Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Omtaksering av eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Omtaksering av eiendom

02.01.2020 av Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune gjennomfører ny alminnelig taksering i løpet av 2018 og 2019, og alle eiendommer i kommunen vil da bli taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2020. Informasjon på denne siden er laget i forbindelse med denne omtakseringen, og gjaldt i perioden 2018 til 01.01.2020.

Les om dagens eiendomsskatt her.

Om ny taksering i Sarpsborg

Hvorfor takserer vi?

Det er bystyret i Sarpsborg kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av høsten 2018 og året 2019. Dette danner grunnlag for utregning av din eiendomsskatt for 2020. Sarpsborg kommune takserte forrige gang i 2008. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye.

Når, hvordan, hva takseres?

Når takserer vi?

Erfarne takstmenn fra Verditaksering Kjell Larsen AS skal besiktige og taksere alle eiendommer i kommunen. Dette arbeidet starter høsten 2018 og fullføres i slutten av 2019.

I forbindelse med skattetakseringen vil det bli foretatt utvendig besiktigelse av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er derfor ikke nødvendig at noen er hjemme når besiktigelsen skjer. Ønsker du å gi informasjon om eiendommen eller være til stede under befaringen sender du en skriftlig melding til eiendomsskattekontoret så snart som mulig – gjerne på e-post. Husk å oppgi gårds -og bruksnummer samt kontaktinformasjon. Du vil da bli kontaktet når det nærmer seg tid for befaring.

Takstmennene vil ha synlige identitetskort fra Sarpsborg kommune, de vil også bære vester som viser hvor de kommer fra.

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal(BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

Hva skal takseres?
  • Bolighus
  • Borettslag
  • Selveierleiligheter (sameier)
  • Garasjer/uthus
  • Hytter/fritidsboliger
  • Næringseiendom
  • Andre bygninger og tomter

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av:
Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

I etterkant av takseringen

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020.
I god tid før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt sammen med faktaopplysninger på din eiendom. Hjemmelshaver har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil. Faktaopplysninger viser arealer, typer bygninger og antall boenheter som er registrert. Taksten/verdien danner grunnlag for ny eiendomsskatt fra og med 2020.

På eiendommer som har flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål med svar rundt omtaksering av eiendom i Sarpsborg. 

Hva har takstmannen lagt til grunn for taksten?

Indre og ytre forhold på/til eiendommen, opparbeidelse, husets/hyttens stand, beliggenhet, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter, nærhet til skole, butikker med mer. Det blir kun gjort utvendig befaring.

Når kommer takstmann for å besiktige min eiendom og må jeg være hjemme?

Alle eiendommer skal takseres i løpet av 2018-2019. Det settes ikke opp en fast tid for når hver enkelt eiendom skal takseres.
Takstmann skal ikke inn i boligen din, så det er ikke nødvendig å være hjemme. Ønsker du å være hjemme kan du sende oss en forespørsel slik det er angitt under fanen «når takserer vi».

Takstmennene som kommer vil ha synlige identitetskort fra Sarpsborg kommune, de vil også bære vester som viser hvor de kommer fra.

Når blir takstene offentliggjort?

Disse blir offentliggjort 1. mars 2020. Listene vil bli lagt ut på servicetorget i kommunen og på Sarpsborg kommune sine hjemmesider. Informasjonen er tilgjengelig i 4 uker.

Får jeg taksten tilsendt?

Ja, detaljert takst med beregning vil bli sendt ut til deg digitalt når takstnemnden har vedtatt din takst. Vedtak vil foreligge i god tid før utskriving av eiendomsskatt legges ut for offentlig tilsyn 01.03.2020. Man har da mulighet til å rette eventuelle feil i taksten så som arealavvik, antall boenheter etc.

Hvordan måler dere arealet på huset mitt?

Alle hus blir målt utvendig for å beregne grunnflaten på innsiden av ytterveggene, så fremt det ikke ligger inne i Matrikkelen fra før. På nyere hus er disse arealene som regel helt korrekte da det foreligger tegninger med oppmålte arealer i kommunens registre.

Detaljert takst og faktaopplysninger jeg har fått tilsendt inneholder feil, hva gjør jeg?

Skriv et brev eller en e-post (vi foretrekker e-post) til oss som inneholder opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og hva som er feil. Har du i tillegg tegninger/målebrev/skyldelingsforretninger og lignende, ville det vært fint om du la ved en kopi. Når rettelsene er gjort vil du få tilsendt et nytt faktaark med de oppdaterte opplysningene.

Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Ja, lever en skriftlig redegjørelse hvor forholdene blir beskrevet. Dokumentasjon er ønskelig, som for eksempel skadetakst eller bilder. Kommer dokumentasjonen til oss før takstmann skal besiktige din bolig, tar han hensyn til det allerede når han er der ute. Kommer opplysningene i etterkant må det sendes en klage hvis taksten allerede er vedtatt.

Jeg mener taksten er alt for høy, har dere gjort en feil?

Hvis man mener taksten er for høy kan man klage. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksten på nytt. Hvis klagen opprettholdes etter andre behandling, er siste instans sakkyndig ankenemnd. Behandlingen i sakkyndig ankenemnd trenger nødvendigvis ikke å være til gunst for klager. Klager kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

Hva om jeg har en uinnredet 2. etg og mener taksten er for høy?

Disse forholdene er det mulig takstmannen ikke vet om. Send en skriftlig redegjørelse så vil dette bli vurdert på nytt. Arealene skal uansett registreres, men beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er noe forskjellig for innredet areal og uinnredet areal.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?

Det har blitt gjort en vurdering ut i fra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Tar dere hensyn til at jeg ikke har strøm eller vann på hytta?

Så godt det lar seg gjøre. Det er ikke alltid like lett å se, da disse kan være ført under bakken. Føler du at taksten er for høy på bakgrunn av slike forhold, kan det klages på grunnlag av at takstmann ikke kunne kjenne til forholdene. Taksten vil da vurderes på nytt av sakkyndig nemnd.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, dertil også eiendomsskatten.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Hvis det er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren (dvs. ikke tinglyst i grunnboken), vil det forekomme. Eneste måten å få avgiften over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelen over på han/henne. Når dette foreligger vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Kan jeg sammenligne ligningsverdi og eiendomsskatt?

Nei, dette er to forskjellige tallverdier som ikke må sammenlignes.

Vi er flere eiere på samme eiendom, hvem mottar informasjon?

Alle brev/dokumenter sendes til den som har hjemmel til eiendommen. Er det flere hjemmelshavere (eiere) vil den som er oppført først i grunnboken være mottaker.

Jeg har et bygg på min eiendom som ikke er godkjent, hva gjør jeg?

Det vil forekomme at det oppdages bygg som ikke er godkjent av bygningsmyndighetene. Bygningen blir taksert og ilagt eiendomsskatt. Det er eiers ansvar å sørge for at bygningen blir godkjent. For spørsmål og hjelp på hvordan bygget kan godkjennes tar du kontakt med servicetorget og byggesaksavdelingen i kommunen.

Ord, uttrykk og nyttige forklaringer

Trykk her for "ordliste"

Hjemmelshaver:
Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboken som eier av eiendommen. Hjemmelshaver trenger ikke nødvendigvis være den samme som den reelle eieren av eiendommen. Hvis hjemmelshaveren er død, og det ikke er foretatt skifte eller overdragelse ikke har funnet sted vil det være arvinger som er reelle eiere.

Grunneier:
Grunneier er den som er den faktiske eier av grunnen. Grunneieren kan enten være en eller flere privatpersoner, en institusjon, et firma, en kommune, en fylkeskommune eller staten.

Gårds- og bruksnummer:
Den unike betegnelsen på en eiendom som står oppført i matrikkelen er gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Alle kommuner i Norge er inndelt i egne gårdsnummer (gnr), som igjen er inndelt i bruksnummer (bnr). Bruksnummer blir tildelt fortløpende etter hvert som nye eiendommer etableres. Noen kommuner har flere gnr. Grunnen til det er at tidligere kommuner er stått sammen til en større kommune.

Festenummer:
Når du har en hytte eller bolig som står på en festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneier og betaler årlig avgift til ham. Som oftest har eiendommen et eget festenummer (fnr.) i tillegg til gnr./bnr. Det er også mulig å feste bort tomter uten eget festenummer. Fordelen vil være (især for festeren) at det ved innløsing (kjøp) av eiendommen ikke kreves ny oppmåling.

Festetomt:
Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt/avtalt i en festekontrakt. Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysning. Grunneier gir om ikke annet er avtalt, fester alle rettigheter som er nødvendig for det formål festeren skal bruke tomten for.

Seksjonsnummer:
Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som selges hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Hver seksjon får et eget seksjonsnummer. Typisk leilighetsbygg i flere etasjer eller blanding av forretning og leiligheter i samme bygg.

Matrikkelen:
Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer. Her ligger all eiendomsinformasjon for hele landet registrert.

Bruksareal (BRA):
BRA for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter medberegnes ikke. 

Kvadratmeterpris:
I eiendomskattesammenheng beregner vi gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de ulike bygningstypene. Kvadratmeterprisen som vi kommer frem til gir oss et utgangspunkt for beregning av verdien på eiendommen. Kvadratmeterprisen blir så justert med ulike faktorer som bl.a. sonefaktor, etasjefaktor, indre- og ytre faktor.

Etasjefaktor:
Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg når det benyttes sjablong ved taksering. Typisk vil en kjeller ha mindre verdi enn en hovedetasje.

Skjønn:
I forbindelse med besiktigelsen (utvendig befaring) blir det også gjort skjønnsmessige vurderinger. Summen av disse vurderingene vil framgå av en «indre faktor» og en «ytre faktor». Indre faktorer knytter seg til forhold på bygningen/eiendommen som f.eks. standard og alder. Ytre faktorer berører forhold utenfor eiendommen som f.eks. utsikt og forurensning fra støy og luft. Faktor 1 angir normal standard, dvs. det er ikke gitt tillegg eller fradrag i taksten.

Indre faktor (IF):
Dette er forhold på eiendommen som vil påvirke verdien. Typisk standard, kvalitet og funksjonalitet osv.

Ytre faktor (YF):
Faktorer som påvirker eiendommens verdi og som ligger utenfor selve eiendommen. Eks. støy, solforhold, beliggenhet, nærhet til sjø osv.

Sonefaktor (SF):
Brukes for å justere prisforskjellen mellom forskjellige områder i kommunen. To identiske hus ville ellers kommet ut med lik sjablongtakst selv om de ligger på helt forskjellige plasser i kommunen.

Bunnfradrag:
Det er et fast kronebeløp som kan trekkes fra skattetaksten. Eksempel på dette er en skattetakst på 1 000 000 kr med et bunnfradrag på 100 000 kr gir 900 000 kr i skattegrunnlag for beregning av skatt. Bystyret vedtar om det skal være bunnfradrag i kommunen, og eventuelt hvor mye.

Promille:
Ved beregning av eiendomsskatt skal kommunestyret bestemme seg for en promillesats. Denne kan pr. i dag settes fra 2-7‰, ved førstegangs innføring av eiendomsskatt skal den settes til 2‰. Kommunestyret har hvert år anledning til å justere promillen 2‰ opp eller ned.

Differensiert promille:
Det er mulig å differensiere promille mellom eiendommer med og uten boligformål. Eiendommer med bolig og næring i samme bygg blir taksert med hver sin takst, slik at de kan differensieres.

Fritak:
Noen eiendommer har krav på fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven, andre eiendommer kan få fritak etter § 7. Det er bystyret som vedtar om det er eiendommer under § 7 som skal ha fritak.

Sakkyndig nemnd:
Denne nemnden skal vedta takstene foreslått av besiktigerne. De utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret.

 

Slik tar du kontakt med oss

Kontaktinformasjon

E-post adresseeiendomsskatt@sarpsborg.com
Telefon: 69 10 80 00 (servicetorget)

Postadresse:
Sarpsborg Kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Vi oppfordrer til bruk av e-post fremfor brev, slik at vi sammen kan spare både miljø, tid og penger.

Informasjonsbrev om omtaksering

Digital utgave

Her kan du se en digital utgave (PDF) av brevet/SMS som er sendt ut fra kommunen.

Eiendomsskatt i Sarpsborg

Eiendomsskatt

Du finner mer info om eiendomsskatt på denne siden.