Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fjernvarme

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fjernvarme

04.01.2021

I Sarpsborg representerer fjernvarme kanskje den viktigste satsingen på fornybar energi. Sarpsborg kommune har hatt planer om fjernvarme siden 2001, og i 2010 ble dette en realitet.

Spillvarme fra Borregaard er den viktigste kilden for fjernvarmeanlegget i Sarpsborg sentrum. Siden midt på 1970-tallet har det vært mange planer om å utnytte det varme vannet til noe nyttig framfor å slippe det ut i Glomma.

Fjernvarme skal være et prisgunstig alternativ, konkurransedyktig med strøm. God varmekomfort blir det også, enten man benytter vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Fjernvarme har også gunstig effekt på det lokale miljøet da det erstatter oljefyring, noe som gjør at luften inneholder mindre sot og støv. I tillegg er det et godt klimatiltak.

Fakta om fjernvarmen i sentrum

Fjernvarmen i Sarpsborg sentrum er basert på spillvarme fra Borregaard. Varmesentralen, som ligger på Borregaards område, forsyner både husholdninger og næringsbygg med varmt vann. Vann til oppvarming og til varmt tappevann. Varmeproduksjonen skjer altså hos leverandøren og ikke i den enkelte eiendom. Dermed spares kostnader til drift og vedlikehold av eget fyrhus og en slipper å bekymre seg for uforutsette driftsproblemer. I prinsippet kan alle med vannbåren oppvarming knytte seg til et fjernvarmenett.

Bio Varme Sarpsborg AS har konsesjon på leveransen i sentrumsområdet. Selskapet hadde ved oppstarten i 2010 rundt 40 kunder. Blant disse er Sarpsborg kommune med flere bygg, Sykehuset Østfold Sarpsborg, Folkets Hus, Fritznerkvartalet, Borregaards forskningsbygg og ”Stjernebygget”, Politihuset og Tinghuset, for å nevne noen. Et ti-tall private husholdninger har også gjort avtale, boliger som ligger tett inntil rørledningene.

I fjernvarmeanlegget blir vann varmet opp og fraktet gjennom rør fram til bygget som skal varmes opp. Spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, geotermisk energi og gass er noen av energikildene som fjernvarmeanlegget kan bruke. I Bio Varme Sarpsborgs tilfelle blir altså spillvarme brukt. 

Fra fjernvarmeanlegget går det to parallelle rør, ett for varmt vann, kalt tur, og ett for avkjølt vann, kalt retur, fram til bygningene som skal varmes opp. Når vannet er avkjølt etter bruk blirdet  deretter fraktet tilbake til fjernvarmeanlegget. Det avkjølte vannet varmes så opp igjen. Anlegget sender fra seg vann med en temperatur i turvannet på ca 80 grader. På ekstra kalde dager blir anlegget ”spisset” med ekstra varme. I anlegget fyres det med bio-olje.

Tilknytning til fjernvarme

I områder der det er gitt konsesjon for fjernvarme i Sarpsborg, er det tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. 

Avgrensning av områdene der det er gitt fjernvarmekonsesjon er avmerket på eget kart. 
Se kart over konsesjonsområdet for fjernvarme her - PDF.

Kommuneplanens arealdel § 4.19 har følgende bestemmelser om fjernvarme:

 1. Alle nybygg over 500 m² samt alle bygninger over 500 m² som foretar hovedombygging innenfor det til enhver tid gjeldende konsesjonsområde, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.
 2. Konsesjonsområdet omfatter de områder som til enhver tid er undergitt konsesjon i medhold av energiloven.
 3. Tilknytningsplikten gjelder ikke for oppføring av mindre tilbygg dersom hovedbygningen var oppført før området ble underlagt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget.
 4. Kommunen kan i spesielle tilfeller, etter å ha innhentet uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier, gi unntak til tilknytningsplikten dersom:
  • Bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme
  • Det foretas hovedombygging og en tilknytning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen
  • Det av andre grunner vil være urimelig og uhensiktsmessig å kreve tilknytting.

Innenfor kommunedelplan sentrum er det Sentrumsplanens § 2.13 Fjernvarme 
som gjelder. Her er gjeldende fjernvarmekonsesjon for Sarpsborg kommune - PDF (kommunens saksnr. 11/06145).

Ved forhåndskonferanse skal kommunen opplyse om tiltaket ligger i et område med fjernvarmekonsesjon og at tiltaket vil få krav om tilkobling til fjernvarme. Det skal opplyses om at dersom fjernvarmetilknytning settes som vilkår, gjelder tilknytningsplikten for hele tiltaket/bygningen.

Tilknytningsplikten innebærer plikt til å installere oppvarmingsenheter (radiatorer eller lignende), slik at hele tiltaket/bygningen kan dekke sitt oppvarmingsbehov ved bruk av fjernvarme.

I områder hvor det foreligger fjernvarmekonsesjon skal kommunen forelegge fjernvarmekonsesjonshaver saker i henhold til vedtekten for vurdering om tilknytningsplikten skal gjøres gjeldende for det konkrete byggetiltaket. Fjernvarmekonsesjonshaver har to ukers svarfrist om tilknytningsplikten ønskes benyttet.

Kommunen stiller vilkår

Dersom fjernvarmekonsesjonshaver svarer at de kan levere fjernvarme, stiller kommunen vilkår i rammetillatelsen / igangsettingstillatelsen at tiltaket skal installere det nødvendige varmefordelingssystem (vannbåren varme) slik at bygget fullt ut kan dekke sitt varmebehov med fjernvarme. Det settes også som vilkår at det skal foreligge avtale om tilknytning til fjernvarme før det gis igangsettingstillatelse.

Tilknytningsplikten innebærer ikke bruksplikt, men plikt til å anlegge et tilknytningspunkt slik at muligheten for tilkobling er tilstede. Dersom kommunen ikke har mottatt svar fra fjernvarmekonsesjonshaver innen svarfristens utløp, vil det ikke bli fremmet krav om tilknytningsplikt for tiltaket. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. I henhold til energilovens §5-5 kan det klages på priser og andre leveringsvilkår til NVE.

Klage – dispensasjon fra tilknytningsplikten

Vedtak om tilknytningsplikt kan påklages. Endelig klageinstans er Fylkesmannen.
Kommunen kan i spesielle tilfeller, etter å ha innhentet uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier, gi dispensasjon fra tilknytningsplikten i henhold til plan- og bygningslovens §7 dersom:

 1. bygningens varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme
 2. det foretas hovedombygging og en tilknytning til fjernvarmeanlegget vil medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen eller
 3. det av andre grunner vil være urimelig og uhensiktsmessig å kreve tilknytning.

Dersom kommunen skal kunne gi dispensasjon, skal det foreligge grunngitt søknad og ansvarlig søker / tiltakshaver må argumentere i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2.

Ta gjerne kontakt med Østfold energi for mer informasjon.