>Gang- og sykkelvei Hasle-Hølen – detaljreguleringsplaner – offentlig ettersyn og varsling av utvidet planavgrensning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gang- og sykkelvei Hasle-Hølen – detaljreguleringsplaner – offentlig ettersyn og varsling av utvidet planavgrensning

Publisert: 10.06.2024

Frist for merknader er 20. august 2024

Utvalg for plansaker har i møte 03.06.2024, sak 22/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplaner for Gang- og sykkelvei Hasle-Hølen ut til offentlig ettersyn.

Det planlagte tiltaket er fordelt på to planområder (planID 24043 og 24044). Planområdene ligger langsmed fv. 581 på Hafslundsøy og går fra Grøtebrua i sør til Nipaveien på Hasle i nord. Grøtebrua, Nipa bru og den delen av fylkesveien som går parallelt med Edvard Strands vei inngår ikke i planområdene. Tiltaket utgjør ca. 2,6 km med gang- og sykkelvei.

Planområdenes avgrensning fremgår av kartet nedenfor.
 Kart med planområdets avgrensning

Klikk her for å se planområdet i kommunens kartportal - planID 24043
Klikk her for å se planområdet i kommunens kartportal - planID 24044


Hensikten med planene er å utbedre gang- og sykkelveitilbudet på Hafslundsøy til Hasle i tråd med Hovedsykkelplanen. Eksisterende kollektivholdeplasser innenfor planområdet skal oppgraderes. Planen innebærer også noen mindre justeringer og forbedringer av veibanen herunder optimalisering av et uoversiktlig kryss ved Edvard Strands vei, tilrettelegging for fotgjengerfelt ved Hafslund Idrettsforening sine lokaler og sanering av avkjørsler til fylkesveien.


Det varsles samtidig med kunngjøringen om behov for utvidelse av planområdet. De utvidede områdene skal hovedsakelig benyttes til frisiktsoner og en fotgjengerovergang og berører eiendom 2096/348, eiendom 2096/2 og fylkeskommunale samferdselsarealer. Se her for nærmere detaljer - kart med områder som utvides.


Planen er lagt ut i Servicetorget i Sarpsborg rådhus og på Sarpsborg hovedbibliotek.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Julie Elkjær Stentsøe på e-post julie-elkjaer.stentsoe@sarpsborg.com eller tlf. 476 01 968.


Slik kommer du med innspill:

Skriftlige merknader kan leveres på følgende måter:

Frist for merknader: 20.08.2024

Saksdokumenter:

Saksutskrift
Plankart delstrekning 1
Plankart delstrekning 2
Plankart delstrekning 3
Plankart delstrekning 4
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vurdering av adkomstalternativ
Teknisk plan
Naturverdirapport
Status registrerte asketrær
Geoteknisk datarapport
Vurdering av områdestabilitet
Følgebrev arkeologisk registrering
Rapport arkeologisk registrering
KU-notat