>Kommunalt trykkavløpssystem og vannforsyning i Øvre Tune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunalt trykkavløpssystem og vannforsyning i Øvre Tune

20.08.2021

Sarpsborg kommune starter utbygging av kommunalt trykkavløpsystem og vannforsyningsystem i området der dere bor. Det er i henhold til bystyrets vedtak fra 14. juni 2012 (sak 54/12). Her er oversiktskart som viser de konkrete områdene som utbyggingen berører, samt en ledningsplan som viser den planlagte traséen i området der dere bor.

Kart 1 - PDF.

Kart 2 - PDF.

Starter høsten 2021

Det ville normalt blitt avholdt informasjonsmøter for samtlige berørte grunneiere og boligeiere før oppstart. Grunnet covid blir ikke dette gjennomført. Denne informasjonen er en erstatning. Oppstart av anlegget foregår nå, og første etappe fra Skaudalen frem til Holene bru er planlagt ferdig i løpet av 2021. Her bygges også en kommunal pumpestasjon for spillvann ved Holene bru. Denne etappen settes i drift når den er ferdig. Da vil det være anledning til å tilknytte private anlegg. Andre etappe fra Holene bru mot Finnestad vil være ferdig til sommer 2022. Dette er den planlagte fremdriften, men uforutsette ting kan skje som vil skyve på dette.

Som de fleste sikkert vet, er dette forsinket i forehold til tidligere informasjon. Dette er grunnet utfordringer med trasevalg som alle grunneiere er omforent med. Dette er nå på plass slik at jobben kan starte. Konkurranse er avholdt og Lindhaugen AS er valgt som entreprenør.

Dere kan gå sammen om felles løsning

  • De kommunale ledningene er markert med blått og grønt og blir bekostet av kommunen.
  • Det blir avsatt avgreninger med stoppekraner hvert hus/husklynge. De er tegnet inn med lilla farge. Dette er bare et forslag til plassering. Hver enkelt husstand blir kontaktet av konsulent eller entreprenør etter hvert som anlegget skrider frem. Dere kan selv velge hvor avgreningen skal plasseres da dere selv vet hvor det passer best i forhold til hvor dere ønsker å legge de private stikkledningene på egen grunn. Her kan flere husstander gå sammen om felles stikkledning der det er hensiktsmessig. Punktet de går inn på den kommunale ledningen er derfor fleksibelt. Stoppekranene kan/bør flyttes inn på de private eiendommene når stikkledningene etableres. Avgreningen for vann kan klemmes sammen midlertidig for denne flyttingen. En tilbakeslagsventil for spillvannsledningen er montert ved hovedledningen og skal ikke flyttes. Derfor trenger denne ledningen ikke å klemmes når denne stoppekranen flyttes.

Det er inngått avtaler med alle grunneiere som blir berørt av den kommunale traséen (blå og grønn på kart). Disse er tinglyst av kommunen og inneholder avtale om kompensasjon for ulempe og eventuelt erstatning for tapt avling.

Du må kjøpe villapumpestasjon

Avløpssystemet som er valgt er et såkalt trykkavløpssystem. Det betyr at man ikke er avhengig av selvfall på spillvannsledningen. Ledningene skal ligge frostfritt, men kan legges som en vannledning i terrenget, det vil si i oppover- og nedoverbakke. Hele ledningsstrekket, inklusiv private stikkledninger vil stå under trykk. Dette sørger villapumpestasjoner for. Hver enkelt husstand må gå til anskaffelse av, installere og drifte en privat villapumpestasjon for spillvann. For at anlegget skal virke er man helt avhengig av at alle har rett type pumpe. Beliggenheten til hvert enkelt hus bestemmer behovet for løftehøyde/kapasitet til villapumpen. Dette behovet for pumpekapasitet vil hver enkelt husstand bli informert om senere.

Alle husstander kan be om et tilbud fra kommunens entreprenør på etablering av stikkledninger og pumpeinstallasjon. Det er fritt for husstandene til å benytte seg av dette eller eventuelt deler av tilbudet, da dette er en privat anskaffelse.

For boliger der det er aktuelt med tilknytning til de nye vann- og avløpsledningene: Etter Plan- og bygningslovens § 27-2 har eiendommer tilknytningsplikt til den kommunale ledningen når ikke særlige hensyn taler imot, eller at tilknytningen vil innebære en uforholdsmessig høy kostnad for huseier. Pr. i dag er denne grensen oppe til justering. Det vil komme informasjon om dette senere i brev fra Virksomhet Forvaltning i kommunen. De administrerer formalitetene med tilknytning til det kommunale anlegget.

Kostnaden vil avhenge av avstand til den kommunale ledningstraseen, grunnforhold, terreng og mulighet for å legge ledning sammen med andre boliger. En bolig som ligger mer enn 500 meter fra ledningstraseen vil normalt ikke bli pålagt tilknytning på grunn av høye kostnader. Er avstanden kortere, vil de øvrige nevnte forholdene være avgjørende.

Enkelte boliger ligger i en slik avstand fra de nye kommunale ledningene at kommunen ikke vil pålegge dem å knytte seg til. De vil likevel kunne få offentlig avløp dersom de velger å fremføre en stikkledning i privat regi eller sammen med naboer. Boligeiere dette kan være aktuelt for, anbefales å kontakte naboene sine om mulighetene for en slik felles løsning.

Miljømessige konsekvenser

Tiltaket vil ha store, positive miljømessige konsekvenser og representerer et langt skritt i retning av å nå målsettingen i gjeldende vannforskrifter. Det legges til rette for at mange boligeiere kan rydde opp i sin avløpsløsning i henhold til de sentrale og lokale forurensningsforskriftene og unngå å bygge private avløp- og renseanlegg med utslipp til lokale resipienter. I tillegg vil framføring av kommunal vannledning føre til bedre og tryggere vannforsyning i områder som til nå ikke har hatt dette. Dagens tilgjengelige teknologi har gjort det mulig å bygge ut kommunale avløpsanlegg for små avløpsmengder i spredt bebyggelse langt rimeligere enn tidligere.

Vi vil i størst mulig grad ta hensyn til lokale forhold og forsøke å unngå at anleggsarbeidene medfører store ulemper. Det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene. Det legges opp til en god dialog mellom utøvende entreprenør, kommunen og dere beboere gjennom anleggsperioden.

For spørsmål til anlegget, vennligst ta kontakt med Gunnar Fossen Larsen på tlf. 408 25 207

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet eiendom: Gunnar Fossen Larsen. epost: gfl@sarpsborg.com tlf. 408 25 207

Entreprenør: Lindhaugen AS v/ Rune Olavesen, epost: rune@lindhaugen.no tlf. 901 74 570

Konsulent: Hans Gustav Andersen, Multiconsult AS epost: hans.andersen@multiconsult.no  tlf. 934 89 873