>Informasjon om gravearbeider for ny kommunal vannledning fra Revebukta

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon om gravearbeider for ny kommunal vannledning fra Revebukta

25.04.2022

Sarpsborg kommune skal etablere ny vannledning fra Revebukta til Brandstorp (Åserødveien), i henhold til investeringsplan vedtatt 2021.

Deler av vannledningen legges langs med / byttes ut med eksisterende vannledning.

Se kart som viser planlagt trasé.

Årsaken for etableringen av denne ledningen er at Sarpsborg kommune ønsker bedre forsyningssikkerhet til Ullerøy.

Planen for arbeidet:

 • Etablere ny vannledning fra Revebukta til Brandstorp
 • Skifte ut deler av det private vannledningsnettet. Huseiere som er tilknyttet denne ledningen i dag, vil fortsatt være tilknyttet den nye hovedledningen.
 • Sammen med vannledningen vil det legges trekkerør for fiber som blir tilgjengelig for eventuelle leverandører.

Merk: Det etableres kun vannledning i denne operasjonen. Regnvann i dette området håndteres lokalt på egen tomt, og avløpsvannet er håndtert gjennom mindre pumper hos hver enkelt (såkalt trykkavløp).

Fordeler med å etablere ny vannledning

 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere uønsket avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall uønskede rørbrudd/lekkasjer.
 • Sikre økt kapasitet for fremtiden
 • Bedre forsyningssikkerhet

Grunneieravtaler – erstatninger

Sarpsborg kommune tar kontakt med grunneiere, og lager grunneieravtaler for de det gjelder.

Erstatninger for tapt avling føres i henhold til gjeldende erstatningssatser for Sarpsborg kommune.

Informasjonsmøte

Sarpsborg kommune vil invitere berørte abonnenter til et informasjonsmøte hvor vi går gjennom prosjektet og forklarer hva som skal gjøres, i god tid før anleggsoppstart. Her vil vi ha med representant fra entreprenør.
Kommunen vil i dette prosjektet gjennomføre deler av prosjektet i egen regi. Det er her snakk om graving og tilkobling av stikkledninger, nedsetting av kummer og bistand for entreprenører som skal gjennomføre utblokking og styrt boring.

Prosjektering av VA-anlegg

Sweco AS er engasjert av Sarpsborg kommune til å prosjektere den nye vannledningen. Vi håper vi kan få til gode løsninger i forbindelse med grunneiere, og at grunneiere tar aktivt del i dette.
I forbindelse med prosjektering er det nødvendig å foreta grunnundersøkelser for geoteknisk avklaring.

Foreløpige datoer for gjennomføring av prosjektering og utførelse
 • Oppstart prosjektering, innmåling av terreng, kummer etc. april/mai 2022
 • Geotekniske undersøkelser, grunnboringer april-mai-juni 2022
 • Ferdigstillelse prosjektering – august 2022
 • Kontrakt med entreprenør - høst 2022
 • Informasjonsmøte prosjekt - høst 2022
 • Prosjektgjennomføring høst/vinter 2022/2023
Kommunens ytelser på privat stikkledning (vann)

For å unngå senere oppgraving vil vi koble inn private vannrør (stikkledningene), under gjennomføring.
Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste denne tilkoblingen fullt ut, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. av stikkledningen, den enkelte huseier.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Sarpsborg kommune, Virksomhet Utbygging
Emil Revhaug
Tlf.: 948 99 896

Rådgiver prosjektering
Sweco AS
Henrik Myrvold
Tlf.: 994 86 563