Illustrasjon til bærekraft. Hånd og planter

Bærekraft

Bærekraft 2030

Samfunnet er i endring. Flere eldre, færre barn, mange innbyggere med store levekårsutfordringer. Kommunens ressurser, både folk og penger, er begrenset. Samtidig blir også stadig ny teknologi tilgjengelig. Bærekraft 2030 skal ruste kommunen for en ny tid, og gjøre Sarpsborg kommune best mulig forberedt til å møte framtidas utfordringer gjennom å bruke ressursene våre på en bedre måte enn i dag.  

Den tydeligste indikatoren på at kommunens ressursbruk må innrettes på en annen måte, er at driftsutgiftene har oversteget de budsjetterte inntektene i flere år, og vi må erkjenne at vi ikke kommer til å løse utfordringene lengre sikt hvis vi ikke prioriterer mer ressurser til forebygging framfor reparasjon.

Mindre inntekter

Vi vet at i framtida vil det bli enda større behov for kommunale tjenester til innbyggerne. Antallet pensjonister i befolkningen vil stige betydelig mer enn andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder. Det påvirker kommunens inntekter i stor grad.

Staten kommer også med klare signaler om at kommunen ikke kan forvente økte inntekter i framtida.

Analyserer organisasjonen

For å ta grep om denne situasjonen har derfor kommunen iverksatt programmet Bærekraft 2030. Programmet bygger på en analyse av hele organisasjonen, som viser hvilke områder som har størst forbedringspotensial sammenlignet med andre kommuner. Her kan du lese kunnskapsgrunnlag om kommunens økonomiske situasjon.

Mål

Kunnskapsgrunnlaget peker på 37 ulike fokusområder som bør følges opp for å nå målene i Bærekraft 2030.

Samlet skal dette sette kommunen til å nå disse målene:

Økte inntekter og innsparinger på til sammen 100 mill. kr i driftsbudsjettet for 2023.

En ytterligere gevinst på inntil 50 mill. kroner per år handlingsplanperioden 2024-2027.

At kommunen har et godt økonomisk handlingsrom til å møte framtidige utfordringer innen 2030.

 

Hva skjer nå?

Det er valgt ut 11 fokusområder i  kunnskapsgrunnlaget som det skal arbeides videre med i år. De øvrige fokusområdene (totalt 37) vil følges opp i 2023 og senere. De 11 fokusområdene er valgt ut fordi det er områder som kommunen driver dyrere enn de andre kommunene vi har sammenlignet oss med.

Kommunedirektøren legger fram forslag til hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2023 i forbindelse med neste års budsjett. Kommunedirektørens budsjettforslag blir presentert den 3. november. Det er bystyret som fatter det endelige vedtaket i desember.

Har du spørsmål om bærekraft 2030? Kontakt økonomisjef Hilde Lind.

Fokusområder

 

Helse og velferd:

Boveiledning​
Hjemmetjenesten​
Institusjonsdrift​
Kommunale boliger

 

Oppvekst:​

Gjennomgang av generell drift​
Gjennomgang av struktur og kapasitet​
Gjennomgang av spesialundervisning​

 

Organisasjon og teknologi og endring:​

Årsverksanalyse fellestjenester​
​​​​Politisk styring​

 

Samfunn​

Gjennomgang av selvkostgrad for plan- og byggesak​

 

Teknisk: ​

Teknisk 2025​
Kommunale boliger

 

Bærekraft illustrasjon hånd og lys

Bærekraft