Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Bofellesskap for eldre og personer med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bofellesskap for eldre og personer med demens

03.01.2019

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud som kan vurderes når den enkelte ikke kan bo hjemme.

Bofellesskap for eldre

Haugvoll bofellesskap

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. vaktrom: 69 10 31 89
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Frisør: Tlf. 996 22 257
Fotpleie: Tlf. 975 38 879
Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Haugvoll bofellesskap består av 28 bofellesskapsleiligheter. Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer pr. leilighet. Hver etasje (2) består av leiligheter med felles oppholdsrom og kjøkken. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. Utenom kontortid kontaktes legevakt ved behov. Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder:

Lisbeth Aas, mobil 474 50 562

 

Karl Johans gate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 

4. og 5. etasje i Karl Johans gate bofellesskap har 13 leiligheter for eldre og funksjonshemmede. 14 beboere holder til i bofellesskapet for eldre og funksjonshemmede.

Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer: 69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Tuneveien bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 19 00 / 915 19 420
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tuneveien bofellesskap består av 20 bofellesskapsleiligheter for beboere med behov for for heldøgnspleie og omsorg.

Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer per leilighet. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. 

Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og pårørende.

Teamleder:
Line Møller  Tlf. 69 10 62 66 / 982 21 277

Tuneveien bofellesskap er en del av Enhet omsorgstjenester Valaskjold.

Valaskjold bofellesskap i omsorgssenteret

Telefonnummer bofellesskap: 69 11 61 08
Fellesnummer til omsorgssenteret: 69 11 61 00
Besøksadresse: Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder bofellesskapet:
Synnøve Skagemo
Tlf. 996 93 623/ 69 11 61 14

Valaskjold bofelleskap består av 48 leiligheter. Bofelleskapet er en del av Valaskjold omsorgssenter og senteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid, innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende.

Bofellesskap for personer med demens

Eplehagen bofellesskap for personer med demenssykdommer

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundsvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 16 leiligheter, som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er delt i to bofellesskap, hvor det er åtte beboere i hvert bofellesskap. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Ved hvert bofellesskap er det fellesarealer som består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage som er tilrettelagt for demente. En forutsetning for å få tildelt en leilighet er at beboeren har diagnosen demens.

Hver beboer får en primærkontakt i bofellesskapet. Primærkontakten blir da som regel med på et hjemmebesøk hos brukeren før han/hun flytter inn i bofellesskapet. Det må alltid oppnevnes hjelpeverge for beboeren når vedkommende flytter inn i bofellesskapet.

Av de tjenester som tilbys, kan nevnes; ADL-trening dvs. aktiviteter i dagliglivet , praktisk bistand, personlig veiledning, miljøarbeid, nettverksarbeid, fellesaktiviteter og nattjeneste med aktiv nattevakt.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,assistenter og en miljøarbeidende kokk.

Teamleder:
Celin Lindbeck, tlf. 952 97 428

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 69 11 60 63
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet, som åpnet våren 2000, består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv eller åtte leiligheter med fellesstue og kjøkken. Hver leillighet er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom.

Bofellesskapet har døgnbemanning, men beboerne betraktes som hjemmeboende. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, miljøkokk og assistenter.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

Fagsykepleier
Sissel Andresen tlf. 69 11 60 26

Sekretær
Wenche Øverbye tlf.  69 11 60 26

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

 • ha en demenssykdom
 • ha behov for heldøgns omsorg og sykepleie
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet og hvor bolig og bemanning kan bidra til selvstendig og sosial kontakt.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Om bofellesskapene

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

 • Bofellesskap for eldre
 • Bofellesskap for personer med demens
 • Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser
 • Bofellesskap for personer med bistandsbehov

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helse- og omsorgstjenester?

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage på vedtak

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.