Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Pellygata-prosjektet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pellygata-prosjektet

10.08.2021

Slik er prosjektet for Pellygata med noen av sidegatene.

Politikerne i bystyret bestemte dette i 2020:

  • Kjøremønster i Pellygata og gatene rundt beholdes som i dag.
  • Vestre del av Pellygata (fra Torggata til Rosenkrantz gate) opparbeides i henhold til alternativ 4 i saksframlegget, i 2021. Investeringen på 7 mill. kr søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2021-2024.
  • Østre del av Pellygata oppgraderes i 2024 (fra Rosenkrantz gate til St. Marie gate). Investeringen på 13 mill. kr søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2021-2024.
  • Mulighetene for å framskynde Østre del av Pellygata vurderes i arbeidet med budsjett og handlingsplan i 2022.
  • Universell tilgjengeliget i Pellygata og gode og trygge krysningspunkt for myke trafikanter skal prioriteres.
  • I utviklingen av Pellygata velges det belysning som bidrar til gode og trygge byrom.
  • Det velges planter og trær til forskjønning i Pellygata som er allergivennlige og innsektsvennlige.
  • Det arbeides for at kortidsparkering gjøres mer synlig i bybildet.

Målet for arbeidet var bedret framkommelighet for gående, sykkel og kollektivtrafikk, økt sikkerhet for myke trafikanter, et mer attraktivt sentrum og minst mulig støy og forurensing. Dette bygger opp under sentrumsplanens mål og strategier om å styrke offentlige byrom, tilrettelegge for gående og syklende og utvikle en attraktiv by med fokus på miljøvennlige transportløsninger.

Oppgradering i to etapper

Sak om utvikling av sentrumsgater ble besluttet igangsatt av bystyret i mai 2018, etter at
prosjekt med oppgradering av vann, avløp og vei i Pellygata ble avlyst på grunn av betydelig høyere tilbud enn budsjettert.

Bystyret har vedtatt Pellygata skal oppgraderes i to etapper, med oppstart i den vestre
delen fram til Rosenkrantz gate i 2021, mens den østre delen fra Rosenkrantzgate gate til St. Marie gate gjennomføres i 2024.

I vestre del av Pellygata skal sykkelfelt mot enveisreguleringen opprettholdes, mens sykkelfelt ut av byen erstattes av et sambruksfelt for buss, bil og sykkel. Det vil i tillegg bli plass til et plantefelt for beplantning, sittebenker og lignende.

Løsning for Pellygatas østre del avklares i forkant av oppgraderingen i 2024.

Oppgradering av sidegate

Sidegaten Nils Hønsvaldsgate og Asbjørn Halvorsens plass er oppgradert fra gateparkering attrativt byrom.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder, Sarpsborg kommune, Jan Aage Sørensen tlf. 90 77 93 93
jan-aage.soerensen@sarpsborg.com

Kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune, Morten Nilsen tlf. 95 26 72 01 morten.nilsen@sarpsborg.com

Hvem var Sir John Henry Pelly?

Pellygata er en av paradegatene i Sarpsborg sentrum. Men hvem var Pelly?

Sir John Henry Pelly (1777-1852) kjøpte Borregaard i 1832 og bodde delvis der sammen med sin Lady Emma, åtte sønner og to døtre. I 1831 ga Borregaards tidligere eier, statsråd Rosenkrantz, nemlig opp og gikk til skifteretten. I april 1832 kjøpte det engelske handelshuset Pelly & Co godset til rett tid. Trelasthandelen og optimismen var stor de neste årene.

Sarpsborg fikk tilbake bystatusen i 1839 og i kraft av å være eier av Borregaard var Pelly sentral da bygrensen ble satt opp i 1839. Han sørget for å få Borregaard utenfor bygrensen og fikk store skattemessige fordeler av det.

Pelly kom fra Øst-London i England. Før, under og etter sin eiertid av Borregaard hadde han en stor og prestisjetung, internasjonal karriere. Blant annet var han sentralbanksjef i «Bank of England», leder for den største sjøfartsorganisasjonen «Trinity House», han var «Commissioner of the Lord Lieutenant of the City of London» - monarkens representant i militært forsvar og representasjon, magistrat i Essex, medeier i jernverk, øverste sjef for «Hudson’s Bay Company» - et av verdens eldste selskaper, og organiserte flere ekspedisjoner som blant annet oppdaget nordvest-passasjen. Han er omtalt som "den ukronede kongen av Canada som forandret landet for alltid".

Flere landområder, innsjøer, bygder, gater, skole og bro er oppkalt etter ham i Canada og Øst-London. I Sarpsborg har vi Pellygata.

I de gode årene bygget han opp en rekke større og mindre bedrifter i Sarpsborg. Sønnen Albert var kjøpmann og kemner. Sønnen Edmund var grosserer, veiinspektør og kemner. De to ble igjen i Sarpsborg da Pelly solgte Borregaard til sønnene i 1846. Edmund reiste som sistemann i 1851. Da var det kraftige nedgangstider og Borregaard var avertert til salgs samme høst og ble solgt i 1853 for drøyt 193.000 spesidaler til det engelske firmaet Sewell Brothers.