>Kala – områdereguleringsplan – Varsel om oppstart av planarbeid, utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kala – områdereguleringsplan – Varsel om oppstart av planarbeid, utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram

Publisert: 13.05.2024

Frist for innspill er 28. juni 2024

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av privat områdereguleringsplan for Kala. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, etter pbl § 17-4.

De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves.

Planområdet ligger på Kala på Borgenhaugen, og er avgrenset av Kalaveien i Nord, og eksisterende boligområde i øst, sør og vest. Områdets areal er på totalt ca. 214 daa. Planområdets foreløpige avgrensning fremgår av kartet nedenfor.

Kartutsnitt med plangrense

Klikk her for å se planområdet i kommunens kartportal
Klikk her for å se i kommunens planregister

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende infrastruktur, rekreasjonsarealer og barnehage. Det skal tilrettelegges for vesentlig fortetting på området, med variasjon i boligtyper, høy kvalitet på bebyggelsens arkitektur, attraktive blågrønne utearealer og funksjonelle gang- og sykkelforbindelser.

Planarbeidet utføres av Kamperhaug Utvikling AS på oppdrag fra Kamperhaug Boligutvikling AS.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning med planprogram etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, jf. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn, etter pbl § 12-9.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Kamperhaug Utvikling AS v/Einar Ballestad-Mender, Rokkeveien 41, 1743 Klavestadhaugen, eller på e-post einar@kamperhaug.no innen 28.06.2024.

Plandokumenter ved oppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Saksutskrift

Planprogram

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat

Vurdering av behov for konsekvensutredning – Del 1 - hovednotat

Vurdering av behov for konsekvensutredning – Del 2 – vedlegg II

Vurdering av behov for konsekvensutredning – Del 3 - §10

Varslingsbrev