>Omtaksering av eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omtaksering av eiendom

16.08.2018

Sarpsborg kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i løpet av 2018-2019 og alle eiendommer i kommunen vil da bli taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2020. Besøk oss på Sarpsborgkontoret (ved torget) tirsdager og onsdager i september (kl 10-17).

Om ny taksering i Sarpsborg

Hvorfor takserer vi?

Det er bystyret i Sarpsborg kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av høsten 2018 og året 2019. Dette danner grunnlag for utregning av din eiendomsskatt for 2020. Sarpsborg kommune takserte forrige gang i 2008. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye.

Når, hvordan, hva takseres?

Når takserer vi?

Erfarne takstmenn fra Verditaksering Kjell Larsen AS skal besiktige og taksere alle eiendommer i kommunen. Dette arbeidet starter høsten 2018 og fullføres i slutten av 2019.

I forbindelse med skattetakseringen vil det bli foretatt utvendig besiktigelse av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er derfor ikke nødvendig at noen er hjemme når besiktigelsen skjer. Ønsker du å gi informasjon om eiendommen eller være til stede under befaringen sender du en skriftlig melding til eiendomsskattekontoret så snart som mulig – gjerne på e-post. Husk å oppgi gårds -og bruksnummer samt kontaktinformasjon. Du vil da bli kontaktet når det nærmer seg tid for befaring.

Takstmennene vil ha synlige identitetskort fra Sarpsborg kommune, de vil også bære vester som viser hvor de kommer fra.

Hvordan takserer vi?

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal(BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

Hva skal takseres?
  • Bolighus
  • Borettslag
  • Selveierleiligheter (sameier)
  • Garasjer/uthus
  • Hytter/fritidsboliger
  • Næringseiendom
  • Andre bygninger og tomter

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av:
Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt.

I etterkant av takseringen

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020.
I god tid før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt sammen med faktaopplysninger på din eiendom. Hjemmelshaver har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil. Faktaopplysninger viser arealer, typer bygninger og antall boenheter som er registrert. Taksten/verdien danner grunnlag for ny eiendomsskatt fra og med 2020.

På eiendommer som har flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre eierne om alle dokumenter som kommer i denne forbindelse.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål med svar rundt omtaksering av eiendom i Sarpsborg. 

Hva har takstmannen lagt til grunn for taksten?

Indre og ytre forhold på/til eiendommen, opparbeidelse, husets/hyttens stand, beliggenhet, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter, nærhet til skole, butikker med mer. Det blir kun gjort utvendig befaring.

Når kommer takstmann for å besiktige min eiendom og må jeg være hjemme?

Alle eiendommer skal takseres i løpet av 2018-2019. Det settes ikke opp en fast tid for når hver enkelt eiendom skal takseres.
Takstmann skal ikke inn i boligen din, så det er ikke nødvendig å være hjemme. Ønsker du å være hjemme kan du sende oss en forespørsel slik det er angitt under fanen «når takserer vi».

Takstmennene som kommer vil ha synlige identitetskort fra Sarpsborg kommune, de vil også bære vester som viser hvor de kommer fra.

Når blir takstene offentliggjort?

Disse blir offentliggjort 1. mars 2020. Listene vil bli lagt ut på servicetorget i kommunen og på Sarpsborg kommune sine hjemmesider. Informasjonen er tilgjengelig i 4 uker.

Får jeg taksten tilsendt?

Ja, detaljert takst med beregning vil bli sendt ut til deg digitalt når takstnemnden har vedtatt din takst. Vedtak vil foreligge i god tid før utskriving av eiendomsskatt legges ut for offentlig tilsyn 01.03.2020. Man har da mulighet til å rette eventuelle feil i taksten så som arealavvik, antall boenheter etc.

Hvordan måler dere arealet på huset mitt?

Alle hus blir målt utvendig for å beregne grunnflaten på innsiden av ytterveggene, så fremt det ikke ligger inne i Matrikkelen fra før. På nyere hus er disse arealene som regel helt korrekte da det foreligger tegninger med oppmålte arealer i kommunens registre.

Detaljert takst og faktaopplysninger jeg har fått tilsendt inneholder feil, hva gjør jeg?

Skriv et brev eller en e-post (vi foretrekker e-post) til oss som inneholder opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og hva som er feil. Har du i tillegg tegninger/målebrev/skyldelingsforretninger og lignende, ville det vært fint om du la ved en kopi. Når rettelsene er gjort vil du få tilsendt et nytt faktaark med de oppdaterte opplysningene.

Jeg har store skader som takstmannen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Ja, lever en skriftlig redegjørelse hvor forholdene blir beskrevet. Dokumentasjon er ønskelig, som for eksempel skadetakst eller bilder. Kommer dokumentasjonen til oss før takstmann skal besiktige din bolig, tar han hensyn til det allerede når han er der ute. Kommer opplysningene i etterkant må det sendes en klage hvis taksten allerede er vedtatt.

Jeg mener taksten er alt for høy, har dere gjort en feil?

Hvis man mener taksten er for høy kan man klage. Da vil sakkyndig nemnd vurdere taksten på nytt. Hvis klagen opprettholdes etter andre behandling, er siste instans sakkyndig ankenemnd. Behandlingen i sakkyndig ankenemnd trenger nødvendigvis ikke å være til gunst for klager. Klager kan i verste fall ende opp med en høyere takst.

Hva om jeg har en uinnredet 2. etg og mener taksten er for høy?

Disse forholdene er det mulig takstmannen ikke vet om. Send en skriftlig redegjørelse så vil dette bli vurdert på nytt. Arealene skal uansett registreres, men beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er noe forskjellig for innredet areal og uinnredet areal.

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men har jo et større hus?

Det har blitt gjort en vurdering ut i fra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Derfor kan mange andre faktorer enn areal spille inn på verdien.

Tar dere hensyn til at jeg ikke har strøm eller vann på hytta?

Så godt det lar seg gjøre. Det er ikke alltid like lett å se, da disse kan være ført under bakken. Føler du at taksten er for høy på bakgrunn av slike forhold, kan det klages på grunnlag av at takstmann ikke kunne kjenne til forholdene. Taksten vil da vurderes på nytt av sakkyndig nemnd.

Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?

Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, dertil også eiendomsskatten.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Hvis det er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren (dvs. ikke tinglyst i grunnboken), vil det forekomme. Eneste måten å få avgiften over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelen over på han/henne. Når dette foreligger vil eiendomsskatten bli innkrevd av riktig eier.

Jeg har klaget på taksten, må jeg fremdeles betale eiendomsskatten?

Ja, skatten må betales. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Kan jeg sammenligne ligningsverdi og eiendomsskatt?

Nei, dette er to forskjellige tallverdier som ikke må sammenlignes.

Vi er flere eiere på samme eiendom, hvem mottar informasjon?

Alle brev/dokumenter sendes til den som har hjemmel til eiendommen. Er det flere hjemmelshavere (eiere) vil den som er oppført først i grunnboken være mottaker.

Jeg har et bygg på min eiendom som ikke er godkjent, hva gjør jeg?

Det vil forekomme at det oppdages bygg som ikke er godkjent av bygningsmyndighetene. Bygningen blir taksert og ilagt eiendomsskatt. Det er eiers ansvar å sørge for at bygningen blir godkjent. For spørsmål og hjelp på hvordan bygget kan godkjennes tar du kontakt med servicetorget og byggesaksavdelingen i kommunen.

Slik tar du kontakt med oss

Kontaktinformasjon

Sarpsborg kommune er representert ved Sarpsborgkontoret (Torget 5, ved torget) tirsdager og onsdager (kl 10-17) med start fra onsdag 5. september og ut måneden. Hit kan du komme med spørsmål vedrørende omtaksering.

Du kan også kontakte oss på;

E-post adresseeiendomsskatt@sarpsborg.com
Telefon: 69 10 80 00 (servicetorget)

Postadresse:
Sarpsborg Kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Vi oppfordrer til bruk av e-post fremfor brev, slik at vi sammen kan spare både miljø, tid og penger.

Informasjonsbrev om omtaksering

Digital utgave

Her kan du se en digital utgave (PDF) av brevet/SMS som er sendt ut fra kommunen.

Eiendomsskatt i Sarpsborg

Eiendomsskatt

Du finner mer info om eiendomsskatt på denne siden.