Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Informasjon for eldre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon for eldre

03.01.2019

På denne siden vil du finne aktuell informasjon til alle eldre. Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for at innbyggerne våre skal leve gode, trygge og selvstendige liv.

Hva er viktig for deg?

Mulighet for et mer selvstendig liv og mestring av hverdagen er god velferd. Mestring er opplevelsen av å ha kontroll over eget liv og krefter til å møte livets utfordringer.

Bo hjemme

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag.

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg i dagliglivet ditt, og vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre.

Det kan være hverdagsrehabilitering der du trener for å nå dine mål, eller det å mestre vanlige gjøremål i hverdagen; som å kle på deg, lage mat og lignende. Vi har mange hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere i hjemmet, trygghetsalarmer og hjemmetjenester, for å nevne noe. Alle som er ansatt i tjenestene våre jobber for at du skal få fortsette å gjøre de aktivitetene du mestrer selv. Dette er fordi det er bra for helsen din å fortsette å gjøre det du klarer selv.

Alt skal være prøvd/vurdert i hjemmet før vi kan vurdere en plass i heldøgnsomsorgen. 

Hvis du trenger hjelp til å mestre hverdagen, beskriv din situasjon og søk helsetjenester her.

Kommunale tjenester

Legevakt

Åpningstider: døgnåpent

Telefonnummer: 116 117

Om legevakten

Legevakten er for alle, men ikke for alt!
Legevakten hjelper med helseproblemer som oppstår akutt, og som ikke kan vente til vanlig kontortid hos din fastlege. For eksempel smerter i brystet eller magen, pustevansker, akutt sykdom eller alvorlig forverring av sykdom.

Legevakten i Sarpsborg er åpen hele døgnet, bemannet med sykepleier som kan gi råd og veiledning over telefon. Ring og spør dersom du er usikker.

Legevakten er her for å hjelpe deg! Sammen kan du og legevakten finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil legevakten kunne hjelpe deg på telefon, så du slipper å reise til legevakten.

Legevakten prioriter de som trenger mest hjelp først. De med mindre behov må vente eller får råd om å ta kontakt med fastlegen første hverdag. Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Mer informasjon om legevakten finner du her.

Fastlege

Ved behov for helsehjelp tar du som hovedregel kontakt med din fastlege. Dette gjelder også ved behov for akutt helsehjelp på dagtid hverdager. Alle innbyggere har rett på en egen fastlege. Du kan bytte fastlege på
www.helsenorge.no. Telefonnummer 800 43 573.

Om kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret for at innbyggerne har et forsvarlig legetilbud. Fastlegene samarbeider med annet helsepersonell i kommunen som hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, rus og psykisk helse, familiesentrene og andre.

Fastlegene samarbeider også med spesialisthelsetjenesten, og henviser deg til spesialister og sykehus når det er nødvendig.

Mer informasjon om fastlegeordningen her.

Hjemmetjenesten - borte bra, men hjemme best

Hva er viktig for deg? Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme, og bestemme over ditt eget liv.

Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, og det som er viktig for deg å få til. Kommunens helse- og omsorgstjeneste legger vekt på at du skal være aktiv, og ta vare på helsa di.

Les mer om de forskjellige hjemmetjenestene her.

Sonene i hjemmetjenesten - se hvilken hjemmetjeneste du hører til

Hverdagsrehabilitering

Du som søker om hjelp fra omsorgstjenestene fordi du mestrer hverdagslige gjøremål dårligere enn før, som å vaske deg, gå på toalettet, lage mat eller gjøre rent, - skal få vurdert om du ved hjelp av opptrening kan gjenvinne den tapte funksjonen. Et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam gjør en systematisk kartlegging. Dersom du kan ha nytte av opptrening lager hverdagsrehabiliteringsteamet et treningsopplegg i samarbeid med deg.

Treningen er tidsavgrenset, skjer i ditt eget hjem og nærmiljø, og tar utgangspunkt i dine egne mål og hva som er viktige aktiviteter å mestre for deg? Treningen trappes ned i takt med bedring av aktivitetsfunksjonen. Ved behov samarbeider hverdagsrehabiliteringsteamet med hjemmetjenesten, og du får hjelp til å søke om andre tjenester.

Trygghetsalarm

Hvis du har alvorlig sykdom eller funksjonssvikt hvor det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp, kan trygghetsalarm gi deg en tryggere hverdag. Pris for trygghetsalarm vedtas årlig av bystyret.

Trygghetsalarmen må du bære på deg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til legevakten, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien hvis det er nødvendig.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet dersom du trenger hjelp til til å ivareta din egen helse, og andre helsetjenester ikke er tilstrekkelig. Dette kan være hjelp til personlig stell og hygiene, måltider, få hjelp med medisiner eller annen oppfølging. De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Du kan få praktisk bistand / hjemmehjelp til gjøremål som rengjøring, oppvask, tilberedning av mat osv. hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål.

Bestilling gjøres til Tingvoll kjøkken på telefon 69 11 68 60 / 69 11 68 59. Bestilling kan skje frem til kl. 11.00 samme dag som maten skal leveres. Du kan få levert mat for en eller flere dager, eventuelt kan du avtale et abonnement med levering over tid. Bestilling kan også gjøres gjennom hjemmesykepleien hvis du allerede har tjenester fra dem.

Hjelpemidler

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, må dere søke om dette. Vanligvis vil en ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjenesten eller legen hjelpe deg med å utforme søknaden.

Hjelpemidler for en tidsavgrenset periode

Sarpsborg kommune har et lager av hjelpemidler for korttidsutlån i Roald Amundsens gate 33 i Sarpsborg sentrum. Sarpsborg ASVO AS driver dette. Alle innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode, kan låne hjelpemidler. Hjelpemiddellageret er åpent alle hverdager mellom klokken 10.00 og 14.00. Telefonnummer: 69 10 80 40. Se oversikt over noen av hjelpemidlene her.

Dette formidles gjennom NAV hjelpemiddelsentral Østfold. Hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen som skal til brukere med permanente behov, blir transportert av Sarpsborg ASVO AS. Mer om hjelpemidler kan du lese på nav.no. Her finner du også hjelpeskjemaer som kan benyttes for å finne et egnet hjelpemiddel. Skjemaene benyttes som vedlegg til søknaden og sendes NAV Hjelpemiddelsentral.

Ulike typer velferdsteknologi har vært i bruk i Sarpsborg i mange år. Mange brukere opplever at de får en bedre og tryggere hverdag ved hjelp av slike hjelpemidler. Medisindispensere, avanserte trygghetsalarmer med sporingsteknologi og avstandsoppfølging er eksempler på ulike former for velferdsteknologi.

Ergoterapi skal hjelpe deg med å fungere bedre i hverdagen hvis du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi kan innebære:

 • trening av daglige gjøremål
 • tilpassing av aktiviteter
 • bruke tekniske hjelpemidler
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
 • veiledning og undervisning
 • tilrettelegging og veiledning i endring av bolig og boligplanlegging

Les mer om ergoterapi her.

Hvis du trenger fysioterapi, kan du enten kontakte en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, eller oppsøke en privat fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Vi tilbyr også fysioterapi til pasienter på sykehjemmene. Fysioterapi er en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. 

Fysioterapi kan innebære:
 • undersøkelser / vurdering
 • funksjonsutredninger
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • opptrening / rehabilitering
 • gruppetrening

Du kan få behandling på kommunens sykehjem og på Helsehuset Sarpsborg. Hjemmeboende som ikke kommer seg til annen behandler kan få behandling i hjemmet.

Les mer om fysioterapi her.

Heldøgns korttidsplasser – Helsehuset

Helsehuset - 5 avdelinger.

Korttidsavdelingene består av plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, kommunale akutte døgnplasser, ordinære korttidsplasser for hjemmeboende, avlastningsplasser, rulleringsplasser, rehabiliteringsplasser og palliative plasser. Kommunale akutte døgnplasser er sengeplasser for pasienter som har behov for en behandling over noen få dager og som kan få det på Helsehuset som et alternativ til sykehusinnleggelse.

Langtidsplass - bofellesskap og sykehjem

Bofellesskap

Leilighet i bofellesskap eller langtidsopphold i sykehjem er et tilbud til deg som ikke lenger kan bo i ditt eget hjem. Det er Team samordna tjenester som tildeler leilighet eller langtidsopphold på sykehjem. Før du kan bli tildelt plass i bofellesskap eller sykehjem skal andre alternativer være utprøvd eller vurdert.

Bofellesskap er tilrettelagte boliger som er bemannet med helsepersonell gjennom hele døgnet. Beboere i bofellesskap har omfattende og varige behov for hjelp og bistand gjennom hele døgnet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Leilighetene er tilrettelagt for rullestol og andre hjelpemidler. De er tilknyttet et fellesareal med stue og kjøkken der beboerne kan møtes og ha det hyggelig sammen.

For å bli tildelt plass i bofellesskap skal du ha et varig behov for hjelp ut over det hjemmetjenesten kan tilby, og kunne nyttiggjøre deg boformen.

Sarpsborg kommune har leiligheter i bofellesskap på:

 • Valaskjold omsorgssenter
 • Tuneveien
 • Thranesgate
 • Karl Johansgt
 • Haugvoll
 • Eplehagen
 • Kurland

Eplehagen- og Kurland bofellesskap er for personer med demens.

Sykehjem

Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud for pleietrengende personer som har varig behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging, hvor det ikke er tilstrekkkelig med tilbud i eget hjem. Langtidsopphold i sykehjem skal ikke tildeles før andre tjenester er utprøvd eller vurdert. Personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av funksjonstap, kan tildeles langtidsopphold i sykehjem. På sykehjemmet får pasientene bl.a medisinsk oppfølgning og behandling, det er matservering, og de kan delta i ulike aktiviteter.

Du kan få plass på sykehjem dersom du har behov for døgnkontinuerlig oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse.

Sarpsborg kommune har langtidsplasser i sykehjem på Kurland, Tingvoll, Valaskjold, Borgen, Haugvoll og Kruseløkka sykehjem.

Demensomsorgen

Les om demens, hva du gjør når du er bekymret og hvem du kontakter her.

Aktiviteter for eldre

I Sarpsborg finnes det et stort mangfold av ulike aktiviteter for eldre. 

Sarpsborg Øst Frivilligsentral

Skjeberg rådhus (Rådhusveien 17) - et kreativt møtested i nærmiljøet.

Noen av våre aktiviteter er:

 • Mandag: Bowls kl 12.00 (fysisk aktivitet)
 • Tirsdag: Hygge- og hobbykafè kl 11.00 (sosial møteplass),
  Seniornett kl 13.30 (faglig påfyll).

For mer informasjon ta kontakt med Hildegunn Kvamme, tlf: 913 51 976, mail: post@sarpsborgost.frivilligsentral.no.

 • Fredag Sarpsborg Seniordans kl 12.00

Kontakt Gunvor Nordli tlf: 950 47 147

Sarpsborg Frivilligsentral

Roald Amundsensgate 33

 • Gå-gruppe på torsdager kl. 11:00 ingen påmelding, bare å møte opp på Sarpsborg frivilligsentral. Vi går i Kulåsparken.
 • Lyst på livet. Dette er et kurs på 6 ganger som arrangeres en gang i året. Neste kurs vil starte opp på høsten 2018. Kurset er beregnet for deltagere over 60 år. Kursets innhold kan deles opp i 4 deler. Tema ernæring, fysisk aktivitet, sosialisering og tilrettelegging i og utenfor hjemmet.
 • Treskjæringsgruppa. Møtested er på hobbyrommet til Sarpsborg
 • Frivilligsentral på tirsdager fra kl. 09.00-12,00.

Du må ha med egne redskaper.
Ta kontakt med Sarpsborg Frivilligsentral hvis du ønsker å bidra med frivilligarbeid eller delta på noen av aktivitetene våre. Ann Karine Forsberg Larsen, tlf: 982 21 270.

Lande bosenter

Råkilveien 35

 • Formiddagstreff hver torsdag kl. 11:00 i regi av Tune meighet, Lande Seniorklubb og Sarpsborg 60+
 • Seniortrim mandag kl. 11 Kontakt Tor Minge tlf. 982 17 668
 • Seniordans - Gla’ dans Grålum - tirsdag formiddag
 • Sarpsborg Seniordans onsdag formiddag.

Kontakt Britta Gerhardt tlf. 415 23 690

 • Seniorscena 5-56. Sarpsborg kulturskoles lokaler i St. Marie gate 81/87 (gamle EPA)

Kontakt Solveig Hovde Martinsen tlf. 951 89 224

Dagsenter

Kommunen har tilbud om dagsenter for eldre som bor hjemme og for personer med demens. Her arrangeres det ulike aktiviteter. Dagsenterne er åpne alle hverdager.

Det er tre dagsenter for eldre i Sarpsborg kommune: Hannestad, Haugvoll og Tingvoll, og to dagsenter for personer med demens: Grålum og Kurland.

Bibliotek

I Sarpsborg er det tre bibliotek: Sarpsborg hovedbibliotek, Tune områdebibliotek og Skjeberg
områdebibliotek.

Sarpsborg hovedbibliotek er et meråpent bibliotek hvor du kan få adgang også utenom betjent åpningstid, fra kl. 07:00 - 22:00 alle dager hele året!

På bibliotekene i Sarpsborg finner du bøker i alle kategorier. Men du kan også lese en rekke aviser og tidsskrifter. Det er ofte egne arrangementer ved bibliotekene. Disse blir kunngjort på kommunens nettsider og i lokalmedia.

Les mer om bibliotekene her.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er synlig på flere «arenaer» i Sarpsborg kommune, og byr på en rekkke gode kulturelle opplevelser. Institusjonene får tilbud om besøk av kunstnere som gleder beboere gjennom sang og musikk. «Musikkbrunch» arrangeres flere ganger i året. Hit inviterer vi byens seniorer til musisk glede og noe godt å spise på Sarpsborg scene.

Les mer om kulturelle spaserstokken og arrangementene her.

Prosjektleder for Den kulturelle spaserstokken: Torill Stokkan

Nyttige telefonnummer

 • Servicetorget i kommunen telefonnummer 69 10 80 00
 • NAV kundetelefon telefonnummer 55 55 33 33
 • Fastlegebytte telefonnummer 80 04 35 73
 • Tingvoll kjøkken telefonnummer 69 11 68 60 / 69 11 68 59
 • Hjelpemidler - ASVO telefonnummer 69 10 80 40
 • Hjelpemiddelsentralen NAV telefonnummer 69 01 02 20
 • Demensteamet telefonnummer 99 20 58 30
 • Sarpsborg Øst frivilligsentral telefonnummer 91 35 19 76
 • Sarpsborg frivilligsentral telefonnummer 69 10 80 45 / 98 22 12 70
 • Sarpsborg Seniordans 95 04 71 47
 • Øyeblikkelig hjelp 113

Informasjonsbrosjyre

Eldrerådet har i samarbeid med kommunen laget en egen brosjyre med informasjon til eldre. Les brosjyren for eldre her.