Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Legger nye rør i Ringgata, Kruses gate, Dovregata, Sibberns vei og Tordenskjolds gate

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Legger nye rør i Ringgata, Kruses gate, Dovregata, Sibberns vei og Tordenskjolds gate

18.10.2018

Sarpsborg kommune legger om det kommunale rørnettet i flere sentrumsgater. Arbeidene vil pågå i om lag ett år.

Entreprenøren begynte på gravearbeidene og omlegging av kommunalt nett i uke 42 i 2017. Arbeidene vil omfatte Ringgata, Kruses gate, Dovregata, Sibberns vei og Tordenskjolds gate i sentrum.

Her finner du kart over prosjektet.

I Ringgata blir trerekken midt i veien fjernet. Vi setter opp en ny trerekke ved siden av veien, med kant og fortau inntil den.

Derfor gjør vi det

Intensjonen med prosjektet er å separere avløpet. Det vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

  • Begrense forurensningsbelastningen ved mye nedbør til bekker, elv og sjø.
  • Bedre driftsforholdene ved kommunens ledningsanlegg og renseanlegg.
  • Redusere driftskostnadene.

Fordeler med omlegging av det kommunal vannledning er blant annet:

  • Redusere uønsket avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall uønskede rørbrudd/lekkasjer.
  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.

Ferdig til sommeren 2019

Arbeidene startet oktober 2017 og skal være ferdig til sommeren 2019. Opprinnelig plan var høsten 2018, men det er blitt forsinket på grunn av uforutsette problemer i prosjektet. Her kan du lese brev til beboere (PDF). 

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge nytt rør ut av vei/grøftetrasé, normalt cirka én meter inn på privat eiendom. Selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder og så videre. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Graving i nyasfaltert vei

Alle som planlegger gravearbeid i de veiene som er planlagt asfaltert, må snarest varsle Sarpsborg kommune ved prosjektleder Jorunn Olsen om dette.

Sarpsborg kommune har en sperrefrist for graving på tre år etter at vi sluttfører våre anleggsarbeider.

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes.

Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger. Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet.

Kommunen beklager ulemper som oppstår som følge av arbeidene og vil gjøre vårt beste for å redusere disse til et minimum.

Slik blir det

Kart for Kruses gate

Kart for Ringgata

Kart for tverrprofiler

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Sarpsborg kommune, Enhet eiendom, Jorunn Olsen, tlf. 952 53 138 jorunn.olsen@sarpsborg.com

Byggeleder: Sweco AS, Marthe Emilie Østberg Martinsen, tlf. 909 21 807 marthe.martinsen@sweco.no

Entreprenør: Br. Lie AS, Dagfinn Lie, tlf. 915 60 135 dagfinn@brodrlie.no