Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Mildere tiltak fra mandag

Innhold

Mildere tiltak fra mandag

07.05.2021 av Pål Nilsen

Sarpsborg får mildere koronatiltak fra og med mandag 10. mai. Dette innebærer blant annet muligheter for arrangementer, dog med begrensninger på antall deltakere. Skjenkestoppen blir opphevet og treningssentre kan delvis gjenåpnes.

Oppdatert 9.5 klokka 19.00 etter vedtak i formannskapet der den lokale forskriften ble vedtatt slik den forelå.

 

Klokka 17 fredag kom regjeringen med sin beslutning om at Sarpsborg og de andre Østfold-byene går ut av de nåværende 5b-tiltakene fra og med mandag 10. mai. 

-Lyttet til vårt ønske

-Med de lave smittetallene vi har hatt de siste to ukene er vi glade for at regjeringen lyttet til vårt ønske om å tre ut av 5b-tiltakene. Men vi kan ikke å åpne opp for fort, så vi er nødt til å ha noen lokale tiltak som er noe strengere enn de nasjonale reglene. En forutsetning for å gå ut av 5b, er at vi har en egen forskrift som er utarbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet og nabokommunene. Helsemyndighetene har tillit til at kommunene gjør dette. Situasjonen er fremdeles sårbar, og vi ser en økning i noen av våre nabokommuner. Men selv med den lokale forskriften vil vi alle oppleve mildere tiltak på 17. mai og i den påfølgende pinsehelgen, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

De nye tiltakene innebærer blant annet:

 • Forbudet mot arrangementer oppheves, men med tydelige grenser for hvor mange som kan delta (se nedenfor for detaljer)
 • Treningssentrene kan åpnes igjen for kommunens egne innbyggere, dog med noen begrensninger (se nedenfor for detaljer)
 • Svømmehaller kan gjenåpnes, med begrensninger
 • Skjenkestoppen oppheves slik at alkohol kan serveres til mat fram til klokka 22

De foreslåtte nye reglene

Disse reglene gjelder fra og med mandag 10. mai og til og med torsdag 27. mai:

I utgangspunktet gjelder de nasjonale tiltakene. Blant disse er:

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold én meters avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan du være flere, men alle må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen gruppe/kohort.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Du kan reise på hytte (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 

For Sarpsborg kommune er det foreslått en lokal forskrift som er strengere enn de nasjonale reglene på noen områder:

Arrangementer

Det er tillatt med arrangementer, så lenge antallet tilstede ikke er høyere enn:

 • 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster)
  • Unntak: Barn i samme gruppe/kohort kan møtes uten antallsbegrensning
 • 10 personer på arrangementer innendørs
  • Unntak:
   • 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser
   • 30 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune
   • 100 personer ved begravelsesseremonier der alle sitter på faste, tilviste plasser
 • 30 personer på arrangementer utendørs
  • Unntak: 100 personer på seriekamper i toppfotball der publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Antallsberegning for arrangementer: Disse personene kommer i tillegg til antallene nevnt over:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet

Antallsberegning for idrettsarrangementer for utøvere under 20 år: Her inngår alle som er til stede – også f.eks. utøvere og støtteapparat.

Her kan du lese hvordan forskriften definisjoner arrangementer og private sammenkomster. 

Virksomheter

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan kun holdes åpent for kommunens innbyggere

 • Unntak: Skolesvømming, organiserte svømmekurs/svømmetrening for personer under 20 år, svømming for toppidrettsutøvere, rehabilitering og opptrening (individuelt eller i mindre grupper med arrangør) og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen, kan også tilbys personer fra andre kommuner        

Treningssentre kan kun holdes åpent for kommunens innbyggere for:

 • Individuell trening innendørs
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til (for eksempel timer med personlig trener)
 • Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst en meters avstand mellom deltakerne

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder skal holde stengt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Organisert idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år er forbudt.

 • Unntak: Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er tillatt

Organiserte fritidsaktiviteter innendørs, som øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater, for personer over 20 år er forbudt.

Dette betyr:

 • Trening for voksne (20 år og over):Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer utendørs. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs
 • Trening for barn og unge under 20 år: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer både innendørs og utendørs. Dersom de trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder kan holde åpent.

Det er kun tillatt å skjenke alkohol til gjester som får servert mat ved bordet. Alkoholservering skal stanse senest klokka 22 og servert alkohol må være konsumert senest 30 minutter etter dette. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.

Følgende smittevernregler gjelder for bransjen i Sarpsborg:

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst én meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
 • Serveringsstedet skal sørge for at det er minst én meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på serveringssteder.
  • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe, men serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger.

Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen og utformingen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Barnehager og skoler

Barnehager og grunnskoler i Sarpsborg er på gult nivå.

Videregående skoler i Sarpsborg er på rødt nivå ut uke 20.

Voksenopplæringen følger nivå for videregående skoler.

Her kan du lese mer om smittevernveilederne i skoler og barnehager. 

Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere i Sarpsborg kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hvis du bor i Sarpsborg og jobber i en annen kommune må du følge reglene som gjelder for kommunen du jobber i så lenge du er på jobb.

For øvrig gjelder nasjonale retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.