Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fv. 118 Skjebergveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fv. 118 Skjebergveien, oppgradering av kollektivholdeplasser - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

15.05.2019

Frist for merknader er 1. juli 2019.

Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune legger i samarbeid med Sarpsborg kommune forslag til ovennevnte reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for oppgradering av holdeplassene «Borgen», «Moensletta», «Klavestadgata» og «Klavestadhaugen» til universell utforming. Dagens holdeplass «Borgen» flyttes nordover mot Edonbakken, mens eksisterende holdeplass «Borgenbanen» legges ned. Nevnte holdeplasser er prioritert i samråd med Østfold kollektivtransport.

Alle holdeplassene utformes som busslommer, unntatt ny holdeplass ved Edonbakken/gamle «Borgen» nordover og holdeplass «Klavestadgata» sørover, som utformes som kantstopp.

Planen er tilgjengelig ved Sarpsborg hovedbibliotek, samt ved områdebibliotekene i Tune og Skjeberg. Materialet kan også lastes ned fra nettsidene til Statens vegvesen, www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Statens vegvesen arrangerer åpen kontordag:
Tid: onsdag 5. juni kl. 15.00-18.00
Sted: Sarpsborgkontoret, Torget 5.
Det vil være representanter fra Sarpsborg kommune og Statens vegvesen tilgjengelig for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig per e-post til firmapost-ost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 1. juli 2019. Merk innspill 16/41650.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lene Hermansen på telefon 692 43 731 eller e-post lenher@vegvesen.no.

Vedlegg:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Oversendelsesbrev

Innkomne merknader med kommentarer

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Støyrapport