrukseiendommer, takseres i henhold til retningslinjer for taksering av næringseiendom.

Bygningstyper og priser

Det er benyttet faste priser i forbindelse med takseringen. Dette kalles sjablongverdier.

Bygninger og tomter med bygningskoder  Pris (kr/m2)
Enebolig, våningshus og tomannsbolig 21.000,-
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 24.000,-
Store boligbygg/leilighetsbygg  28.000,-
Bygning for bofellesskap 28.000,-
Bolig som benyttes som fritidsbolig 40.000,-
Fritidsbolig/koie/seterhus og lignende 40.000,-
Garasje/uthus/carport/anneks til bolig 3.000,-
Bebygget tomt – bolig og fritid 200.000,-
Ubebygde eiendommer Skjønn

 

Eksempel på hvordan eiendommen din er taksert 

Eksempel på hvordan eiendommen din er taksert.pdf

Taksering som skal gjennomføres i 2022

For deg med nybygg eller endringer på eksisterende bygg/eiendom i 2022, vil det utarbeides en ny takst i forbindelse med eiendomsskatt.

Alle nye boliger, fritidseiendommer, næringsbygg som er ferdigstilt/tatt i bruk i 2022 vil bli taksert i løpet av dette året eller helt i begynnelsen av 2023.

Er det gjort endringer på en eiendom som allerede har en takst, vil disse også bli taksert på nytt i samme tidsrom. Endringer kan være: seksjonering, nytt bygg, tilbygg, revet bygg, innredet kjeller/loft, omgjøring med mer.

 • Nybygg eller endringer i 2022 = Ny takst fra skatteåret 2023

Dette kan også gjelde noen eiendommer ferdigstilt eller endret i 2021.
Takseringen gjøres fortløpende gjennom hele året.

Befaring av eiendommen:
Vi vil kun befare eiendommen utvendig så det er ikke nødvendig å være hjemme, og det settes derfor ikke opp en fast tid for befaring.
Vi tar bilder av alle bygg på eiendommen som brukes i forbindelse med takseringen.
Går vi inn på eiendommen din, ringer vi på og sier ifra.

Så snart ny takst er vedtatt i nemnden vil du/dere få en tilbakemelding via digital postkasse.

Ved spørsmål kontakt:
Eiendomsskattekontoret
epost: eiendomsskatt@sarpsborg.com
eller telefon via servicetorget, telefon 69 10 80 00

Kart og soner

Kartinformasjon med skattetakstsoner

Se større kart

Du kan søke opp din adresse i søkefeltet i kartruten. Din eiendom vil vises i kartet, med fargen som angir hvilken skattetakstsone eiendommen ligger i.

 • Rød sone (Kurland, Øvre Lande, Opsund) = 1,1
 • Gul sone (Sentrum, Hafslundsøy, Greåker) = 1,0
 • Blå sone (Hasle, Hafslund og Skjeberg) = 0,9 
 • Grå sone (Øvrige deler av kommunen) = 0,8

Eiendommens beliggenhet vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen. 
Basert på omsetningstall for sammenlignbare boliggrupper i ulike områder, har takstnemnda vedtatt sonefaktorer for de ulike områdene.

Kommunen er delt inn i fire soner, og hver sone har sin omberegningsfaktor. Det vil si at dersom du bor i rød sone vil kvadratmeterprisen ganges med 1,1 - mens bor du i blå sone vil den ganges med 0,9. 

Dette gir et riktigere bilde av prisnivået på eiendommer i de ulike områdene. 

Alle fritidseiendommer har sonefaktor 1,0.

Ønsker du å klage på utskrevet eiendomsskatt? 

Skatteyter har anledning til å klage på utskrevet eiendomsskatt. Klagefristen er seks uker etter skatteseddelen blir utsendt - klagefristen er dermed 12. mars hvert år. 

Hvordan skal klagen leveres?

Klagen må være skriftlig, om mulig underbygget med dokumentasjon, og den skal være levert til kommunen innen klagefristen. 

Siste frist for innsending av klage er 12. mars hvert år. 

Klagen skal sendes skriftlig, foretrukket på e-post til eiendomsskatt@sarpsborg.com
Alternativt per brevpost: 

Sarpsborg kommune ved Eiendomsskattekontoret
Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Hva kan og kan du ikke klage på? 

Du kan klage på:

 • Feil faktaopplysninger (type og antall bygg, arealer, etasjebenevnelser med mer)
  Eksempel: 
  Boligen din er oppført med 150 kvm, men er ikke mer enn 120 kvm.
  Loftet ditt er oppført som en etasje, men er ikke måleverdig.
  Du har revet et bygg, men dette er ikke registrert hos oss.

 • Taksten
  Eksempel: 
  Taksten er for høy i forhold til hva den nylig er omsatt for. 

 • Manglende bunnfradrag
  Eksempel: 
  Du eier en tomannsbolig og har kun fått ett bunnfradrag når du skulle hatt to.

Du kan ikke klage på:

 • At eiendomsskatt er innført i kommunen 
 • Skattenivået
 • Promillen
 • Størrelsen på bunnfradraget
 • Sonefaktor
 • Vedtektene
 • Takseringsreglene

Skatteyter kan hvert år klage på den eiendomsskatt som skrives ut. 
Merk at det ikke er mulig å klage på samme punkter/elementer som du har klaget på i tidligere år.  

Behandling av klager

Behandling av alle saker foregår på følgende måte;

 • Alle saker skal behandles individuelt, og hver enkelt sak behandles av en saksbehandler.
 • Det utarbeides saksdokument på hver enkelt sak.
 • Alle saker presenteres for sakkyndig nemnd som avgjør utfallet av klagen.
 • Når utfallet er klart vil alle få skriftlig orientering om dette.
 • Dersom man ikke får fullt medhold i klagen vil saken automatisk bli overført til Klagenemnden. Her blir det gjort en ny totalvurdering av eiendommen, slik at taksten vurderes på nytt. Det innebærer at den som klager kan ende opp med en høyere takst etter behandling i klagenemnda.

Vi vil opplyse at klagebehandling kan ta noe tid. 

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, fakturaen må betales i sin helhet. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn fra 1. mars til og med 22. mars hvert år. De kan ses på biblioteket i sentrum og på kunngjøringer på kommunens nettsider.

Kunngjøringer

Fritak for eiendomsskatt

Noen eiendommer er/kan bli fritatt for eiendomsskatt

Eiendomsskattelovens §5 gir automatisk fritak for blant annet kommunale og statlige eiendommer, kirker, jernbaner, lufthavn, ambassade og gårdsbruk.

Eiendomsskattelovens §7 gjelder lag, foreninger, stiftelser, institusjoner, barnehager og museum.
Disse eiendommene gis i utgangspunktet ikke automatisk fritak, men må søke om dette. I Sarpsborg kommune er ikke dette praktisert, og alle eiendommer under denne paragrafen får automatisk fritak.  

Nye boligeiendommer hadde frem til 2021 fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Denne regelen er falt bort og alle eiendommer betaler nå eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Informasjon om nye takster fra skatteåret 2020

Sarpsborg kommune har i 2018 og 2019 gjennomført en ny alminnelig taksering, slik at alle eiendommer i hele kommunen fikk nye takster fra skatteåret 2020. De nye takstene danner grunnlag for beregning av eiendomsskatt fra samme år.
Alle kommuner som har eiendomsskatt må omtaksere hvert 10. år.

Her finner du mer informasjon om omtaksering av eiendommer i Sarpsborg kommune 2018-2019, med svar på hvorfor, hvordan og hva som har blitt taksert.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål med svar rundt eiendomsskatt og taksering i Sarpsborg. 

Når får jeg ny takst på min eiendom?

Alle eiendommer i kommunen fikk nye takster i 2020. Disse takstene gjelder for perioden 2020-2030.

De fleste eiendommer vi ha den samme taksten i hele perioden.
Gjøres det vesentlig endringer på en eiendom, som for eksempel nyoppførte bygg, påbygg, riving av bygg eller andre store endringer vil det gjennomføres en ny taksering.

Alle nye eiendommer/nybygg vil takseres etter den er tatt i bruk.

Alle eiendommer som takseres i perioden 2020-2030 skal takseres med et prisnivå tilsvarende i 2020.

Hva legges til grunn for taksten?

Indre og ytre forhold på/til eiendommen, opparbeidelse, husets/hyttens stand, beliggenhet, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter, nærhet til skole, butikker med mer. Det blir kun gjort utvendig befaring.

Får jeg taksten tilsendt?

Ja, detaljert takst med beregning vil bli sendt ut til deg digitalt når nemnden har vedtatt den nye taksten. 

Hvordan måler dere arealet på huset mitt?

På de fleste eiendommer er arealet på et bygg hentet fra plantegninger eller andre dokumenter tilknyttet boligen, ofte fra byggetiden. I noen tilfeller oppdager vi at dette arealet ikke er riktig. Det kan komme av feilregistrering, feil på tegninger, endering av bygg med mer.

På nybygg hentes arealene fra plantegninger som er tilknyttet godkjenning av byggesøknad.

Vår beregning tar utgangspunkt i hele byggets areal målt fra innervegger, som er byggets bruksareal (BRA).

Faktaopplysninger jeg har fått tilsendt inneholder feil, hva gjør jeg?

Ta kontakt med eiendomsskattekontoret på e-post eller telefon (via servicetorget 60 10 80 00), så avklarer vi om det er noe som kan rettes opp i med en gang eller om det kreves videre oppfølging eller klage.

Jeg mener taksten er for høy, har dere gjort en feil?

Hvis man mener taksten er for høy kan man klage. 

En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnda i eiendomsskattesaker, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten. Den som klager kan ende opp med en høyere takst etter behandling i klagenemnda. 

Klageprosessen kan ta noe tid.

Jeg har solgt eller eier ikke eiendommen jeg har fått skatt på

Solgt:
Har du solgt eiendommen din er det først den dagen eiendommen tinglyses over på nye eier, vi kan gjøre et eierskifte i våre systemer.
Eier av eiendommen er den som til enhver tid er ansvarlig for betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt ved forfall.
For å fordele kommunale avgifter og eiendomsskatt mellom selger og kjøper, må du ta kontakt med megler som kan hjelpe deg med dette.

Eier ikke eiendommen:
Har du fått ny takst eller faktura på en eiendom du ikke eier, kan du sende oss en epost på: eiendomsskatt@sarpsborg.com
Så vi kan for ordnet opp i saken.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, dertil også eiendomsskatten.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Hvis det er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren (dvs. ikke tinglyst i grunnboken), vil det forekomme. Eneste måten å få avgiften over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelen over på han/henne. Når dette foreligger vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, fakturaen må betales i sin helhet. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Hvordan faktureres eiendomsskatten?

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres som utgangspunkt sammen, og fordeles på fire årlige terminer.

Fakturaen skal betales innen:

 • 1. termin – 25. mars
 • 2. termin – 25. mai
 • 3. termin – 25. august
 • 4. termin – 25. oktober

Eiendomsskatten du har fått opplyst vil bli delt på de fire terminene. 
Det er også mulig å velge fleksibel faktuering. Da kan du velge å betale månedlig, eller hvert kvartal. Dette kan du velge via "Min side"

Er formuesgrunnlag (ligningsverdi) og eiendomsskatt det samme?

I Sarpsborg kommune er det per i dag ikke noen sammenheng mellom verdsettelse av bolig- og fritidseiendommer for ligningsformål (skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Formuesgrunnlag er et skattebegrep, og har først og fremst betydning for formuesskatten. Formuesgrunnlag er den verdien som boligen (eller hytta) har når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år. 

Vi er flere eiere på samme eiendom, hvem mottar informasjon?

Alle brev/dokumenter sendes til den som har hjemmel til eiendommen. Er det flere hjemmelshavere (eiere) vil den som er oppført først i grunnboken være mottaker.

Ord, uttrykk, og nyttige forklaringer

Trykk her for "ordliste"

Hjemmelshaver:
Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av eiendommen. Hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted vil det være arvinger som er reelle eiere.

Grunneier:
Grunneier er den som er den faktiske eier av grunnen. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårds- og bruksnummer:
Den unike betegnelsen på en eiendom som står oppført i matrikkelen er gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Alle kommuner i Norge er inndelt i egne gårdsnummer (gnr), som igjen er inndelt i bruksnummer (bnr). Bruksnummer blir tildelt fortløpende etter hvert som nye eiendommer etableres. Noen kommuner har flere gnr. Grunnen til det er at tidligere kommuner er stått sammen til en større kommune.

Festenummer:
Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Som oftest har eiendommen et eget festenummer (fnr.) i tillegg til gnr./bnr. Det er også mulig å feste bort tomter uten eget festenummer. Fordelen vil være (især for festeren) at det ved innløsing (kjøp) av eiendommen ikke kreves ny oppmåling.

Festetomt:
Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt/avtalt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt, fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for.

Seksjonsnummer:
Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Hver seksjon får et eget seksjonsnummer. Typisk leilighetsbygg i flere etasjer eller blanding av forretning og leiligheter i samme bygg.

Matrikkelen:
Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer. Her ligger all eiendomsinformasjon for hele landet registrert.

Bruksareal (BRA):
BRA for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter medberegnes ikke. Unntaket er i etasje med skråtak. Der i bygget hvor høyden er 1,9 fra gulv til tak (gjelder begge sider av skråtaket), beregnes også arealet som er 0,6 meter ut til hver side fra målepunktet på 1,9 meter. 

Kvadratmeterpris:
I eiendomskattesammenheng beregner vi gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de ulike bygningstypene. Kvadratmeterprisen som vi kommer frem til gir oss et utgangspunkt for beregning av verdien på eiendommen. Kvadratmeterprisen blir så justert med ulike faktorer som bl.a. sonefaktor, etasjefaktor, indre- og ytre faktor.

Sjablongtakst:
Totalt bruksareal x pris pr kvadratmeter + tomt = sjablongtakst

Etasjefaktor:
Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Skjønn:
I forbindelse med besiktigelsen (utvendig befaring) blir det også gjort skjønnsmessige vurderinger. Summen av disse vurderingene vil framgå av en «indre faktor» og en «ytre faktor». Indre faktorer knytter seg til forhold på bygningen/eiendommen som f.eks. standard og alder. Ytre faktorer berører forhold utenfor eiendommen som f.eks. utsikt og forurensning fra støy og luft. 

Indre faktor (IF):
Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien. Typisk standard, kvalitet og funksjonalitet osv.

Ytre faktor (YF):
Faktorer som påvirker eiendommens verdi og som ligger utenfor selve eiendommen. Eks. støy, solforhold, beliggenhet, nærhet til sjø osv.

Sonefaktor (SF):
Brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik sjablongtakst selv om de ligger på helt forskjellige plasser i kommunen. Alle fritidseiendommer ligger i sonefaktor 1. 

Bunnfradrag:
Det er et fast kronebeløp som kan trekkes fra skattetaksten. Eksempel på dette er en skattetakst på 1 000 000 kr med et bunnfradrag på 100 000 kr gir 900 000 kr i skattegrunnlag for beregning av skatt. Bystyret vedtar om det skal være bunnfradrag i kommunen, og eventuelt hvor mye.

Promille:
Ved beregning av eiendomsskatt skal kommunestyret bestemme seg for en promillesats. Denne kan pr. i dag settes fra 2-7‰, ved førstegangs innføring av eiendomsskatt skal den settes til 2‰. Kommunestyret har hvert år anledning til å justere promillen 2‰ opp eller ned.

Differensiert promille:
Det er mulig å differensiere promille mellom eiendommer med og uten boligformål. Eiendommer med bolig og næring i samme bygg blir taksert med hver sin takst, slik at de kan differensieres.

Fritak:
Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7. Det er bystyret som vedtar om det er eiendommer under § 7 som skal ha fritak.

Sakkyndig nemnd:
Denne nemnden skal vedta takstene foreslått av besiktigerne. De utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret.

Møter i nemndene 

Sakkyndignemd for eiendomsskatt (bolig- og fritidsnemnden)

Kontakt eiendomsskattekontoret:

Ønsker du kontakt med eiendomsskattekontoret kan du gjerne sende oss en epost på eiendomsskatt@sarpsborg.com  .

Telefonhenvendelser går via servicetorget; 69 10 80 00

Kontaktpersoner: Hans-Petter Agnalt og Anne Steen

Dokumenter

Her finnes en liste over relevante dokumenter sendt ut i forbindelse med eiendomsskatt i Sarpsborg kommune:

2020 (dokumenter i forindelse med ny taksering)
2019 (informasjon i forkant av ny taksering) 

Video

Her er en kort informasjonsfilm om skatteseddelen og eiendomsskatten i kommunen, i forbindelse med omtaksering/ny eiendomsskatt 2020: