>Ny vannledning over Røsneskilen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny vannledning over Røsneskilen

30.11.2018

Våren 2019 starter vi arbeidet med å legge ny vannledning over Røsneskilen.

Sarpsborg kommune skal legge ny vannledning over Røsneskilen (se vedlagte kart i stort format her - PDF). Ledningen ble påbegynt i forbindelse med utbyggingen av kommunale vann- og spillvannsledninger til Tangekilen i 2010. Det ble anlagt cirka 400 meter kommunal vannledning sammen med de private ledningene mot Liaskogen og Krossvika, før denne ble stoppet. Denne ledningen skal nå fullføres over Røsneskilen og sammenkobles med Halden kommune. Grunnen til dette er å trygge forsyning av vann til hele ytre Skjebergkilen-øst, samt Halden-siden av Røsneskilen. Den skal kunne forsyne begge veier ved behov.

Større sikkerhet

Vannledningen som i dag forsyner Skjebergkilen øst er ensidig (ikke ringledning) og sårbar. Kapasitetsmessig er den også i grenseland liten i fellesferie-sesongen. Den nye vannledningen er av typen 200 millimeter Polyetylen. Den vil være speilsveiset i sjøen, det vil si søm-løs/hel ledning. Ledningen blir gravd ned og lagt i tradisjonell grøft gjennom Krossvika og ut i sjøen gjennom det søndre strandsone-løpet.

Alle overflater på land blir satt tilbake i den stand det var før graving. I sjøen blir ledningen liggende på bunnen, belastet med betonglodd fra 5 meters dybde. Ledningen blir liggende på frostfri dybde, det vil si 160 centimeter på land og delvis ut til 5 meters dyp. Det siste strekket mot Halden vil foregå med styrt boring under en ålegress-eng, som skal skånes. Ledningen blir sammenknyttet med Halden i eksisterende vannkum på Haldensiden. Det skal ikke være noen avgreninger fra ledningen på strekket, dette er en ren overføringsledning.

Fremdrift

Grunneieravtaler er for tiden under inngåelse. Så snart disse er på plass vil anlegget bli byggesøkt i begge kommuner. Det er 12 ukers behandlingstid. Så vil jobben bli utlyst som en offentlig anskaffelse på doffin.no. Det betyr at byggestart vil være tidlig vår 2019. Anleggstiden vil være cirka seks måneder.

Prosjektering

Det er Pøyry Norway AS som er kommunens prosjekterende konsulent. Disse vil også være byggeleder når anlegget bygges. Sarpsborg kommune er byggherre. Halden kommune deltar i all prosjektering og vil dekke deler av kostnaden etter en avtalt modell.

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. Merknader til tiltaket og dette nabovarselet må være sendt til Pøyry Norway AS, Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg eller til Lasse.Nilsen@poyry.com innen 21. desember 2018. Spørsmål kan rettes til samme mailadresse eller til tlf. 995 23 851.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Gunnar Fossen Larsen tlf: 40 82 52 07 e-post: gfl@sarpsborg.com

Rådgiver prosjektering Pøyry Norway AS Lasse Nilsen Tlf: 99 52 38 51 e-post: Lasse.Nilsen@poyry.com