Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hageavfall og kompostjord

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hageavfall og kompostjord

04.01.2021

Hageavfall

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter i Gatedalen miljøanlegg. Dette kan du levere hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning. Denne ordningen går fra vår til høst, med en pause gjennom vinteren.

Slik melder du deg på
Disse områdene i Sarpsborg kan være med

Her er alle områdene i Sarpsborg som kan være med i hageavfallsordningen: Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.

Om hageavfallsordningen

Ordningen er frivillig, og de som velger å delta får utlevert en 360 liters beholder på hjul. I denne samler husstanden hageavfallet. (Gress, løv og småkvist. Ikke sand, jord og stein.)

Hageavfallsordningen gjelder kun for husstander i tettbebygde strøk.

Årsaken til at Sarpsborg kommune ønsker å hente hageavfallet ute hos husstandene, er at Gatedalen miljøanlegg årlig har svært mange besøkende som leverer hageavfall. Faktisk rundt 20.000 slike besøk. Dette innebærer mye bilkjøring og utslipp av klimagasser.

Ved å etablere innsamlingsruter, kan transport og utslipp reduseres. Og den enkelte husholdning kan bruke tiden sin på andre gjøremål enn å transportere hageavfall til Gatedalen.

Dessuten håper kommunen at ordningen skal bidra til å redusere den ulovlige praksisen med å dumpe gress og annet hageavfall i veiskråninger og liknende.

Hentes hver 14. dag

Kommunen henter hageavfallet i beholderen hver 14. dag i oddetallsuker samme dag som restavfallet. Beholderen tømmes fra påske til 1. november. Sjekk Tømmekalenderen for eksakte datoer for din adresse. Hageavfall tømmes på samme bil som restavfall, men i eget kammer på bilen.

Smarte tips om bruk av dunken
  • Ikke overfyll beholderen. Avfallet skal lagres oppi dunken slik at lokket lukkes. Grener og kvister skal ikke stikke langt utenfor. Når avfallet ikke lagres oppi dunken blir den vanskelig å håndtere for renovatøren.
  • Husk at håndtaket vender mot renovatøren. Da er den enklere å tømme.
  • Sortér riktig. Hageavfallet skal ikke inneholde mengder av stein, jord og andre typer masse. Massene gjør dunken svært tung slik at den lett går i stykker ved tømming. Tyngden gjør også dunken lite håndterbar. Maks vekt på hageavfallet i beholderen er 60 kilo.
Pris

Se priser for hageavfall her.

Merk: Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.

Næringsdrivende må betale for levering av hageavfall. Se priser for næringsavfall.

Forbudt å dumpe i naturen

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Når en hageplante er for stor eller på annen måte overflødig graves den opp, og mange slenger den dessverre utenfor hagegjerdet på uoffisielle fyllplasser eller i veikanter, skogkanter og strandkanter der hageavfallet er til liten sjenanse. Det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å kaste hageavfall i naturen utenfor egen tomt enten avfallet dumpes på privat eller kommunal grunn. Overtredelse er straffbart.

De fleste fremmede artene vi har i Norge er karplanter. Mange av disse har i årevis blitt dyrket i hager og parker, og vært til glede for både mennesker og dyr. Utfordringen er når disse fremmede plantene er på vei over hagegjerdet og påvirker hjemlige arter og naturtyper negativt. Veien fra hageavfallshaugene og ut i norsk natur er kort og kan derfor føre til uønsket spredning av hageplanter. Hjemlige arter blir utkonkurrert og biologisk mangfold går tapt. Hageavfallshauger er også perfekte yngleplasser for flere uønskede arter som f.eks. brunskogsnegl (Arion vulgaris).

Hindre spredning av fremmedarter i naturen

Planter som selv er i stand til å spre seg til nye områder kalles hagerømlinger.

Frø, frukter eller sporer spres med vind, og via fugler og andre dyr. Eksempel på en art som de senere åra har spredt seg er kanadagullris (Solidago canadensis). Den ble innført som hageplante, og har siden spredt seg til store områder der den fortrenger alle andre arter og forhindrer etableringen av busker og trær. En populær krydderplante, spansk kjørvel (Myrrhis odorata), er enda et eksempel på en art i spredning. Den fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg, og arten er en gjengroingsart i kulturmarkseng, en truet naturtype. Andre vanlige hagerømlinger er kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), rynkerose (Rosa rugosa), parkslirekne (Reynoutria japonica), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus), gravmyrt (Vinca minor), fagerfredløs (Lysimachia punctata) og russekål (Bunias orientalis) .

For å hindre at hageplanter spres i naturen i Sarpsborg er det viktig å levere hageavfallet til Gatedalen miljøanlegg eller benytte seg av hageavfallsordningen i de områdene der det tilbys. På grunn av faren for at frø overlever en kompostering  skal man ikke behandle planter som står på fremmedartslista som hageavfall men som restavfall. Fremmedartslista viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme, eller leveres som "brennbart restavfall" hos Gatedalen miljøanlegg.

Hjemmekompostering

Kunne du tenkt deg å produsere fin næringsrik jord? Begynn med hjemmekompostering du også!

Mer om kompostering

Omtrent en tredjedel av avfallet som havner i beholderen for restavfall er komposterbart organisk materiale. Ved hjemmekompostering av dette avfallet kan du inngå en avtale med Sarpsborg kommune slik at du får redusert renovasjonsgebyret med kr. 220,- (pr. 1. januar 2021). I tillegg får du verdifull gjødsel og jordforbedringsmiddel som du kan bruke i din egen hage. I en større sammenheng bidrar du til et bedre miljø fordi avfallsmengden til sluttbehandling (forbrenning på Borregaard) blir redusert. Avtalens formål er å legge til rette for at eiere av eiendommer som ligger slik til og som har et hageareal som er egnet til bruk av kompost skal kunne kompostere mat- og hageavfall.

Vi gjør oppmerksom på at Sarpsborg kommune er i planleggingsfasen av et nytt ettersorteringsanlegg på Øra i samarbeid med flere kommuner i Østfold. Med dette anlegget i gang vil alt organisk avfall bli sortert ut og brukt til biogassproduksjon. Alle kompostavtalene som er inngått med huseierne i Sarpsborg kommune vil da bli sagt opp, men dette vil ikke skje før ca. år 2022, med forbehold. Kompostbingene er i privat eie, så det vil fortsatt være mulig å kompostere, men da uten reduksjon i renovasjonsgebyret.

Hvem kan kompostere? Alle som har plass til en kompostbeholder og som kan gjøre nytte av den ferdige komposten (jorden), kan kompostere. Ett års kjøkkenavfall fra en gjennomsnittshusholdning gir 100-200 liter ferdig jord når den er blitt blandet med litt hageavfall eller annet strø underveis.

Hvilken type kompostbeholder? Helsemyndighetene krever at ingen åpninger i bingen skal være så store at mus kan komme igjenom. Åpninger for luftinntak i bunnen bør derfor ikke være større enn 8 mm, eventuelt sikret med finmasket netting.

Kompostbeholderen må være isolert. Dette gir høy temperatur i komposterings­prosessen og sørger for en effektiv og sikker nedbryting av materialet (varmkompostering). Det isolerende laget bør være 5 cm isopor, eventuelt annen isolasjon med tilsvarende egenskaper.

Bingen må være bygget slik at regnvann ikke kan renne inn. Valg av beholderstørrelse er avhengig av antall medlemmer i husstanden. En beholderstørrelse på mellom 125 og 250 liter er vanligvis passelig for en gjennomsnittshusholdning. Sarpsborg kommune må godkjenne beholderen før en avtale om hjemmekompostering - PDF kan inngås. De som ønsker å kjøpe en kompostbinge av kommunen har anledning til det. Kommunen har en type til salgs som heter Kompostbjørn. Den er på 210 liter. Se prisen her. Det inkluderer utkjøring av Kompostbjørn hjem til deg, så fremt veien er kjørbar. I tillegg får du to sekker med strø og en rørepinne.

Plassering av beholder. Beholderen bør plasseres på et underlag som kan absorbere eventuelt sigevann. Og det kan være hensiktsmessig å ha en tett beholder med strømateriale i nærheten.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg rådhus, tlf. 69 10 80 00.

Kompostjord

Sarpsborg kommune selger kompostjord ved Gatedalen miljøanlegg.

NB! Vi har midlertidig stoppet salget av kompostjord fra og med 2. juni 2021 og håper å starte opp igjen i løpet av august. Det blir jevnlig tatt prøver av kompostjorden før salg for å sikre kvaliteten. Prøvene av jorden som var klargjort for salg nå i sommer viser verdier som ikke er i henhold til Gjødselvareforskriften. Sarpsborg kommune velger derfor å stoppe salget inntil omfanget er klarlagt nærmere og tiltak for å sikre kvalitet er gjennomført. Jorden som har vært solgt til og med 1. juni 2021 har tilfredsstilt kvalitetskravene.

 

Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg blir kvernet, kompostert og siktet, før det selges som et jordforbedringsprodukt.

Komposteringen skjer i friluft ved en temperatur i området 50 -70 varmegrader. Kompostjorden gjennomgår en kvalitetskontroll før den legges ut for salg, og den er godkjent av Mattilsynet som et jordforbedringsprodukt klasse 2. Kompostjord er et naturlig, miljøvennlig og effektivt alternativ til torvbaserte produkter. Produktet vi tilbyr egner seg fint i for eksempel bed.

Prisen er 285 kroner inkludert merverdiavgift per tonn.

NB! Salg av kompostjord tilbys kun mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 07.00-14.00 - og torsdag 07.00-18.00.

Skal du kjøpe kompostjord kjører du til vekten og veier deg inn. Betjeningen viser deg hvor du får lastet opp tilhengeren din. Betale gjør du på vei ut gjennom vekten igjen. Du kan betale med bankkort, Vipps eller kontant.

Her ser du varedeklarasjon for kompostjord.