Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Separering av vann og avløp Brusevollbekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp Brusevollbekken

15.10.2018

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate.

Her finner du informasjon om forestående gravearbeider og omlegging av kommunalt nett i Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate.

Det vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger. Her kan du også lese brosjyre. (PDF)

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separart ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Nyheter

27. mai 2019: Informasjonsmøte 13. juni

Vi ønsker å ha et informasjonsmøte med berørte naboer og interesserte. Dette skal vi ha i Skjeberg rådhus 13. juni klokken 18.00. Møterom Oscar Torp. Bruk inngangen mot Skjeberghallen. 

Tilstede vil være prosjektleder fra Sarpsborg kommune, Jorunn Olsen

Konsulent fra Norconsult, Tommy-Andre Olsen

Entreprenør fra Leif Grimsrud, Stian Klausen

Her kan du lese invitasjonen til informasjonsmøtet. (PDF)

27. mai 2019: Entreprenør er valgt

Nå har vi fått entreprenør til "Separering Brusevollbekken-prosjektet". Kontrakt ble skrevet 22. mai med Leif Grimsrud AS. De tenker å starte opp arbeidene rett etter fellesferien uke 31/32. Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt 31.10.2020

Praktiske opplysninger

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Dersom de private stikkledninger inn til huset ikke er separert vil huseier få et pålegg om å separere. Grunneier kan kontakte vår entreprenør for å få en pris. Entreprenør vil gi et skriftlig tilbud til grunneier.

Graving i nyasfaltert vei

Alle som planlegger gravearbeid i de veiene som er planlagt asfaltert, må snarest varsle Sarpsborg kommune v/ Jorunn Olsen om dette. Sarpsborg kommune har en sperrefrist for graving på 3 år etter at de sluttfører sine anleggsarbeider.

Vegetasjon

Beskjæring/fjerning av vegetasjon som vokser ut i veiarealet må utføres av grunneier.

Det skal være minst 2,5m fri høyde over fortau og i full bredde. I vei arealet er det 4,75m fri høyde og full bredde.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper i anleggstiden

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes.

Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger.

Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet.

Kommunen beklager ulemper som oppstår som følge av arbeidene og vil gjøre sitt beste for å redusere disse til et minimum.

Tegninger for VA-trasé

Gamle Isevei del 1 (PDF)

Gamle Isevel del 2 (PDF)

Myraveien del 1 (PDF)

Myraveien del 2 (PDF)

Myraveien del 3 (PDF)

Haralds vei (PDF)

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne. Det vil søkes om dispensasjon for å ligge i regulert grøntområdet nord for Gamle Isevei (Roligheten).

Tiltaket omfattes av to reguleringsplaner: Nygårdvei 4 og Roligheten.

Kontaktinformasjon Prosjektleder Sarpsborg kommune, Virksomhet Eiendom Jorunn Olsen tlf: 95 25 31 38 e-post: Jorunn.olsen@sarpsborg.com