Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Eiendomsskatt 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Eiendomsskatt 2020

02.01.2020

Eiendomsskatt er innført i hele Sarpsborg kommune, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. Fra 2020 er det nye takster, og her finner du mer informasjon om eiendomsskatten.

Oppdatering 24.08.2020: 

Klagebehandlingen er godt i gang, men det vil ta tid. (Trykk for å utvide)

Informasjon vedrørende klagebehandling 2020:

Klagebehandlingen startet da klagefristen gikk ut, 10. mai 2020. Det er mange som har henvendt seg til oss, og klagebehandlingen vil derfor ta noe tid. Det er ingen grunn til å purre på behandling av din klage – du vil bli kontaktet når den er klar.

Behandling av alle saker foregår på følgende måte;

 •  Alle saker skal behandles individuelt, og hver enkelt sak behandles av en saksbehandler.
 •  Det utarbeides saksdokument på hver enkelt sak.
 •  Alle saker skal presenteres for sakkyndig nemnd som avgjør utfallet av klagen.
 •  Når utfallet er klart vil alle få skriftlig orientering om dette.
 •  Dersom man ikke får fullt medhold i klagen vil saken automatisk bli overført til Klagenemnden, og Klagenemnden vil deretter behandle alle sider ved saken på nytt

Klagebehandlingen er et stort stykke arbeid som nødvendigvis må ta noe tid. I tillegg arbeides det fremdeles fra hjemmekontor, og det er begrensinger i møtevirksomhet, som følge av pandemien.

Vi ber om forståelse.

Oppdatering 19.03.2020:

Utvalget for hastesaker har vedtatt: (trykk for å utvide)

Forlenget klagefrist eiendomsskatt og mulig betalingsutsettelse eiendomsskatt/VAR 

Forlenget klagefrist eiendomsskatt

Som følge av korona-pandemien har Hasteutvalget i Sarpsborg kommune bestemt at klagefristen for eiendomsskatt forlenges med 4 uker, til 10. mai 2020.
Forlengelsen gjelder for alle - både næring, bolig- og fritidseiendommer.

Dersom det skal klages, må klagen være skriftlig, underbygget med dokumentasjon.
Klagefristen er nå utløpt, og klager som kommer inn etter fristen vil bli avvist. 


Betalingsutfordringer i forbindelse med korona?

Er du som næringsdrivende så hardt rammet av korona-pandemien at du har betalingsutfordringer? Sarpsborg kommune vil forsøke å hjelpe.

Hasteutvalget i Sarpsborg kommune har bestemt at det for næringseiendommer kan gis betalingsutsettelse på eiendomsskatt og gebyrer til vann, avløp og renovasjon.
Dette ordner den enkelte selv ved å dele opp fakturabeløpet for første termin i tre deler.
Kommunen trenger ingen tilbakemelding dersom du trenger å benytte deg av denne løsningen.

Dersom du trenger å dele opp fakturaen, gjøres det på følgende måte;

Betal en tredjedel av fakturaen innen 25. mai.
Betal en ny tredjedel innen 25. august.
Betal siste del av fakturabeløpet innen 25. oktober.

Husk at dersom du deler opp fakturaen må det oppdelte beløpet betales i tillegg til ordinær faktura i terminene 2-4.

Spørsmål kan rettes til: kemner@sarpsborg.com

Bakgrunn

Sarpsborg kommune har i 2018 og 2019 gjennomført en ny alminnelig taksering, slik at alle eiendommer i kommunen får ny takst fra skatteåret 2020. De nye takstene danner grunnlag for beregning av eiendomsskatt fra samme år. Dette arbeidet sluttføres i disse dager og skal være helt ferdig til utsendelse av skatteseddel før 1. mars 2020.

Alle kommuner som har eiendomsskatt må omtaksere hvert 10. år. 

Her finner du mer informasjon om omtaksering av eiendommer i Sarpsborg kommune 2018-2019, med svar på hvorfor, hvordan og hva som har blitt taksert.

Skatteseddel 

Innen 1. mars 2020 skal kommunen ha sendt ut ny skatteseddel.

Skatteseddelen er ikke en faktura, men inneholder informasjon om eiendommen din, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag, og ny oppdatert eiendomsskatt.

Skatteseddelen sendes ut per post til næring-, og digitalt til bolig- og fritidseiendommer. Har du ikke digital postkasse (Altinn, Digitpost osv) vil du motta seddelen på brevpost noe senere. Les mer om digitale postkasser og hvordan du skaffer deg/sjekker om du har en her. 

Faktura for eiendomsskatt sendes ut samtidig som kommunale avgifter i februar/mars, med forfall 25. mars. Denne fakturaen må betales, uavhengig av om du skal klage eller ikke. Skal du klage, se informasjon lenger ned på siden

Sammen med skatteseddelen får du dokumentet "Detaljert grunnlag takst og skatt". 
Her finner du en forklaring på dokumentet: EIENDOMSSKATT - beskrivelse av detaljert grunnlag (PDF)

Her finner du informasjonsskrivet til eiere av bolig- og fritidseiendommer "Orientering om vedtak" (PDF).

Video

Her er en kort informasjonsfilm om skatteseddelen og eiendomsskatten i kommunen:

Eiendomsskattesatser og betalingsterminer

Lovendring fra 2020:

Takstene skal reduseres med 30% før kommunen beregner skattegrunnlaget for den enkelte eiendom. Lovendringen gjelder bare eiendommer med en eller flere boenheter. Gjelder ikke næringseiendom.

Det generelle skattesatsen kan være opp til 7 promille.
Bolig- og fritidseiendommer kan ikke være høyre enn 5 promille.

Promillesatser og bunnfradrag

For 2020 gjelder følgende promillesatser:

Næring: 5,2
Bolig: 3,6
Særskilt skattegrunnlag: 7
Bunnfradraget blir 300.000,-

Nye boligboligeiendommer har fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Fra skatteåret 2021 vil denne regelen falle bort og alle eiendommer skal betale eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Terminer for betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres sammen og fordeles på fire årlige terminer.

Fakturaen skal betales innen:

 • 1. termin – 25. mars
 • 2. termin – 25. mai
 • 3. termin – 25. august
 • 4. termin – 25. oktober

Eiendomsskatten du har fått opplyst vil bli delt på de fire terminene. 

De nye takstene

Under finner du forklaring på de ulike takstene. 

Informasjonsskriv: Slik er eiendommen din taksert (PDF)

Takster for bolig- og fritidseiendommer

Ny takst som blir utstedt i 2020 gjelder i 10 år. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg jfr. Eiendomsskattelovens §8 – A2.

Taksten bygges opp ved å multiplisere totalt bruksareal med pris per kvadratmeter og plusse på tomt. Summen man får kalles en sjablongtakst. (Totalt bruksareal x pris pr kvadratmeter + tomt = sjablongtakst)

Sjablongtaksten blir justert for etasje, hvilken sone eiendommen ligger i, og skjønnsmessigvurdering av eiendommen. Omsetning for sammenlignbare eiendommer er også til hjelp ved fastsettelsen av taksten. I den skjønnsmessige vurderingen av eiendommen ligger funksjonalitet, alder, tilstand, størrelse på arealer, innlagt strøm/vann/avløp, adkomst, støy, utsikt/solforhold og beliggenhet.

Fritidsboliger/hytter takseres etter samme metode som eneboliger, men etter egne kvm-priser. Seterhus, koier og andre bygninger som benyttes som fritidsbolig/hytte, takseres som dette.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil kommunes vedtatte arealplan/reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen. 

Alle fritidseiendommer er lagt til skattesone 1,0.

Takster for landbrukseiendommer

Ny takst som blir utstedt i 2020 gjelder i 10 år. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg jfr. Eiendomsskattelovens §8 – A2.

Definisjon på landbrukseiendom:
Eiendom som «vart dreven som gardsbruk eller skogbruk» skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje inkludert tomt som for boligeiendom, som helt eller delvis blir benyttet til bolig.

Eiendommer som kommer innenfor konsesjonsgrense på 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet 100 dekar defineres som landbrukseiendom. (lovendring 2017).

For våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer benyttes samme kvadratmeter pris som for eneboliger. Driftsbygninger på en ikke-konsesjonspliktig landbrukseiendom, verdsettes etter skjønn.

Takster for næringseiendommer

Næringseiendom takseres etter en antatt markedsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendom fastsettes av Sakkyndig nemnd etter skjønn. 

For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5 og §7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal denne skattepliktige delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres i samsvar med takseringsobjekter.

Ubebygde næringstomter takseres på bakgrunn av størrelsen på tomten, opparbeidelse, bruk, regulering, tilgjengelighet og beliggenhet.

På de eiendommer som inneholder både næring- og boligarealer, vil det bli sendt to stk vedtaksbrev til skatteyter. Ett vedtak for boligdelen, og ett vedtak for næringsdelen. Samlet takst skal være i overenstemmelse med takstrapporten som er utarbeidet på eiendommen.

Ord, uttrykk, nyttige forklaringer og dokumenter

Trykk her for "ordliste"

Hjemmelshaver:
Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av eiendommen. Hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted vil det være arvinger som er reelle eiere.

Grunneier:
Grunneier er den som er den faktiske eier av grunnen. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårds- og bruksnummer:
Den unike betegnelsen på en eiendom som står oppført i matrikkelen er gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Alle kommuner i Norge er inndelt i egne gårdsnummer (gnr), som igjen er inndelt i bruksnummer (bnr). Bruksnummer blir tildelt fortløpende etter hvert som nye eiendommer etableres. Noen kommuner har flere gnr. Grunnen til det er at tidligere kommuner er stått sammen til en større kommune.

Festenummer:
Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Som oftest har eiendommen et eget festenummer (fnr.) i tillegg til gnr./bnr. Det er også mulig å feste bort tomter uten eget festenummer. Fordelen vil være (især for festeren) at det ved innløsing (kjøp) av eiendommen ikke kreves ny oppmåling.

Festetomt:
Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt/avtalt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt, fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for.

Seksjonsnummer:
Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Hver seksjon får et eget seksjonsnummer. Typisk leilighetsbygg i flere etasjer eller blanding av forretning og leiligheter i samme bygg.

Matrikkelen:
Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer. Her ligger all eiendomsinformasjon for hele landet registrert.

Bruksareal (BRA):
BRA for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter medberegnes ikke. Unntaket er i etasje med skråtak. Der i bygget hvor høyden er 1,9 fra gulv til tak (gjelder begge sider av skråtaket), beregnes også arealet som er 0,6 meter ut til hver side fra målepunktet på 1,9 meter. 

Kvadratmeterpris:
I eiendomskattesammenheng beregner vi gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de ulike bygningstypene. Kvadratmeterprisen som vi kommer frem til gir oss et utgangspunkt for beregning av verdien på eiendommen. Kvadratmeterprisen blir så justert med ulike faktorer som bl.a. sonefaktor, etasjefaktor, indre- og ytre faktor.

Sjablongtakst:
Totalt bruksareal x pris pr kvadratmeter + tomt = sjablongtakst

Etasjefaktor:
Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Skjønn:
I forbindelse med besiktigelsen (utvendig befaring) blir det også gjort skjønnsmessige vurderinger. Summen av disse vurderingene vil framgå av en «indre faktor» og en «ytre faktor». Indre faktorer knytter seg til forhold på bygningen/eiendommen som f.eks. standard og alder. Ytre faktorer berører forhold utenfor eiendommen som f.eks. utsikt og forurensning fra støy og luft. Faktor 1 angir normal standard, dvs. det er ikke gitt tillegg eller fradrag i taksten.

Indre faktor (IF):
Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien. Typisk standard, kvalitet og funksjonalitet osv.

Ytre faktor (YF):
Faktorer som påvirker eiendommens verdi og som ligger utenfor selve eiendommen. Eks. støy, solforhold, beliggenhet, nærhet til sjø osv.

Sonefaktor (SF):
Brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik sjablongtakst selv om de ligger på helt forskjellige plasser i kommunen. Alle fritidseiendommer ligger i sonefaktor 1. 

Bunnfradrag:
Det er et fast kronebeløp som kan trekkes fra skattetaksten. Eksempel på dette er en skattetakst på 1 000 000 kr med et bunnfradrag på 100 000 kr gir 900 000 kr i skattegrunnlag for beregning av skatt. Bystyret vedtar om det skal være bunnfradrag i kommunen, og eventuelt hvor mye.

Promille:
Ved beregning av eiendomsskatt skal kommunestyret bestemme seg for en promillesats. Denne kan pr. i dag settes fra 2-7‰, ved førstegangs innføring av eiendomsskatt skal den settes til 2‰. Kommunestyret har hvert år anledning til å justere promillen 2‰ opp eller ned.

Differensiert promille:
Det er mulig å differensiere promille mellom eiendommer med og uten boligformål. Eiendommer med bolig og næring i samme bygg blir taksert med hver sin takst, slik at de kan differensieres.

Fritak:
Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7. Det er bystyret som vedtar om det er eiendommer under § 7 som skal ha fritak.

Sakkyndig nemnd:
Denne nemnden skal vedta takstene foreslått av besiktigerne. De utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret.

Nyttige dokumenter

Her finner du dokumentet EIENDOMSSKATT - beskrivelse av detaljert grunnlag PDF

Her finner du dokumentet Informasjon bolig- og fritidseiendommer - Orientering om vedtak PDF

Her finner du dokumentet Slik er eiendommen din taksert (PDF)

Ønsker du å klage? 

Skatteyter hatt anledning til å klage på taksten. Klagefristen for eiendomsskatt i 2020 gikk ut 10. mai. Klager som kommer inn etter klagefrist vil bli avvist. Neste klagemulighet er etter at skatteseddel er sendt ut i 2021. 

Hvordan skal klagen leveres?

Klagen må være skriftlig, underbygget med dokumentasjon, og den skal være levert til kommunen innen fristen på seks uker fra du mottok vedtaket. 

Siste frist for innsending av klage for 2020 er 10. mai 2020.

Klagen skal sendes skriftlig til eiendomsskatt@sarpsborg.com

Hva kan og kan du ikke klage på? 

Du kan klage på:

 • Feil ved faktagrunnlaget – arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg
  -Eksempel: Boligen din er 120 kvadrat, mens faktagrunnlaget sier at den er 150. Loftet ditt er ført opp som etasje. 
 • Takstgrunnlaget 
 • Manglende bunnfradrag
  -Eksempel: Du eier en tomannsbolig og har kun fått ett bunnfradrag når du skulle hatt to.

Du kan ikke klage på:

 • At eiendomsskatt er innført i kommunen 
 • Skattenivået
 • Promillen
 • Størrelsen på bunnfradraget
  (Dette er vedtatt av politikerne i Sarpsborg kommune)
 • Sonefaktor
 • Vedtektene
 • Takseringsreglene
  (Dette er vedtatt av eiendomsskattenemnda i Sarpsborg kommune) 

Skatteyter kan hvert år klage på den eiendomsskattetaksten som skrives ut.

Behandling av klager

En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnda i eiendomsskattesaker, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten. Den som klager kan ende opp med en høyere takst etter behandling i klagenemnda. 

Klageprosessen kan ta noe tid.

Informasjon vedrørende klagebehandling 2020:

Klagebehandlingen startet da klagefristen gikk ut, 10. mai 2020. Det er mange som har henvendt seg til oss, og klagebehandlingen vil derfor ta noe tid. Det er ingen grunn til å purre på behandling av din klage – du vil bli kontaktet når den er klar.

Behandling av alle saker foregår på følgende måte;

 •  Alle saker skal behandles individuelt, og hver enkelt sak behandles av en saksbehandler.
 •  Det utarbeides saksdokument på hver enkelt sak.
 •  Alle saker skal presenteres for sakkyndig nemnd som avgjør utfallet av klagen.
 •  Når utfallet er klart vil alle få skriftlig orientering om dette.
 •  Dersom man ikke får fullt medhold i klagen vil saken automatisk bli overført til Klagenemnden, og Klagenemnden vil deretter behandle alle sider ved saken på nytt

Klagebehandlingen er et stort stykke arbeid som nødvendigvis må ta noe tid. I tillegg arbeides det fremdeles fra hjemmekontor, og det er begrensinger i møtevirksomhet, som følge av pandemien.

Vi ber om forståelse.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, fakturaen for eiendomsskatten må betales. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Fritak for eiendomsskatt

Noen eiendommer er/kan bli fritatt for eiendomsskatt

Eiendommer som havner under Eiendomsskattelovens §5 vil automatisk få fritak. Dette gjelder for blant annet kommunale og statlige eiendommer, kirker, jernbaner, lufthavn, ambassade og gårdsbruk (gårdsbruk: se egen fane)

Eiendommer som havner under Eiendomsskattelovens §7, kan søke om fritak fra eiendomsskatt. Dette gjelder lag, foreninger, stiftelser, institusjoner, barnehager og museum.

Sarpsborg kommune har ikke praktisert at den enkelte må søke om fritak.

Nye boligeiendommer har fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Fra skatteåret 2021 vil denne regelen falle bort og alle eiendommer skal betale eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Viktig info til mottagere av eiendomsskatteseddel med fritak for nyoppført boligbygg: 

I utsendt skatteseddel for eiendomsskatt 2020 står årets eiendomsskatt til 0 (null) kroner for de som er gitt fritak i henhold til Eiendomsskattelovens § 7 C (fritak for nytt boligbygg).

På faktura vil det likevel bli beregnet eiendomsskatt av tomteverdi og eventuelt andre bygg på tomten som ikke er boligbygg, for skatteåret 2020.

Offentlig ettersyn

Sakkyndig nemnd har vedtatt alle eiendomsskattetakstene. Listene lå ute til offentlig ettersyn fra 1. mars til 12.april 2020 på servicetorget og på kunngjøringer på kommunens hjemmesider.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål med svar rundt ny taksering av eiendom i Sarpsborg. 

Hva har takstmannen lagt til grunn for taksten?

Indre og ytre forhold på/til eiendommen, opparbeidelse, husets/hyttens stand, beliggenhet, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter, nærhet til skole, butikker med mer. Det er kun gjort utvendig befaring.

Får jeg taksten tilsendt?

Ja, detaljert takst med beregning vil bli sendt ut til deg digitalt når takstnemnden har vedtatt din takst. Vedtak vil være tilgjengelig før utskriving av eiendomsskatt legges ut for offentlig ettersyn 01.03.2020. 

Hvordan målte dere arealet på huset mitt?

Alle hus ble målt utvendig for å beregne grunnflaten på innsiden av ytterveggene, så fremt det ikke lå inne i Matrikkelen fra før. På nyere hus er disse arealene som regel helt korrekte da det foreligger tegninger med oppmålte arealer i kommunens registre.

Faktaopplysninger jeg har fått tilsendt inneholder feil, hva gjør jeg?

Du kan klage. Skriv en e-post til oss som inneholder opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og hva som er feil. Har du i tillegg tegninger/målebrev/skyldelingsforretninger og lignende, ville det vært fint om du la ved en kopi. Når rettelsene er gjort vil du få tilsendt oppdaterte opplysningene.

Jeg mener taksten er alt for høy, har dere gjort en feil?

Hvis man mener taksten er for høy kan man klage. 

En klage behandles først av sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke får fullt medhold sendes den automatisk videre til klagenemnda i eiendomsskattesaker, hvor det gjennomføres en ny totalvurdering av taksten. Den som klager kan ende opp med en høyere takst etter behandling i klagenemnda. 

Klageprosessen kan ta noe tid.

Jeg har solgt eller eier ikke eiendommen jeg har fått skatt på

Solgt:
Har du solgt eiendommen din er det først den dagen eiendommen tinglyses over på nye eier, vi kan gjøre et eierskifte i våre systemer.
Eier av eiendommen er den som til enhver tid er ansvarlig for betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt ved forfall.
For å fordele kommunale avgifter og eiendomsskatt mellom selger og kjøper, må du ta kontakt med megler som kan hjelpe deg med dette.

Eier ikke eiendommen:
Har du fått ny takst eller faktura på en eiendom du ikke eier, kan du sende oss en epost på: eiendomsskatt@sarpsborg.com
Så vi kan for ordnet opp i saken.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, dertil også eiendomsskatten.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Hvis det er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren (dvs. ikke tinglyst i grunnboken), vil det forekomme. Eneste måten å få avgiften over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelen over på han/henne. Når dette foreligger vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Hvordan faktureres eiendomsskatten?

Eiendomsskatten du skal betale deles over fire fakturaer og kommer sammen med de kommunale avgiftene. Fakturaen har forfall: 

 • 1. termin – 25. mars
 • 2. termin – 25. mai
 • 3. termin – 25. august
 • 4. termin – 25. oktober
Er ligningsverdi (formuesgrunnlag) og eiendomsskatt det samme?

I Sarpsborg kommune er det per i dag ikke noen sammenheng mellom verdsettelse av bolig- og fritidseiendommer for ligningsformål (skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Ligningsverdien er et skattebegrep, og har først og fremst betydning for formuesskatten. Ligningsverdien er den verdien som boligen (eller hytta) har når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år. Ligningsverdien fastsettes til 25 prosent av markedsverdien på boligen.
Eiendomsskattetaksten skal være tilnærmet 100 % av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering i 2020.

Vi er flere eiere på samme eiendom, hvem mottar informasjon?

Alle brev/dokumenter sendes til den som har hjemmel til eiendommen. Er det flere hjemmelshavere (eiere) vil den som er oppført først i grunnboken være mottaker.

Kart og soner 2020

Kartinformasjon med skattetakstsoner

Se større kart

Du kan søke opp din adresse i søkefeltet i kartruten. Din eiendom vil vises i kartet, med fargen som angir hvilken skattetakstsone eiendommen ligger i.

 • Rød sone (Kurland, Øvre Lande, Opsund) = 1,1
 • Gul sone (Sentrum, Hafslundsøy, Greåker) = 1,0
 • Blå sone (Hasle, Hafslund og Skjeberg) = 0,9 
 • Grå sone (Øvrige deler av kommunen) = 0,8

Eiendommens beliggenhet vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen. 
Basert på omsetningstall for sammenlignbare boliggrupper i ulike områder, har takstnemnda vedtatt sonefaktorer for de ulike områdene.

Kommunen er delt inn i fire soner, og hver sone har sin omberegningsfaktor. Det vil si at dersom du bor i rød sone vil kvadratmeterprisen ganges med 1,1 - mens bor du i blå sone vil den ganges med 0,9. 

Dette gir et riktigere bilde av prisnivået på eiendommer i de ulike områdene. 

Alle fritidseiendommer er lagt til skattesone 1,0.

Kontakt eiendomsskattekontoret:

Mandag 2. mars - fredag 6. mars, mellom klokken 08.00 og 15.30, vil du finne representanter fra eiendomsskattekontoret på servicetorget i rådhuset. De hjelper deg gjerne dersom du lurer på noe om skatteseddelen eller eiendomsskatt. 

Kontaktpersoner: Hans Petter Agnalt og Anne Steen

Send oss gjerne en e-post på eiendomsskatt@sarpsborg.com  Vær klar over at det i forbindelse med utsending av nye takster og eiendomsskatt kommer inn mange henvendelser og klager, og at det derfor kan ta noe tid før du får svar fra eiendomsskattekontoret. 

Telefonhenvendelser: servicetorget 69 10 80 00