Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slik jobber kommunen med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik jobber kommunen med demens

05.06.2020

Demens er et stort satsningsområde i Sarpsborg, og det arbeides på mange plan med å forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende.

Det er forventet en fordobling av antall personer med diagnosen de neste 20 årene (fra anslagsvis 800 i dag til om lag 1600 i 2040).

Handlingsprogram demens 2021-2024

For å møte utfordringene som kommer har Sarpsborg kommune vedtatt å utvikle et handlingsprogram for demens 2021-2024. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter nasjonale og kommunale føringer. 

Handlingsprogram demens - pdf

Kommunedelplan for struktur og kapasitet i haldøgnsomsorgen

For å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset innbyggernes behov, er det under utarbeidelse en egen Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen. Planen vil ta for seg bygg og infrastruktur rundt en god heldøgnsomsorg, og avklare hvilke behov og tiltak som skal være førende for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene med føringer frem til 2040.

Kompetanseplan i helse og velferd

For å sikre at medarbeidere i blant annet heldøgnsomsorgen og hjemmetjenesten har tilstrekkelig kompetanse, samt sørge for at kompetanse holdes ved like, er kommuneområde helse og omsorg i gang med å utvikle en Kompetanseplan. Arbeidet planlegges ferdigstilt første halvår 2020.

Et demensvennlig Sarpsborg

Sarpsborg kommune har siden 2015 deltatt i en nasjonal kampanje «Demensvennlig samfunn». Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, norske kommuner og næringslivet. Formålet med kampanjen er å tilrettelegge slik at personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. Dette gjøres ved å spre kunnskap blant ansatte i servicenæring og offentlige kontorer om hva demens er og hvordan gi god service til personer med demens. I Sarpsborg kommune er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som leder dette arbeidet.

Forskningsprosjekt SHAPE-brukerskole

Vi søker deltagere til SHAPE-brukerskole her i Sarpsborg!

Andre kommuner, blant annet vår nabokommune Fredrikstad har tidligere hatt stor suksess med å arrangere brukerskoler for personer med demens.

Sarpsborg kommune skal nå delta i et forskningsprosjekt SHAPE - som vil videreutvikle brukerskoler for personer med demens. SHAPE står for «Self-managemnet and HeAlth Promotion in early-stage dementia with E-learning for carers».

SHAPE er et internasjonalt forskningsprosjekt som ønsker å undersøke om kurset kan bidra til at hjemmeboende personer med demens bruker ressurser som er tilgjengelig for dem i hverdagen, og får økt livskvalitet.

Oppstart for prosjektet er utsatt til våren 2021, og vi søker i alt 12 deltagere. Brukerskoler kan både gi kunnskap om sykdommen og være en møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte. 

Kriterier for å delta:

  • Du må være hjemmeboende
  • Du må være over 65 år
  • Du må ha en demensdiagnose
  • Du må ha en pårørende som også kan delta
  • Du må forstå og lese norsk
  • Du må kunne gi samtykke

Ønsker du å bli med?:

Kontakt demensteamet på telefonnummer 992 058 30, e-post: demens@sarpsborg.com