>Bystyremøte 4. mars 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bystyremøte 4. mars 2021

Publisert: 05.03.2021

Bystyret behandlet en rekke saker i årets første møte. Møtet ble holdt digitalt

Her finner du opptak av møtet. 

I denne oversikten finner du innkallinger og vedtak fra politiske møter i Sarpsborg kommune.

Under følger en kort omtale av enkelte av sakene:

Utbedring av vann- og avløp

Det er utarbeidet et handlingsprogram for fremmedvannreduksjon og ledningsfornyelse for avløp. I handlingsprogrammet er det satt mål for å redusere det såkalte fremmedvannet med ett prosentpoeng per år i snitt over 10 år. I år 2050 skal andel fremmedvann i tilført avløpsvann til nettet være maksimum 40 %, ned fra dagens ca. 70 %. Det er også et mål å fornye ledningsnettet for avløp med 1,5 til 2,0 % i snitt over 10 år.
Basert på disse målene er det utarbeidet tiltak.

Tiltakene vil være rettet mot problemstillinger knyttet til fremmedvann, ledningsfornyelse og organisering. I denne saken foreslås det også at NIPA-prosjektet justeres som angitt i sak 120/20, og at området Opsund prioriteres.

For å realisere dette målet, vedtok bystyret at bevilgningen til investeringer i vann- og avløpsnettet økes med 48,5 mill. kr i 2021.

Historielaget får lokaler av kommunen

Bystyret vedtok å gi Skjeberg historielag kontorlokaler og den gamle herredsstyresalen. 

Kommunen solgte eiendommen Heia i Stasjonsveien 52 i 2013, men deler av bygget ble senere tilbakeført kommunen som følge av at vilkår satt for salget ble brutt. Kommunen eier derfor kontorlokaler og tidligere herredsstyresal. Skjeberg historielag benytter disse lokalene vederlagsfritt.

Kommunen ønsker ikke å beholde lokaler som ikke blir benyttet til kommunale formål, og som det ikke ser ut til at det kan bli brukt for i framtida. Kommunen anser at historielaget vil være en god eier for å bidra til at herredsstyresalen bevares på en god måte.

Felles krematorium

Regionrådet for Nedre Glomma vedtok i 2018 at det skulle utredes videre å etablere at nytt krematorium på en ny lokasjon som minimum skal dekke behovet i Østfold. Og at utredningsarbeidet skulle vurdere etablering av et interkommunalt selskap som skal eie og drifte krematoriet.

Bystyret gikk inn for å etablere et interkommunalt selskap for krematorievirksomheten. Dette vil bli lagt dette til grunn for videre utredning. Bystyret vedtok også at det bygges et nytt krematorium framfor å videreutvikle krematoriet i Sarpsborg. Det er en forutsetning at løsningen for nytt krematorium ikke medfører økt kremasjonsavgift for innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Ønsker at staten gjør en mulighetsstudie av Skagerakbanen

Sarpsborg kommune er forespurt om å delta i utviklingen av transportkorridoren Skagerrak og ny høyhastighetsjernbane Oslo-Gøteborg. Det er etablert et kommunekonsortium i Sverige som Sarpsborg kommune er invitert inn i. Konsortiet har konkludert med at det er økonomisk lønnsomt å bygge en Skagerrak-jernbane mellom Oslo og Gøteborg som er finansiert med eksterne midler.

Bystyret er positive til høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg, og en stasjonsplassering i kommunen. Som konsekvens av dette, vil Sarpsborg kommune går i dialog med Transportkorridor Skagerak PSC for å få informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner som er positive.

Kommunen vil kontakte Samferdselsdepartementet om at vi ber om at det blir igangsatt en mulighetsstudie for flere alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, og at prosjektet Skagerakbanen PSC er den del av denne mulighetsstudien. Bystyret ønsker også offentlig deltakelse i prosjektet Skagerakbanen.

Bystyrets vedtak var enstemmig.

Det ble også tatt opp fem interpellasjoner i bystyrets møte. Under interpellasjonene og svar fra ordføreren:

Interpellasjon: Tiltak mot ras/kvikkleire i Sarpsborg kommune
Svar fra ordføreren

Interpellasjon: Kvikkleire og skredfare i Torsbekkdalen
Svar fra ordføreren

Interpellasjon: Bystyrets vedtak om Bodalstranda i 2019 må kjennes ugyldig
Svar fra ordføreren

Interpellasjon: Hogst i planområdet ved Bodalstranda
Svar fra ordføreren

Interpellasjon: Trafikksituasjonen ved Varteig skole
Svar fra ordføreren