>Bofellesskap for eldre og personer med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bofellesskap for eldre og personer med demens

20.11.2017

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Søknad

Søk om plass i bofellesskap her - PDF

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bofellesskap for eldre

Haugvoll bofellesskap

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. vaktrom: 69 10 31 89
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Frisør: Tlf. 996 22 257
Fotpleie: Tlf. 975 38 879
Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Haugvoll bofellesskap består av 28 bofellesskapsleiligheter. Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer pr. leilighet. Hver etasje (2) består av leiligheter med felles oppholdsrom og kjøkken. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. Utenom kontortid kontaktes legevakt ved behov. Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder: Marina Bergius Tlf. 477 08 198

Karl Johans gate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 

4. og 5. etasje i Karl Johans gate bofellesskap har 13 leiligheter for eldre og funksjonshemmede. 14 beboere holder til i bofellesskapet for eldre og funksjonshemmede.

Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer:
69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lanne Tlf: 415 30 219

 

Tuneveien bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 19 00 / 915 19 420
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tuneveien bofellesskap består av 20 bofellesskapsleiligheter for beboere med behov for for heldøgnspleie og omsorg.

Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer per leilighet. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. 

Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder:
Line Møller  Tlf. 69 10 62 66 / 982 21 277

Valaskjold bofellesskap i omsorgssenteret

Telefonnummer bofellesskap: 69 11 61 08
Fellesnummer: 69 11 61 00
Besøksadresse:
Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder bofellesskapet:
Synnøve Skagemo
Tlf. 996 93 623/ 69 11 61 14

Valaskjold omsorgssenter består av 48 leiligheter i bofellesskap og 32 langtidsplasser i sykehjem. Omsorgssenteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid, innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Moderne velferdsteknologi og praktiske løsninger preger omsorgssenteret, og vi har fokus på innovasjon i tjenesteytingen.  

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende

Bofellesskap for personer med demens

Eplehagen bofellesskap for personer med demens

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundsvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 16 leiligheter, som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er delt i to bofellesskap, hvor det er åtte beboere i hvert bofellesskap. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Ved hvert bofellesskap er det fellesarealer som består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage som er tilrettelagt for demente. En forutsetning for å få tildelt en leilighet er at beboeren har diagnosen demens.

Hver beboer får en primærkontakt i bofellesskapet. Primærkontakten blir da som regel med på et hjemmebesøk hos brukeren før han/hun flytter inn i bofellesskapet. Det må alltid oppnevnes hjelpeverge for beboeren når vedkommende flytter inn i bofellesskapet.

Av de tjenester som tilbys, kan nevnes; ADL-trening dvs. aktiviteter i dagliglivet , praktisk bistand, personlig veiledning, miljøarbeid, nettverksarbeid, fellesaktiviteter og nattjeneste med aktiv nattevakt.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,assistenter og en miljøarbeidende kokk.

Teamleder:
Anne Britt Gustavsen Sande, tlf. 69 11 62 73/ 909 87 809

Fagsykepleier:
Maria Backman, tlf. 915 11 228/ 415 30 290

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 69 11 60 63
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet, som åpnet våren 2000, består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv eller åtte leiligheter med fellesstue og kjøkken. Hver leillighet er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom.

Bofellesskapet har døgnbemanning, men beboerne betraktes som hjemmeboende. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, miljøkokk og assistenter.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 69 12 54 05 / 915 13 115

Fagsykepleier
Sissel Andresen tlf. 69 12 54 07

Sekretær
Wenche Øverbye tlf. 69 12 54 07

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

 • ha en demenssykdom
 • ha behov for heldøgns omsorg og sykepleie
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet og hvor bolig og bemanning kan bidra til selvstendig og sosial kontakt.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Om bofellesskapene

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering basert på den enkelte beboers behov.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

 • Bofellesskap for eldre
 • Bofellesskap for demente
 • Bofellesskap for funksjonhemmede
 • Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede

Klage på vedtak

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.