Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Forhåndstemming på biblioteket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forhåndstemming på biblioteket

12.07.2019

På Skjeberg og Tune bibliotek kan du forhåndsstemme i perioden 12. august - 6. september. 8. og 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Husk at du finner fullstendig informasjon vedrørende valget på valg.no

Merk at man kun får avgi stemme én gang. Dersom du ønsker å stemme ved både kommune- og fylkestingsvalg, må dette gjøres samtidig. Du har ikke mulighet til å komme tilbake til valgokalet for å stemme igjen. 

Har du stemmerett ved årets valg?

Du må være registrert i manntallet for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Manntallet legges ut i servicetorget i Sarpsborg rådhus og på bibliotekene i Tune og Skjeberg fra 31. juli.
Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Alle som er registrert i manntallet, vil motta valgkort innen 10. august. Du kan lese mer om manntall her https://valg.no/valg-i-norge/deg-og-valget/stemmerett/manntall/

Dersom du oppdager feil i manntallet, kontakt servicetorget på telefon 69 10 80 00 eller send en e-post til postmottak@sarpsborg.com

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du:

 • ha fylt 18 år innen 31.desember 2019
 • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Er du utenlandsk statsborger, må du ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen 9. september.

Les mer om stemmerett her:
https://valg.no/valg-i-norge/deg-og-valget/stemmerett/stemmerett/

Sametingets valgmanntall blir også lagt ut i Sarpsborg rådhus. Les mer om dette her: https://www.sametinget.no/Valg/Utlegging-av-Sametingets-valgmanntall

Forhåndsstemming 12. august - 6. september

I Sarpsborg kan du forhåndsstemme i perioden 12. august - 6. september. 

Forhåndsstemmer kan avgis følgende steder: 

TUNE OG SKJEBERG OMRÅDEBIBLIOTEK 
Mandag og onsdag: kl. 13.00-19.00
Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10.00-15.00
Fra 1. september er åpningstiden tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10.00-16.00

SERVICETORGET
Mandag til fredag kl. 08.30 – 15.00.
Fra 1. september er åpningstiden:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.30 – 17.00.
Torsdag kl. 08.30 – 19.00
Fredag kl. 08.30 – 15.30


Det vil også være mulig å avgi stemme ved flere av kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, og tid og sted for dette vil annonseres i lokalpressen. Dette vil også annonseres på denne nettsiden. 

Dersom du ikke kan stemme i perioden 12. august - 6. september eller på valgdagene 8. og 9. september, kan du avgi tidligstemme på servicetorget fra 1.juli.

Valglokaler og åpningstider 

Alle valglokalene har den samme åpningstiden på valgdagene:

 • søndag 8. september kl. 12.00 – 18.00
 • mandag 9. september kl. 10.00 – 21.00

Sarpsborg kommune har elektronisk manntall, slik at du kan stemme ved hvilket valglokale du vil så lenge du er manntallsført/folkeregistrert i Sarpsborg kommune per 30. juni. Du kan avgi stemme her: 

 • Sarpsborg rådhus, servicetorget
 • Kurland skole, gymsalen
 • Alvimhaugen skole, biblioteket
 • Sandbakkenhallen
 • Skjeberg administrasjonsbygg, møterom Oscar Torp
 • Hafslund barneskole, gymsalen
 • Hornnes skole, gymsalen
 • Ullerøy skole, klasserom (ny bygning)
 • Tindlundhallen
 • Grålumhallen
 • Lande bosenter
 • Hafslundsøy skole, gymsalen
 • Jelsnes skole, gymsalen
 • Bygdehallen
 • Adresseløse stemmer i servicetorget i rådhuset i sentrum

 

Lister godkjent av valgstyret

Alle listeforslag ble godkjent av valgstyret 9. mai 2019. 

De godkjente valglistene ligger også til gjennomsyn på bibliotekene (hovedbiblioteket og områdebibliotekene Skjeberg og Tune) og servicetorget.

Arbeiderpartiet - godkjent liste 2019 (PDF)

Det Rette Parti - godkjent liste 2019 (PDF)

Fremskrittspartiet - godkjent liste 2019 (PDF)

Høyre - godkjent liste 2019 (PDF)

Kristelig Folkeparti - godkjent liste 2019 (PDF)

Miljøpartiet De Grønne - godkjent liste 2019 (PDF)

Partiet De Kristne - godkjent liste 2019 (PDF)

Pensjonistpartiet - godkjent liste 2019 (PDF)

Rødt - godkjent liste 2019 (PDF)

Sammen For Sarpsborg - godkjent liste 2019 (PDF)

Senterpartiet - godkjent liste 2019 (PDF)

SV - Sosialistisk Venstreparti - godkjent liste 2019 (PDF)

Venstre - godkjent liste 2019 (PDF)

Valgansvarlig Sarpsborg kommune

Ved behov for ytterligere informasjon om kommunestyrevalget i Sarpsborg, kontakt:

Ida Odsæter

mobil: 951 44 958

 

Informasjon om innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Mal for listeforslag og frist for innlevering: 
Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget må leveres i papirformat. Vi anbefaler at dere benytter vedlagte mal «Forslag til valgliste for» (PDF). På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Det er ikke et krav at malen skal benyttes, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet med godkjenning av listeforslaget. Vi ber i tillegg om at listeforslaget «Forslag til valgliste for» med vedlegg «Vedlegg til listeforslag» (XLSX) sendes elektronisk til postmottak@sarpsborg.com

 

Utfylling av listeforslag:
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles og partier må benytte navnet som er oppgitt i Partiregisteret. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Sarpsborg kommune. Dersom malen benyttes føres kandidatene som stiller til valg på førstesiden.

 

Kandidater og stemmetillegg: 
Listeforslaget må inneholde minst 7 navn og maksimalt 49 navn, det vil si antall representanter i bystyret (43) pluss seks.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

 

Identifisering av kandidatene: 
Alle kandidater må være innført i Folkeregisteret som bosatt i Sarpsborg kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen (maksimalt 25 tegn inklusivt mellomrom). Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

 

Underskrifter på listeforslag:
På malens andre side skal listeforslaget underskrives. Den som underskriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg («forenklet modell») kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til «forenklet modell» kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen. Dersom en liste skal ha mer enn det antallet underskrifter som finnes i malen, må det trykkes opp flere eksemplarer av malen. Det er viktig at listekandidatene står oppført på alle eksemplarene for at underskriftene skal kunne godkjennes. Det er ikke er noe absolutt krav om at alle kandidatnavnene står oppført på det listeforslaget det blir skrevet under på. Listeforslaget må imidlertid som et minimum inneholde ett kandidatnavn før noen kan signere på den, da det ellers ikke kan sies å utgjøre et listeforslag.


Tillitsvalgt for listeforslaget:
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant (se «Vedlegg til listeforslag») blant dem som har underskrevet forslaget (side 2 «Forslag til valgliste for»). Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende. Dette bør være de to øverste underskriftene. Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget.

Dersom flere underskrivere skal fungere som et tillitsutvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis. (Se vedlegg «Vedlegg til listeforslag»).

Frist for å trekke tilbake listeforslag er 20. april 2019.

 

Her finner du lenker til nyttig regelverk om listeforslag:

 

Mal og vedlegg til listeforslag til kommunestyrevalget:

Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Valgloven krever at listeforslag skal legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn. Alle innkomne listeforslag vil derfor publiseres her fortløpende. Publiseringen betyr ikke at de er godkjent av Valgstyret. Behandling av listeforslagene og godkjenning av disse skjer først i Valgstyrets møte 23.mai 2019.

Klikk her for å lese listeforslag fra Høyre (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Senterpartiet (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Partiet De Kristne (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Rødt (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Det Rette Parti (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Kristelig Folkeparti (PDF)

Klikk he for å lese listeforslag fra Sammen For Sarpsborg (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Arbeiderpartiet (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF)

Klikk her for å lese listeforslag fra Venstre (PDF)

Klikk her for å lese listeforslaget fra Miljøpartiet De Grønne (PDF)

Klikk her for å lese listeforslaget fra Fremskrittspartiet (PDF)

Klikk her for å lese listeforslaget fra Pensjonistpartiet (PDF)