Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Separering av private stikkledninger for avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av private stikkledninger for avløp

02.01.2020

Å separere avløp betyr at vi bytter ut vannledninger hvor både regnvann og smeltevann fra drenering og avløp/kloakk går i samme ledning, til to atskilte ledninger.

Hva betyr det å separere avløpsledninger?

Hensikten er å sørge for at regnvann ikke skal i samme ledning som kloakken. Det er ingen vits i å sende rent regnvann og smeltevann til renseanlegget.

Dette betyr også at når kommunen bytter ut våre ledninger til separatsystem, må du som huseier i samme område gjøre det samme med din privat stikkledning. Den private ledningen er mellom huset og kommunens ledning i veie). Samtidig skal du koble fra taknedløpet og lede regnvannet ut på bakken.

Du vil få et brev fra kommunen med en frist for å gjennomføre arbeidet. Vanligvis er fristen seks måneder.

Hvorfor bør vi ha to avløpsledninger?

For å unngå forurensning: Med felles ledning for overvann og spillvann, vil både rent og forurenset vann pumpes til nærmeste renseanlegg. Ved mye nedbør er ikke ledningene store nok til å frakte alt vannet til renseanlegget. I slike situasjoner renner dette ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø og forurenser disse. Det kan også føre til oversvømmelse av kjellere. Derfor er det et godt miljøtiltak å separere ledningene, slik at regnvann går til naturen og kloakk går til renseanlegget.

Fordeler med å separere

  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separert ledningene, kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.
Slik kan du gjøre det

Ta kontakt med godkjent rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere rørleggere. Vi anbefaler at du inngår en skriftlig kontrakt. I kontrakten bør du ha med at arbeidene ikke er ferdig før ferdigmelding er godkjent av kommunen. Vi anbefaler at du ikke betaler alt på forskudd.

Hvis arbeidene på den kommunale hovedledningen fortsatt pågår, anbefaler vi deg å avtale med entreprenøren om de også kan utføre arbeidet på din stikkledning.

Sjekk gamle rør: Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være lurt å skifte denne samtidig. Erfaringsmessig har gamle vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

Septiktank: Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes, og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak.

Meldeplikt

Rørleggeren din skal sende inn rørleggermelding og få denne godkjent før arbeidet kan starte. Dette koster ikke noe.

Hvis du legger de nye stikkledningene i en ny grøft så må rørleggeren din sende inn en byggesøknad. Dette må du betale gebyr for.

Du må sørge for at rørleggeren sender oss ferdigmelding og bilder innen fristen.

Få tillatelse fra naboen: Hvis ledningene berører naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Kartverket.

Kostnader: Du som huseier eier også stikkledningen. Du har ansvar for stikkledningen og må derfor betale for separering eller utbedring.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Eierne har normalt et solidarisk ansvar for vedlikehold av en felles stikkledning.

Hva er et pålegg

Et pålegg er et juridisk virkemiddel. Pålegget du får er i henhold til en lov. Vi gir deg pålegg for å sikre at du gjennomfører tiltaket.

Vi har derfor rett til å kreve at du separerer din stikkledning i henhold til forurensningsloven § 22 annet ledd:
Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensnings-myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.

Har du flere spørsmål?

Kontakt servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00 eller send en mail til servicetorget@sarpsborg.com

Du kan også kontakte servicetorget via chat.

Frakobling av taknedløp

Slik får du vann fra takkrenner ut på bakken - og ikke ned i bakken. 

Har du fått pålegg fra kommunen om å separere stikkledning for avløp, skal du samtidig frakoble vann fra taknedløp.

Dette kan du gjøre enkelt selv, eller få hjelp til av rørlegger. Du kan lede takvannet ut på bakken på egen tomt ved å montere utkast på nedløpet. Nedløpet tetter du med et lokk. Du bør se etter egnet sted å lede vannet til, og pass på blant annet at:

  • Vannet ikke renner over gangveier fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren
  • Vannet kommer langt nok ut fra husveggen, for å unngå det renner inn i kjelleren
  • Vannet må ikke renne slik at dine naboer får problemer