Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Presiseringer om nye tiltak

Innhold

Presiseringer om nye tiltak

21.01.2021 av Pål Nilsen

Fra og med i morgen fredag er det nye koronatiltak i Sarpsborg. Her kommer en nærmere beskrivelse av hva tiltakene betyr for deg. Ordføreren signaliserer samtidig at det kan komme nye lettelser allerede om en uke hvis den gode smittetrenden fortsetter.

Formannskapet vedtok i går en ny koronaforskrift med forbud og påbud, gjeldende fra og med i morgen fredag 22. januar til og med torsdag 4. februar. Du kan lese mer om forskriften her. Noen av tiltakene er som de har vært siden før jul, så som påbud om munnbind på offentlige steder der du ikke kan holde en meters avstand til andre. Kommunen har også opprettholdt skjenkestoppen på grunn av høyt smittetrykk. Men den nye forskriften betyr også lettelser på enkelte tiltak, særlig rettet mot barn fra barneskolealder og nedover.

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Etter at forskriften ble vedtatt, har det vært usikkerhet rundt hvordan reglene om fritidsaktiviteter og breddeidrett skal tolkes. Kriseledelsen har derfor diskutert dette i dag og kommet fram til følgende presiseringer:

 • Barn i 7. klasse og yngre kan drive fritidsaktiviteter og breddeidrett som normalt.
 • For ungdom på ungdomsskolen og voksne er det forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett, innendørs og utendørs.
 • Med organisert menes trening, konkurranser og andre aktiviteter som ofte er i regi av en idrettsklubb eller en forening. Det betyr at alle kan:
  • Trene alene
  • Trene sammen med noen få (2-3) andre så lenge man holder minst to meters avstand til hverandre og så lenge det ikke er organisert
  • Individuell trening er også tillatt på treningssenter så lenge det er to meters avstand til andre. Sal- og gruppetrening med tre eller flere personer er forbudt.

-Jeg beklager at bestemmelsen om fritidsaktiviteter og breddeidrett var upresis og kan tolkes på ulike måter. Men nå åpner vi altså for at barn i barnehager og barneskoler igjen skal kunne bedrive sine fritidsaktiviteter og idrett som normalt. Så må ungdommen og vi voksne vente litt til med å bedrive organiserte aktiviteter. Med dette starter vi en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Risikoen for smittespredning er mindre blant de yngste, mens den øker gradvis fra ungdom til voksne. På denne måten vil vi også redusere risikoen for at vi må stenge raskt ned igjen, forklarer ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Vurderes på nytt neste uke

De siste dagene har antall smittetilfeller i Sarpsborg gått ned. Fra å ha ligget rundt 100 tilfeller i uka helt fra siste del av november og til begynnelsen av dette året, sank antallet til 74 i forrige uke. Fra fredag til tirsdag denne uka var det 6-8 tilfeller hver dag, mens det var 11 i går.

-Vi følger spent med på utviklingen av smittetallene. Selv om vi hadde et hopp oppover igjen i går, har det vært lave tall de siste dagene. Hvis vi ser at smittetallene stabiliserer seg på et lavere nivå, er det naturlig å vurdere å lempe på enkelte tiltak i forskriften allerede om en uke, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Her følger en fullstendig oversikt over tiltakene som trer i kraft fra og med midnatt:

Private arrangementer, sosiale sammenkomster og besøk

Det er forbudt å ha flere enn fem gjester, i tillegg til egen husstand, hjemme, i hagen, på hytta eller i leide lokaler.

 • Den private arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan overholdes
 • Den private arrangøren skal ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing
 • Det skal alltid være minst én meters avstand til andre
  • Unntak:
   • Personer i samme husstand trenger ikke å holde én meters avstand
   • Barn og unge som er sammen med andre fra sin faste gruppe på skolen eller i barnehagen trenger ikke å holde én meters avstand
  • Presiseringer:
   • Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder
   • Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden

Merk at ordinære restaurantbesøk ikke omfattes av dette, siden de følger særskilte regler.

Offentlige arrangementer innendørs og utendørs

 • Offentlige arrangementer innendørs forbys
  • Unntak:
   • Begravelser og bisettelser kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede totalt
   • Vielser, dåp og lignende ritualer kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 10 personer tilstede totalt
   • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere kan avholdes uten publikum. Nødvendig personell for å avholde disse skal holdes på et minimum, og hvert arrangement skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
   • Digitale arrangementer kan avholdes uten publikum og med maksimalt 10 personer, inkludert nødvendig teknisk produksjonspersonell
   • Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører, kan avholdes med maksimalt 10 deltakere, i tillegg til personer som er strengt nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren må gjøre nødvendig risikovurdering, og arrangementet skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
  • Presiseringer:
   • Alle som er til stede skal holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder
   • Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand
   • Ved sang og lignende skal det være to meters avstand målt fra skulder til skulder
 • Offentlige arrangementer utendørs kan arrangeres så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede samtidig

Munnbind på offentlige plasser

Munnbind skal brukes på offentlig sted, utendørs og innendørs, der det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer

 • Unntak:
  • Ved korte passeringer
  • Ved trening utendørs
  • For personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
   • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen
 • Presiseringer:
  • Påbudet gjelder også ansatte på steder der det ikke kan holdes avstand på én meter, hvis ikke andre, egnede smitteverntiltak er iverkstatt
  • Påbudet gjelder blant annet butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Munnbind på kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende er det påbudt å bruke munnbind for reisende på kollektivtransport som buss, tog og ferje

 • Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder
  • Sarpsborg busstasjon anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for skoleskyss i grunnskole
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Munnbind på reise med drosje

Det er påbudt med munnbind for alle passasjerer i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjerene har gått ut av drosjen.

Drosjesjåfører skal bruke munnbind når det er passasjer i drosjen.

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Barn i 7. klasse og yngre kan drive fritidsaktiviteter og breddeidrett som normalt.

For ungdom på ungdomsskolen og voksne er det forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett, innendørs og utendørs.

Med organisert menes trening, konkurranser og andre aktiviteter som ofte er i regi av en idrettsklubb eller en forening. Det betyr at alle kan:

 • Trene alene
 • Trene sammen med noen få (2-3) andre så lenge man holder minst to meters avstand til hverandre og så lenge det ikke er organisert

Individuell trening er også tillatt på treningssenter så lenge det er to meters avstand til andre. Sal- og gruppetrening med tre eller flere personer er forbudt.

Steder for kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.

Dette gjelder blant annet (listen er ikke komplett):

 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, vitensenter, lekeland og tilsvarende steder for underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehaller/badeland og hotellbasseng

Unntak:

 • Biblioteker holder åpent, men da uten arrangementer og "meråpent tilbud" 
 • Gallerier og andre steder der det selges kunst kan holde åpent
 • Toppidrettsaktiviteter kan gjennomføres siden de har egne, strenge smittevernbestemmelser
 • Svømmebasseng kan holdes åpent for organisert trening og organisert svømmeundervisning for barn og unge til og med barneskolealder og for individuell rehabiliteringstrening

Kommunale tjenester og bygg

Disse kommunale byggene og tjenestene er berørt:

 • Sykehjemmene er stengt for besøk og det er sterke restriksjoner på besøk i bofellesskapene
 • Aktiviteten i hjemmetjenesten er redusert, blant annet ved at renhold ikke lenger kan ytes som hjemmehjelpsoppdrag i like stor utstrekning som tidligere. Kommunen håper at mange av de pårørende kan hjelpe til med praktiske oppgaver som å smøre mat, varme middag, enkel påkledning, hente post og gi medisiner, men kommunen vil fortsatt levere livsnødvendig helsehjelp
 • Sarpsborg scene holder stengt
 • Kommunens utleielokaler, gymsaler og innendørs idrettsanlegg er stengt, unntatt for toppidretten og for barn under ungdomsskolealder
 • Servicetorget er stengt for oppmøte, men kan nås på telefon 69 10 80 00 eller du kan benytte selvbetjeningsløsningene.

Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at alle kan holde minst én meters avstand til andre.

Hvor mange kunder som kan være i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen. Det skal opplyses om maksimalt antall kunder ved inngangen

 • For kjøpesentre skal beregningen gjelde både kjøpesenteret som helhet og for den enkelte butikk

Serverings- og skjenkesteder

Det er forbudt å skjenke alkohol på serverings- og skjenkesteder.

For øvrig kan restauranter og utesteder ha åpent som vanlig så lenge de følger de nasjonale smitteverntiltakene.

Serveringsstedet kan ha servering for private sammenkomster med inntil 10 personer.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere i Sarpsborg kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hvis du bor i Sarpsborg og jobber i en annen kommune må du følge reglene som gjelder for kommunen du jobber i så lenge du er på jobb.

For øvrig gjelder nasjonale retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Barnehager og skoler

Skoler og barnehager i Sarpsborg har vært på rødt beredskapsnivå siden 4. januar. Dette blir nå gradvis endret:

 • Barnehagene går til gult nivå fra og med fredag 22. januar
 • Barneskolene går til gult nivå fra og med mandag 25. januar
 • Ungdomsskolene fortsetter på rødt nivå, men det planlegges for en overgang til gult nivå fra og med mandag 1. februar. Dette avklares senerst 26. januar
 • Videregående skoler fortsetter på rødt nivå, men det planlegges for en overgang til gult nivå fra og med mandag 1. februar. Dette avklares senest 26. januar

Les mer om hva dette innebære her.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve gjeldende regler for karantener, og bidra til smittesporing.

Nasjonale tiltak

Det finnes en lang rekke nasjonale tiltak. Merk at lokale tiltak kan være strengere enn de nasjonale. Her får du en kort oversikt over de viktigste nasjonale tiltakene. For en komplett oversikt og mer informasjon om hvert enkelt tiltak, viser vi til helsenorge.no

 • Anbefaling om å unngå unødvendige reiser i inn- og utland
 • Anbefaling om å sørge for god hoste- og håndhygiene
 • Anbefaling om å holde deg hjemme hvis du er syk og la deg teste ved symptomer for korona