>Nytt renseanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt renseanlegg

03.01.2022

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling. Det nye anlegget skal utnytte ressursene på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag.

Alvim renseanlegg ble bygget i andre halvdel av 1980-tallet og tilfredsstiller ikke lenger de stadig strengere krav i utslippstillatelser hos Statsforvalteren. Det nye anlegget vil benytte de muligheter som er i det eksisterende anlegget og videreutvikler dette. Samtidig ønsker vi å bygge et framtidsrettet og moderne anlegg som utnytter ressursene i avløpet på en god og miljøvennlig måte.

Utnytte ressursene i avløpet

Renseanlegget behandler i dag avløp fra hele Sarpsborg kommune. Vi skal bygge ut dagens kjemiske renseanlegg med biologisk næringssaltfjerning, og anlegget vil forberedes for forventede fremtidige rensekrav. Bærekraft er satt i høysetet i hele prosjektet med fokus på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp, energieffektivitet og ressursgjenvinning.

Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og fremtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig.

I prosjektet legges det blant annet stor vekt på at avløpsvannet ikke lengre skal betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning. Det nye og oppgraderte Alvim renseanlegg skal ikke bare rense avløp på en bedre måte. Det skal også utnytte ressursene i avløpet på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag. Det kommer alle mennesker, dyr og natur til gode.

Her er noe av det anlegget skal gjøre:

  • Tilfredsstille nåværende rensekrav. Sørge for minimert miljøavtrykk fra befolkningen i Sarpsborg overfor det marine miljøet.
  • I størst mulig grad være selvforsynt med energi og varme.
  • Overskudd av energi kan tilbys til nærliggende industri som fjernvarme.
  • Struvittproduksjon for gjenvinning av fosfor kan erstatte kunstgjødsel i landbruket.
  • Minimere bruk av kjemikalier.
  • Tilpasset fremtidige rensekrav av mikroplast, medisinrester og miljøgifter.
  • Solceller på takene til elproduksjon.
  • Mikrokraftverk på anleggets utslippsledning.
  • Varmepumpe for å utnytte energien i avløpsvannet.
  • Utnytte biogass til elproduksjon og varme.

Oppgraderingen av transportsystemene for avløp inn til Alvim, med nye ledninger og ombygde pumpesystemer, vil medføre mindre utslipp av avløpsvann i overløp til lokale vassdrag og minimere energibehov for pumping av avløpsvann.

Økonomi

Alvim renseanlegg ligger under selvkostområdet. Selvkostprinsippet betyr at det er innbyggerne som betaler det tjenesten koster. Investeringen er den største for Sarpsborg kommune noensinne.

Det har vært utført et forprosjekt og anlegget er nå under detaljprosjektering og dette vil kunne medføre endringer i forutsetninger fra forprosjektet. Fra forprosjektet er det avsatt 827 millioner kroner til oppgraderingen av anlegget.

Det nye renseanlegget vil føre til økning i de kommunale avgiftene fra 2022.

Politisk behandling

Her kan du se de politiske behandlingene og lese dokumentene.

Bystyremøte 10. desember 2020

Her finner du dokumentene i saken - sak 119/20.

Underveismeldinger

Alvim renseanlegg – status og økonomisk ramme - PDF

Endret fremdrift ved Alvim renseanlegg - PDF

Grunnforhold

Alvim renseanlegg ligger i et område med dårlige grunnforhold på grunn av kvikkleire. Grunnforholdene er tidligere undersøkt i forbindelse med forprosjektet for Alvim renseanlegg, planlegging av fylkesvei 109 og andre nærliggende prosjekter. Det er kjente kvikkleireforekomster i området, og utredning av faren for kvikkleireskred vil utføres etter NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Ved regulering og detaljprosjektering vil grunnforholdene undersøkes nærmere i tråd med NVEs veileder 1/2019 sine anbefalinger til omfang og metode. Det betyr at et betydelig omfang av grunnundersøkelser skal utføres før byggingen kan starte for å ivareta sikkerheten til anlegget og omgivelsene. De samme kravene til sikkerhet vil være gjeldende for transportsystemene som skal oppgraderes. Her kan du lese mer om kvikkleire i Sarpsborg.

Skisser

Her kan du se skisser for det nye renseanlegget.

Skisse av Alvim renseanlegg.

Skisse for nye Alvim renseanlegg.