>Grålum – områdereguleringsplan – Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Grålum – områdereguleringsplan – Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Publisert: 11.06.2024

Frist for innspill er 20. august.2024.

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av områdereguleringsplan for Grålum.

Planområdet følger veikanten til E6 langs nord og øst, og inkluderer store deler av eksisterende næringsarealer i tillegg til rampene til E6, deler av fv. 118 Bjørnstadveien som går over i Tuneveien mot sør, fv. 114 Grålumveien og fv. 1170 Gamle Kongevei. Varslet planområde er på ca. 454 dekar.

Planområdets foreløpige avgrensning fremgår av kartet nedenfor.

Kart med planområdets foreløpige avgrensning

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et levende og bærekraftig bydelssenter hvor det er attraktivt å bo, jobbe og besøke. Det skal settes rammer for utvikling av et attraktivt og bærekraftig næringsområde som bygger opp under omstillingen til et lavutslippssamfunn, og tilrettelegger for smarte mobilitetsløsninger.

Planarbeidet utføres av Asplan Viak på oppdrag fra Sarpsborg kommune.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn, etter pbl § 12-9. 


Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Ingrid Ekeli Boge på e-post ingrid-ekeli.boge@sarpsborg.com eller per brev til Sarpsborg kommune, Virksomhet plan og samfunnsutvikling, pb 237, 1702 Sarpsborg innen 20.08.2024.
Merk e-posten eller brevet med «Områderegulering Grålum».

Plandokumenter ved oppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Saksutskrift

Planprogram for områderegulering Grålum

Eiendommer innenfor planavgrensningen

Reguleringsplaner innenfor planavgrensningen

Vurdering av behov for konsekvensutredning