Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Smittevern

Innhold

Illustrasjonsfoto vaksinering

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Smittevern

Kommunens smittevernarbeid skal verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å kartlegge risikoområder, forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen.

Vaksinasjon

Det anbefales at alle barn følger vaksinasjonsprogrammet for barn, som omfatter vaksiner mot ti forskjellige sykdommer.

Les mer om barnevaksinasjonsprogramme

Les mer om vaksinasjonskontoret her.

Risikoavfall

Skjema for avtale om henting av risikoavfall- PDF

Mer om risikoavfall

Helsetjeneste og dyrehelsetjenesten skal i henhold til forskrift om smittefarlig avfall sørge for at de har en forsvarlig oppbevaring og håndtering av smittefarlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr og miljø.

Sarpsborg kommune tilbyr innsamling av dette avfallet slik at det får en forsvarlig håndtering, transportering og behandling.

Det tillates ikke deponert på kommunens avfallsplass, eller lagt i vanlig avfallsbeholder, det skal holdes adskilt fra annet avfall i egne beholdere for dette. Det er ledelsen ved virksomheten som har det overordnede ansvaret for at oppbevaring, håndtering og transport skjer i henhold til forskriftene.

Kommunal henteordning: De som inngår avtale med kommunen om henteordning for smittefarlig- og risikoavfall, vil få utdelt egnet emballasje for oppbevaring av avfallet (godkjente esker og kanylebokser).

Emballasjen skal merkes med navn på institusjon/avdeling/post og hva det inneholder etc. Til dette brukes utdelt deklarasjonsskjema.

Kommunen tilbyr henting av smittefarlig avfall inntil fire ganger i året. Det betales grunnavgift for hver henting samt en avgift etter ønsket mengde. Er det behov for ekstrahenting, kan dette gjennomføres mot tilleggsbetaling.

Det blir utarbeidet en årlig henteplan for hvilke uker avfallet hentes i henhold til inngått avtale. Ved avtalt henting, vil ny emballasje bli utlevert.

Nærmere opplysninger om avtale og priser fås ved kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hva er smittefarlig avfall? Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

Stikkende, skjærende avfall (risikoavfall):

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Suturnåler
 • Ampuller
 • Barberhøveler

Smittefarlig avfall:

 • Sekret
 • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).

Biologisk avfall:

 • Vevsbiter
 • Organer
 • Blod og blodprodukter

Hva regnes ikke som smittefarlig avfall? Eksempler som ikke skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

 • Bandasje
 • Ikke dryppende blodige - bind og bleier
 • Stomiposer
 • Urinposer
 • Papp og papir inkl. pasientopplysninger
 • Batterier
 • All emballasjeplast
 • Farlig avfall som kvikksølvholdig avfall m.m.
 • Patologisk avfall
 • Smittefarlig avfall som er under smitterisikogruppen 3 og 4 skal ikke leveres via denne ordningen. Se flere retningslinjer fra helsebiblioteket her.

Merk: Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av ordningen, det er kun det avfallet som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det som er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom.

Skadedyr

Forskrift om skadedyrbekjempelse definerer skadedyr som : Pattedyr, fugler, insekter, og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer, forårsake andre sykdommer eller utløse helseproblemer hos mennesker, eller som gjør matriell skade og derved utløse bekjempelsestiltak.

I Sarpsborg kommune er enhet helse ved miljørettet helsevern rett instans å kontakte ved problemer med skadedyr.

Rotter og jordrotter

Henvendelser vedrørende observasjon av rotter kan rettes til servicetorget eller Enhet helse. Ved observasjon av rotter på egen eiendom er det huseieres ansvar å utrydde rotter. Privatpersoner har også muligheten til å kontakte skadedyrfirmaer som er spesialister på skadedyrbekjempelse.

Ofte er det ikke rotter man har observert, men vånd (er mindre, rundere og har kortere hale). Disse lever ikke inne i huset og er ikke smittebærere i samme grad som rotter. Da de stort sett spiser røtter kan de medfører stor skade på prydbusker og hagevekster. Kan være svært vanskelig å bekjempe, da de er immune mot vanlig rottegift (store mengder k-vitamin i blodet som er motgift), men prøv følgende: Legg ut calsiumkarbid ("harpiks") i hullene i plenen og hell rikelig med vann over. Det vil oppstå en kjemisk reaksjon (acetylengass) som driver jordrottene på flukt. I tillegg finnes spesielle jordrottefeller i salg.

Her kan du lese mer om rotter.

Duer

Duer oppfattes sjelden som et skadedyr. De er trivelige fugler på torget, der barn og pensjonister kan mate dem, men det blir mindre lystbetont når bilen, garasjen og huset ditt er offentlig toalett for den lokale duebestanden.

Gjør det vanskelig for duene å oppholde seg på bygningen din, og bygningene rundt. Desto færre sitteplasser duene har tilgang til, desto mindre vil de trives.

Det er viktig med tilfredsstillende søppelhåndtering, samt å la være å legge ut mat som også kan tiltrekke rotter. Forøvrig henvises innbyggerne til å ta kontakt med et skadedyrfirma.

Villkatter

Dersom innringer/klager påberoper seg eierskapet til katten(e), kan man opptre som eier, og selv sørge for å avlive katten(e) for egen regning. Ved slike tilfeller bør man kontakte veterinær eller skadedyrfirma.

Generelt oppfordres det til å fjerne årsaken til at det blir mange "villkatter". Det oppfordres til sterilisering og bruk av p-piller samt å la være og legge ut mat på bakken. I tillegg må yngleplasser i størst mulig grad fjernes.

Måker

Fiskemåka er den vanligste måkearten i Sarpsborg. Du ser den hekkende spredt og i kolonier. På større bygninger med flate tak, eksempelvis i Markaveien, på Tunejordet og på/ved ABB-bygget på Brevik er det kolonier med fiskemåker. Mindre kolonier kan hekke på boligblokktak.Det er stort sett fiskemåken man møter på inne i byen om sommeren. Den er trekkfugl som flyr mot England i september/oktober, og kommer tilbake i mars-april. Fiskemåken kan bli over 20 år gammel.

For huseier er det mulig å forebygge slik at fiskemåka ikke etablerer reir på hustaket.

 • Reir kan fjernes dersom det ikke er egg i dem. Dette må gjøres kontinuerlig, da fuglene ofte kommer tilbake.
 • Tråder kan trekkes over taket, parallelt med maksimum 50 cm avstand, og med ca. 50 cm høyde over selve taket.
 • Et nett med høyde 50 cm kan trekkes over hele taket.

Eier/bruker/rettighetshaver kan felle hettemåke, fiskemåke, gråmåke og svartbak når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere verdier som for eksempel hus, hage og åker. Avliving skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig. Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader. Felling innebærer at det i ettertid må kunne påvises at han faktisk har vært utsatt for vesentlig økonomisk skade.

Felling kan også gjøres etter søknad til kommunen ved spesielle hygieniske eller sanitetsmessige årsaker. (Jf. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade.)

I Sarpsborg kan grunneier sanke egg fra fiskemåke, gråmåke og svartbak i tiden fram til og med 20. mai.

Jakttid på fiskemåke, gråmåke og svartbak er i tiden 21.08-29.02

Kontakt

Kontakt servicetorget, om du har spørsmål om dette.