Start Kari chatbot Spør meg

>Bistandsbehov

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bistandsbehov

04.01.2018

Her er noe av det du kan søke om:

Personlig assistent

Hjelpemidler

Dagtilbud

Boveiledning

Hjemmetjenester

Matutkjøring

Omsorgslønn

Bofellesskap og servicebaser

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tilrettelagt transport

Ergoterapi

Fysioterapi

Trygghetsalarm

Ledsagerbevis

Støttekontakt og avlastning

Avlastningsboliger

Sykehjem

Demensteamet

For parkeringstillatelse for forflytningshemmede, tilrettelagt trasport, ledsagerbevis og bostøtte - er det egne skjemaer.

For å søke om de andre kommunale helse- og omsorgstjenester, bruk dette skjemaet:

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester-PDF

Servicetorget kan bistå med utfylling av søknader.

Individuell plan

Mer om individuell plan

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individiell plan. Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester, og sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge deg opp.

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

 • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
 • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
 • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege. 

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Koordinerende enhet for rehabilitering: Team omsorg er koordinerende enhet for rehabilitering i Sarpsborg kommune og er et kontaktpunkt for dem som har behov for samordning av tjenester.

Kontaktpunkt for samarbeid: Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid.

Et sted å henvende seg: I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Enhet skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering og et møtested for interne og eksterne samarbeidspartnere.

Brukerperspektiv: Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

Sarpsborg kommune gir tilbud om individuell plan, ansvarsgruppe og koordinator til dem som har behov for det. Dersom du har behov for samordning av tjenester kan du søke kommunen om å få utarbeidet en individuell plan.

Sikre god samhandling: Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Kontaktinformasjon: Du kan ringe servicetorget i kommunen (69 10 80 00) for å komme i kontakt med koordinerende enhet for rehabilitering. Fagkonsulent rehabilitering har et særskilt ansvar for å svare på henvendelser.

Team omsorg

Det er team omsorg som har behandler de fleste av søknadene til disse tjenestene. Les mer om teamet her:

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester ivaretar rådgivning, veiledning og saksbehandling innenfor følgende områder:

 • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)
 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 • Team livslange tjenester er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664