Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Spredt avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spredt avløp

02.05.2019

Eier du bolighus, hytte, turistvirksomhet eller lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Dette gjelder utslipp av svartvann og gråvann.

Dersom boligen på eiendommen din ikke har vannklosett, og kun slipper ut gråvann (vann fra dusj, vask og lignende), gjelder søknadsplikten bare dersom du har innlagt vann.

I tillegg til å søke om utslippstillatelse må du også søke om tillatelse til å utføre tiltaket etter plan- og bygningsloven. Søknadsskjema finner du her:

Her finner du søknad om utslippstillatelse.

Relevante skjemaer som skal brukes ved søknad etter Plan- og bygningsloven finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.

Mer utfyllende informasjon om dette finner du lenger ned på siden.

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at du enten er koblet til kommunalt avløpsnett eller har godkjent utslippstillatelse. Kommunen er satt til å forvalte dette lovverket. Dette er nøyere beskrevet i forurensningsforskriften del 4, og vår egne lokale forskrift, Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Sarpsborg kommune, Østfold. 

Hva slags løsninger kan man ha på sin eiendom?

Dette er litt utenfor temaet, men det er viktig for deg som eier at du vet om alle løsningene du kan ha med tanke på ditt utslipp av sanitært avløpsvann. I de fleste store byer og tettsteder i Norge er det anlagt kommunalt avløpsnett. Det vil si at boliger har en ledning fra sitt hus, som inneholder både svartvann og gråvann, som går til et større kommunalt rør og til slutt ender i et større renseanlegg. Her blir alt sanitært avløpsvann renset før det slippes ut i en resipient. Her i Sarpsborg har vi renseanlegg på AlvimRenset avløpsvann slippes ut i Glomma, ved Pæddekummen.

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal avløpsledning, kan søke om det. Ligger det en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg. Tilkobling til det kommunale nettet kan være mulig på flere måter:

 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning, som igjen er koblet til den kommunale avløpsledningen
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Hvis det er aktuelt for deg å koble deg til kommunalt nett, finner du informasjonen du trenger på denne siden. 

Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

I mange områder i Sarpsborg kommune er det ikke kommunalt nett. Dette kommer av at det er få boliger i området, og at det er dyrt å bygge ut kommunalt avløpsnett. I slike områder er dermedløsningen å opprette sitt egne private avløpsanlegg. Det er viktig at avløpsanlegget overholder de kravene som er ved utslipp av sanitært avløpsvann. Det finnes utallige løsninger for hvordan vannet kan renses. Men hvilken løsning som er den beste må vurderes for hvert enkelt tilfelle.

Hva slags løsninger finnes for meg som bor i spredt bebyggelse uten kommunalt nett?

Hvis du har fått beskjed om at du må oppgradere eller bygge nytt renseanlegg, har du mange muligheter. Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Kostnader for etableringen, og driften av anleggene, varierer. Det som er viktigst er at ditt anlegg fungerer optimalt på din eiendom. Det er derfor viktig å poengtere at valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med et fagkyndig foretak.

Hvilke løsninger finnes:

I vedlegget til vår lokale forskrift er det gjengitt hva slags løsninger som kan være aktuelle i forbindelse med utslipp av sanitært avløpsvann for Sarpsborg kommune.

 • Infiltrasjonsanlegg. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59 eller som beskrevet i vedlegg til sonekartet.
 • Jordhauginfiltrasjonsanlegg. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59.
 • Våtmarksfilter. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning med pumpe. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 49.
 • Biofilter (gråvannrenseanlegg). Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning med pumpe. Anlegget godkjennes kun der det er muligheter for infiltrasjon, utslipp til bekk med helårsvannføring eller direkte til sjøen (dypt strømførende vann). Der utslippet ligger i nærhet av drikkevannsinteresser skal det etableres ekstra hygieniseringstrinn. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 60.
 • Sandfilter. Godkjennes kun i forbindelse med gråvannrenseanlegg.
 • Minirenseanlegg. Det skal foreligge dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller EN-12566-3. Anlegget skal være konstruert for fjerning av både fosfor og organisk stoff. Overflateresipient som skal motta renset avløpsvann fra minirenseanlegg skal ha helårs vannføring, dvs. vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.
 • Tett tank for svartvann. Dette godkjennes generelt bare for svartvann i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Toalett skal være utstyrt med vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar adkomst til tanken(e) med tømmebil. Det tillates også å benytte urinseparerende toalett med tette tanker for fast og flytende fraksjon. Tett tank for toalettavløp skal ha et volum på minimum 3 m³ . Det skal inngås avtale med Sarpsborg kommune om tømming av tett tank. Det skal også inngås avtale med kommunen om montering av vannmåler.
 • Tett tank for alt avløp. Godkjenningen gjelder bare i de tilfellene der ingen andre løsninger er mulige. Bygningen skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Tett tank for alt avløp skal ha et volum på minimum 6 m³ . Det skal inngås avtale med Sarpsborg kommune om tømming av tett tank. Det skal også inngås avtale med kommunen om montering av vannmåler.

Hva om jeg har en renseløsning, men ingen gyldig tillatelse fra kommunen?

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. mai 2008 er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18. Kommunen har ikke opphevet slike tillatelser per dags dato.

Utslipp som ble etablert før 1. mai 2008 og som på det tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra følgende tidspunkt: 

 • Sone 1 (nedslagsfelt Isesjø og Tunevannet): 1. mai 2009
 • Sone 2 (Sonekart kystområdet): 1. januar 2013
 • Sone 3 (øvrige områder): 1. januar 2013.

Det vil si at hvis du har et utslipp til omgivelsene, men ikke har utslippstillatelse, må du søke om dette.

Men hvordan skal jeg gå frem for å få til dette?

Kommunen oppfordrer deg som ikke har gyldig utslippstillatelse å kontakte et foretak med kompetanse på prosjektering av avløpsrenseanlegg. Foretaket kan gi informasjon om det anlegget du har overholder dagens krav, om hva som må gjøres for at anlegget skal fungere godt nok, eller forslag på nytt avløpsrenseanlegg som er tilpasset dagens krav og det området du bor i. Videre må du få en ansvarlig søker til å søke om utslippstillatelse for deg. Kommunen kan gi deg veiledning om vilkår, ev. behov for forundersøkelser og informasjon om hvordan du søker om utslippstillatelse. Kommunen godkjenner utslippstillatelser og kan derfor ikke stille som prosjekterende, ansvarlig søker eller utførende.

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingen er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ. Dette kan du lese mer om her.

For 2018 er det disse satsene som gjelder: Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen (beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være kr 9.995,- (Byggesaksgebyr: 8 000 + halvt forurensningsgebyr kr 1.995,-).

Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved dispensasjonssøknad ved tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.
Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktperson
Signe Bergum , tlf: 404 36 154

Hvorfor er det laget bestemmelser om utslipp av sanitært avløpsvann?

Formålet med forurensningsloven er å verne det ytre miljøet mot forurensninger, redusere eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall, og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Forurensningsforskriften omfatter hvordan man skal håndtere ulike typer forurensninger. Del 4 i forurensningsforskriften heter avløp, og har som formål å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Dette kan for eksempel være å hindre bakterieutslipp som kan føre til sykdom, hindre eutrofiering av innsjøer og hindre at det du drar ned i toalettet havner på naboens eiendom eller din egen eiendom.

I kapittel 11 i forurensningsforskriften finner man alle de generelle bestemmelsene om avløp for hele landet. Her er det gitt definisjoner på ord og uttrykk innenfor dette fagfeltet. Disse har vi lagt ved på denne siden, for at det skal være lettere for deg å forstå hva vi snakker om. Her er det fastsatt hva som er følsomme, mindre følsomme og normale områder i Norge. Sarpsborg kommune ligger i følsomme områder og i nedbørsfeltet til følsomme områder. Vi har derfor strengere krav ved utslipp av sanitært avløpsvann enn andre steder i Norge, som for eksempel i Tromsø.

I kapittel 12 i forurensningsforskriften er de nasjonale reglene for krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette kapitlet gjelder kun for utslipp som er mindre enn 50 PE. Det vil si at for mindre avløpsrenseanlegg som er dimensjonert for 50 personer eller mindre, er det kapittel 12 som gjelder. I kapittel 12 kommer det også frem at kommuner kan lage egen forskrift, og da er det den som gjelder. Sarpsborg kommune har en slik forskrift, og denne er da gjeldende for vår kommune.

Det er altså laget bestemmelser om dette for å hindre at avløpsvann havner rett i naturen og ødelegger både for miljøet og mennesker. De siste årene har det vært et spesielt fokus på vannkvalitet. Rent vann blir bare viktigere og viktigere, og det er derfor viktig å ta vare på det vi har igjen. Et av tiltakene vi kan gjøre er å rydde opp i avløpssituasjonen til norske boliger. Hvis alle gjør litt, vil det stadig bli litt bedre.

Hvorfor må jeg søke om utslippstillatelse etter forurensningsloven?

Det er ikke lov å forurense. Allikevel er det mange situasjoner og prosesser som fører til at man må forurense. Da er det viktig at forurensningen skjer på en kontrollert måte som fører til minst mulig skade på miljø og helse. En utslippstillatelse er en tillatelse på at du har lov til å forurense, så lenge du holder deg til de vilkår som er satt i lovverket, lokal forskrift og utslippstillatelsen. Det vil si at du har lov til å forurense litt, men at du må passe på at du ikke forurenser for mye. Alle som forurenser må ha tillatelse til dette, uansett om det er utslipp fra hytta di og til en bekk, eller om det er Borregaard som slipper ut industrivann til Glomma.

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. For at det skal være mulig å kontrollere at du ikke forurenser for mye, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Regelverket er strengt på det at ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt etter forurensningsforskriften. Når du søker om en utslippstillatelse får du kontroll med renseløsningen som du har valgt er god nok.

En søknad om utslippstillatelse er en søknad etter forurensningsloven. Hva tillatelsen skal inneholde kommer frem av forurensningsforskriftens § 12-4 Søknad om tillatelse. Når du søker om utslippstillatelse i Sarpsborg kommune skal dette skjemaet benyttes. 

Hvorfor må jeg søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven?

I tillegg til å søke om utslippstillatelse må du også søke om tillatelse til å utføre tiltaket etter plan- og bygningsloven. Hovedregelen er at det er søknadsplikt for alle arbeider med mindre avløpsanlegg, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Det er også krav om at det er ansvarlige foretak som skriver søknaden, prosjekterer løsningen og utfører arbeidet med å bygge avløpsanlegget, jf. pbl § 20-3.

Relevante skjemaer som skal brukes ved søknad etter Plan- og bygningsloven kan du finne på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.

Hva er greia med ansvarsrett?

Det er viktig å bruke et foretak som har kompetanse til det, når man skal bygge et avløpsrenseanlegg. Det vil si at foretaket skal være kvalifisert for å utføre oppdraget. Dette for at anlegget skal bli bygget på rett måte. Når et foretak erklærer ansvarsrett er det også foretaket som har ansvaret for at anlegget fungerer optimalt de første årene. Kommunen skal ikke godkjenne foretaket dere benytter, og som har erklært ansvarsrett, men vi registrerer erklæringer om ansvarsrett. Denne må derfor være med i søknaden. Her erklærer foretaket at de oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket. 

For deg som eier en bolig som skal fornye eller lage ny avløpsrenseløsning, er det greit å sjekke om foretaket har rett kompetanse. Dette kan for eksempel gjøres ved å spør om de har sentral godkjenning innenfor området vannforsynings- og avløpsanlegg, eller spør om de har utført liknende oppgaver tidligere.

Når det kommer til sentral godkjenning deles foretakene inn i tre tiltaksklasser. Dette avhenger av tiltakenes kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser, feil og mangler. Foretak som har godkjenning i tiltaksklasse 1 kan utføre de enkleste jobbene (avløpsanlegg mindre enn 20 PE), mens foretak som har godkjenning i tiltaksklasse 3 kan utføre de mest kompliserte jobbene.

Hva er god nok rensing i Sarpsborg kommune?

Sarpsborg kommune er en stor kommune med mange ulike naturmiljø. Noen av disse er sårbare, mens andre tåler mer. I noen områder må man også ta særlige hensyn på grunn av brukerinteresser som for eksempel drikkevann og badevann. Ut i fra dette er kommunen delt inn i 3 soner. Sone 1 er den strengeste sonen som krever best rensing av avløpsvann, og består av Tunevannet og Isesjø og nedbørsfeltet til disse innsjøene. Sone 2 er kystområdene i kommunen. Sone 3 er øvrige områder.

 • For alle soner er det krav om at utslippskonsentrasjonen av fosfor (Tot-P) er mindre enn 1 mg fosfor per liter vann. Det vil si en renseeffekt på over 90 %.
 • For sone 1 og 2 er det krav om at utslippskonsentrasjonen av organisk stoff (BOF5) er mindre enn 25 mg per liter vann. Det vil si en renseeffekt på over 90 %.
 • For sone 1 og 2 er det også krav om at man renser vannet for bakterier. Det vil si at det kun er tillatt med 1000 termotolernate koliforme bakterier per 100 ml. Vannet skal altså renses for endetarmbakterier, for å hindre at disse spres til resipienter. Det medfører ofte at avløpsanlegget må ha et ekstra rensetrinn.
 • For sone 3 er kravet for utslippskonsentrasjon av organisk stoff (BOF5) enten mindre enn 25 mg per liter vann (90 % renseeffekt) eller mindre enn 75 mg per liter vann (70 % renseeffekt). Dette avhenger av brukerinteressene i området. Her er det ikke krav om rensing av bakterier.

Ordliste/definisjoner:

Her kommer en liste over de aller viktigste ord og begreper som brukes innenfor fagfeltet:

Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 PE og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdninger som kommer fra klosettavløp.
Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende (altså både gråvann og svartvann).

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Privat avløpsnett:

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Den ansvarlige:

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Personekvivalent, PE:

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods.

Innlagt vann:

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eler lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Annen informasjon

Her finner du lenker til sider som kan være til hjelp:

Veiledning til forurensningsforskriften kapittel 12 fra Miljødirektoratet
VA/Miljø-blad er en side med faktaark for prosjektering av avløpsrenseløsninger og annen praktisk informasjon 
Norsk vann  er opptatt av god vannkvalitet i norske elver og innsjøer, og har mange gode artikler med informasjon om problematikk knytta til spredt avløp. 
Avløp Norge er bransjeforening for leverandører av minirenseanlegg i Norge.
Sintef sertifiserer minirenseanlegg. Dersom du planlegger å kjøpe et minirenseanlegg som ikke står på denne lista, så er det lite sannsynlig at du vil få det godkjent fra kommunens side. 
På va-jus kan du lese om vann- og avløpsrett og informasjon rundt lovverket