>Separering av vann og avløp Brusevollbekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp Brusevollbekken

04.04.2022

Vi beklager så mye, men det må rettes en feil på vann og avløpsnettet i området Haralds gate og Myraveien

Nylig var det en entreprenør som gjorde gravearbeider i dette området. I ettertid så har Sarpsborg kommune oppdaget en feil på vann- og avløpsnettet. Dette må rettes og dermed blir det igjen gravearbeider på dette stedet.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Hvor skal det graves?

Området dette gjelder er i krysset mellom Haralds gate/Myraveien og 50 meter innover i Myraveien mot Iseveien.

Når starter gravearbeidet?

Entreprenør planlegger å starte opp med graving 6. april og vil bli ferdig med gravingen fram til påske. Reetablering av veier og diverse vil komme i ettertid av gravingen etter påske.

Konsekvenser

 • Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger. Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet.
 • Det kan bli utfordringer med fremkommeligheten
 • Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle, men ber om forståelse for at noen ulemper i anleggsperioden ikke er til å unngå.

Kontaktopplysninger

 • Prosjektleder Sarpsborg kommune, Virksomhet eiendom Haakon Bjørnevaagen,
  tlf. 915 95 974. haakon.bjornevaagen@sarpsborg.com
 • Entreprenøren Leif Grimsrud, Anleggslederen, Geir- Ove Juliussen,
  tlf: 958 60 246. 

I kartet under her ser du hvor det skal graves. Graveområdet er tegnet inn med rød strek. 

 

Her er info som tidligere har stått om prosjektet:

Her finner du informasjon om forestående gravearbeider og omlegging av kommunalt nett i Gamle Isevei, Myraveien og Haralds gate.

Det vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger. 

Her kan du også lese brosjyre. (PDF)

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

 • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
 • Etter å ha separart ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
 • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.
Nyheter

27. mai 2019: Informasjonsmøte 13. juni
Vi ønsker å ha et informasjonsmøte med berørte naboer og interesserte. Dette skal vi ha i Skjeberg rådhus 13. juni klokken 18.00. Møterom Oscar Torp. Bruk inngangen mot Skjeberghallen. 

 • Til stede vil være prosjektleder fra Sarpsborg kommune, Jorunn Olsen
 • Konsulent fra Norconsult, Tommy-Andre Olsen
 • Entreprenør fra Leif Grimsrud, Stian Klausen

Her kan du lese invitasjonen til informasjonsmøtet. (PDF)

27. mai 2019: Entreprenør er valgt
Nå har vi fått entreprenør til "Separering Brusevollbekken-prosjektet". Kontrakt ble skrevet 22. mai med Leif Grimsrud AS. De tenker å starte opp arbeidene rett etter fellesferien uke 31/32. Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt 31.10.2020

Praktiske opplysninger

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Dersom de private stikkledninger inn til huset ikke er separert vil huseier få et pålegg om å separere. Grunneier kan kontakte vår entreprenør for å få en pris. Entreprenør vil gi et skriftlig tilbud til grunneier.

Graving i nyasfaltert vei

Alle som planlegger gravearbeid i de veiene som er planlagt asfaltert, må snarest varsle Sarpsborg kommune om dette. Sarpsborg kommune har en sperrefrist for graving på 3 år etter at de sluttfører sine anleggsarbeider.

Vegetasjon

Beskjæring/fjerning av vegetasjon som vokser ut i veiarealet må utføres av grunneier.

Det skal være minst 2,5m fri høyde over fortau og i full bredde. I vei arealet er det 4,75m fri høyde og full bredde.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper i anleggstiden

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes.

Det vil kunne forekomme avbrudd i vannforsyningen ved omkobling av vannledninger.

Eventuelt lengre avbrudd i vannforsyning vil bli varslet.

Kommunen beklager ulemper som oppstår som følge av arbeidene og vil gjøre sitt beste for å redusere disse til et minimum.

Tegninger for VA-trasé

Gamle Isevei del 1 (PDF)

Gamle Isevel del 2 (PDF)

Myraveien del 1 (PDF)

Myraveien del 2 (PDF)

Myraveien del 3 (PDF)

Haralds vei (PDF)