>Separering av vann og avløp Tunevannet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp Tunevannet

23.05.2019

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i Badstuveien, Lækkertveien, Prost Bangsvei, Tunevannveien, Lærer Nygårds vei, Lundgårds vei, Vardeveien, Løkkeveien og Åslyveien.

Å separere vann og avløp vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger.

Undertegnet kontrakt med entreprenør

Sarpsborg kommune har undertegnet kontrakt med entreprenøren Råde Graveservice AS. Selskapet har dermed ansvaret for utførelsen av vann- og avløpsarbeidene som pågår fra sommeren 2019 til oktober 2021.

- Dette er et stort område og en stor kontrakt. Vi ser frem til et godt samarbeid med en solid og pålitelig entreprenør som Råde Graveservice AS, sier prosjektleder Einar Uno Henriksen i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kommune har undertegnet kontrakt med entreprenøren Råde Graveservice AS for dette oppdraget. Fra venstre: Bjørn Wiggo Norum, Jan Aas, Einar Henriksen, Knut Magnus Hvidsten og Gunnar Renander.

Sarpsborg kommune har undertegnet kontrakt med entreprenøren Råde Graveservice AS for dette oppdraget. Fra venstre: Bjørn Wiggo Norum (Råde Graveservice AS), Jan Aas (Sarpsborg kommune), Einar Henriksen (Sarpsborg kommune), Knut Magnus Hvidsten (Råde Graveservice AS) og Gunnar Renander (Råde Graveservice AS).

Fremdrift

Oppstart for arbeidene var i uke 32 i august 2019. Prosjektet skal være ferdigstilt i oktober 2021. Les mer her.
 • Trinn 1: Lundgårds vei nord for Madam Arnesens vei
 • Trinn 2: Prost Bangs vei (Start 7. oktober 2019)
 • Trinn 3: Badstuveien
 • Trinn 4: Lærer Nygårds vei
 • Trinn 5: Tunevannveien
 • Løkkeveien nord for Madam Arnesens vei våren 2021.

Totalt er det cirka 2.600 meter vei skal graves opp. I tillegg kommer gravingen til de private stikkledningene.

Vanlig arbeidstid for mannskapene til Råde Graveservice AS vil være 07.00 til 15.30 (til 19.00 ved behov).

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

 • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
 • Etter å ha separert ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
 • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Slik kan du gå fram for å få separert avløpsledningene

Slik kobler du fra taknedløpet

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Einar Uno Henriksen, tlf. 95 44 93 07. euh@sarpsborg.com.

Multiconsult, Tormod Hasle Heiaas, tlf. 97 79 21 00. tormod.hasle.heiaas@multiconsult.no.