>Separering av vann og avløp Brevik-Hjersingsvei

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp Brevik-Hjersingsvei

16.06.2022

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Hjersingsvei, Fasanveien, Måkeveien, Terneveien, Høkveien og Statsminister Kolstadsvei.

Å separere vann og avløp vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger.

Dette skal vi gjøre

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Hjersings vei, Fasanveien, Måkeveien, Terneveien, Høkveien og Statsminister Kolstadvei. Se vedlagt kart. Kartet viser eksisterende VA traseer. (PDF)

Under planleggingen nå kan det bli valgt noen justeringer fra det eksisterende da det er ønskelig å få rundkjøring på vannet for å øke brannvannsikkerheten.

Informasjonsbrev

Her er to informasjonsbrev som alle huseiere mottar i posten.

Samlet informasjon for prosjektet. (PDF)

Samlet informasjon for Brevik-området. (PDF)

Informasjonsfolder om å separere avløp. (PDF)

Framdrift

16. juni 2022

Sarpsborg kommune har fått en del spørsmål om hva som skjer i Statsminister Kolstads vei og Vestengveien.

Det har pågått lite arbeid i Statsminister Kolstads vei grunnet komplikasjoner med boring under jernbanen. Sarpsborg kommune og Leif Grimsrud har brukt tiden på å finne ut hva som forårsaket komplikasjonene og hvordan vi kan løse problemstillingen.

Sarpsborg kommune og Leif Grimsrud har nå kommet fram til en løsning og har bestilt arbeidet. Dessverre tar dette noe tid, grunnet leveranse og utførelse. I tillegg kommer sommerferien rett rundt hjørnet. Det vi har fått beskjed om, er at de som skal utføre jobben kan starte opp i uke 31. Utførelsen av boringen vil da bli ferdig i uke 34/35. Byggegropa i Statsminister Kolstads vei vil bli stående til høsten, og gjennomkjøringen vil dermed forbli stengt.

Andre steder i prosjektet, har vi gjort oss ferdig: Innerst i Vestengveien, og vi skal nå gå videre fra byggegrop til Henry Fyhns vei. Dette blir gjort fortløpende i juni.

De andre planene vi har i juni er:

 • Grave i krysset Fasanveien/Terneveien mot Måkeveien.
 • Grave i krysset Hjersings vei/Statsminister Kolstads vei, mot byggegrop i Statsminister Kolstads vei.


Vi beklager de ulempene dette medfører.

21. januar 2022

I uke 4 skal vi begynne å grave i Statsminister Kolstads vei og Vestengveien. Jobben vi skal gjøre her er å presse to vann- og avløpsledninger under jernbanen. Vi må derfor lage to groper på hver side hvor vi benytter oss av spunt på grunn av dype grøfter. Varigheten på denne arbeidsoperasjonen vil vare i cirka 7 uker. Hvis vi ikke støter på noen hindringer, vil vi bli ferdig med kryssing av jernbanen i uke 11. Videre vil prosjektet fortsette med tradisjonell graving. Noe av arbeide som skal gjøres vil arbeidstidene bli utvidet til klokken 19.00 i denne tidsperioden.

I forbindelse med spunting og pressing av ledninger, vil det forårsake støy og rystelser i området. Vi vil med dette sette ut støy- og rystelsesmålere for å registrere at vi ikke går over kravene.

Leif Grimsrud vil også gå rundt til de som bor 200 meter fra arbeidsoperasjonsstedet og får levert et informasjonsskriv i postkassen. Resterende blir varslet via SMS. Se PDF-fil for å åpne informasjonsskrivet.

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle, men ber om forståelse for at noen ulemper i anleggsperioden ikke er til å unngå.

18. november 2021

Leif Grimsrud har nå kommet godt i gang. De har gjort seg ferdig Vann og avløpsledning i Fasanveien opp mot krysset Fasanveien/Terneveien.

De har også kommer godt i gang i Hjersings vei. De kommer til å holde på her utover i november og de stopper da ved Hjersings vei 33. Etter de har gjort seg ferdig fram til dette punktet så vil de begynne på andre siden av jernbanen, det vil si Torsbekkveien og opp mot Vestengveien. Det blir også en mulighet å starte i Statsminister Kolstads veien å gå oppover i Hjersings vei og møte det punktet de stoppet opp ved i november, men dette avhenger litt hvor lang tid de andre arbeidsprosessen tar. Etter nyttår så vil Leif Grimsrud begynne i Statsminister Kolstads veien og Vestengveien. De vil komme til å stenge disse to veiene for gjennomkjøring. Dette er fordi vi skal anlegget to spuntgroper på hver sin side av jernbanen. Mellom disse gropene skal vi utføre en boring igjennom jernbanen. Denne arbeidsoperasjonen vil medføre enn del støy og trafikkavvikling i området.

7. mai 2021

Entreprenør Leif Grimsrud er engasjert på dette prosjektet. De er nå klare til å starte arbeidet 10. mai i krysset Alb.Moeskausvei / Fasanveien. Fasanveien blir i den enden stengt for innkjøring. Følg skilting for omkjøring. Bussrute som går i Fasanveien blir flyttet til Albert Moeskaus vei.
Beboerne har mottatt dette informasjonsbrevet i forbindelse med oppstart. (PDF) 

 • Norconsult AS er engasjert av Sarpsborg kommune til å prosjektere det nye VA-anlegget, og i den forbindelse er det nødvendig å foreta nivellering/innmålinger av kjellere (dybde på kjellere) for å sikre at VA-anlegget legges tilstrekkelig dypt. Dette gjøres ved at man måler inn høyden fra kjellergulv til vinduskarm. Det vil også bli tatt bilder av kjellervegger, fliser på kjøkken og bad, samt pipe for å avdekke eventuelle sprekker og liknende. Gjelder i etasjer dette er aktuelt. I blokker vil kun kjeller og leiligheter i 1. etg være gjenstand for innmåling og bilderegistrering.
 • Norconsult vil foreta de nødvendige befaringer med innmålinger av kjellere og bilderegistreringer. Dette ble utsatt på grunn av smittefare for koronavirus. Det skal nå gjennomføres med noen smitteverntiltak. Det kan du lese mer om her. (PDF)
 • Dersom du ønsker å avtale et tidspunkt for innmålinger, ta kontakt med Norconsult på e-post tommy-andre.olsen@norconsult.com eller telefon 472 77 091 mellom kl 0900 og 1500.
 • Det er derfor ønskelig at det er noen hjemme på en av dagene, slik at vi kan gjennomføre registreringene. Fra Norconsult vil det komme to representanter med identifikasjon. Det hele vil ikke ta mer enn omtrent 15-20 minutter.

Her finner du kart for VA-prosjektet. Kartet viser eksisterende VA-traseer. Under planleggingen nå kan det bli valgt noe justeringer fra det eksisterende. (PDF)

 

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

 • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
 • Etter å ha separert ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
 • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Her finner du tips om hvordan du kan gå fram for å få separert avløpsledningene, og tips om hvordan du kobler fra taknedløpet.

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Haakon Bjørnevaagen, tlf. 91 59 59 74. haakon.bjornevaagen@sarpsborg.com

Multiconsult, Tommy-André Olsen, tlf.  47 27 70 91. tommy-andre.olsen@multiconsult.no.