>Oppgradering av ledningsnett ved Brusemyrveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppgradering av ledningsnett ved Brusemyrveien

25.04.2022

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Brusemyrveien og deler av Jellestadveien. Veianlegget skal også oppgraderes. Forventet oppstart er mai 2022.

Eksisterende VA-anlegg fungerer ikke optimalt, og det er et stort behov for å skifte ut eksisterende ledninger. Nytt avløpsanlegg blir lagt som separatsystem.

Kart over område:

Separering av avløpssystem

Å separere vann og avløp vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger. 

Anleggsarbeider

Sarpsborg kommune har undertegnet kontrakt med Leif Grimsrud AS. Leif Grimsrud AS har ansvaret for utførelsen av VVA-anlegget.

Planlagt oppstart av arbeidene er medio mai 2022. Anleggsarbeidene vil pågå frem til våren 2023.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Informasjonsmøte

Mandag 9. mai klokken 19 vil det bli avholdt informasjonsmøte i Tune rådhus. Her vil det bli informert om prosjektet, stikkledninger og det vil bli mulighet til å stille spørsmål. Prosjektleder fra Sarpsborg kommune, byggeleder fra Sweco, stikkledningsansvarlig fra Sarpsborg kommune og entreprenør Leif Grimsrud vil være tilstede på møtet.

Fordeler med prosjektet

Fordeler med separatsystem og senkning av eksisterende system:
  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separert ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.
Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:
  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger på offentlig grunn.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune,
Virksomhet Eiendom Marthe Martinsen, tlf. 909 21 807. 

Byggeleder Sweco
Henning Andersen, tlf 934 11 368.