>Kommunedelplan for kystsonen 2022-2034 - kunngjøring av bystyrevedtak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan for kystsonen 2022-2034 - kunngjøring av bystyrevedtak

Publisert: 19.12.2022

Sarpsborg bystyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 i møte den 15.12.2022, sak 81/22, vedtatt kommunedelplan for kystsonen 2022-2034, Sarpsborg, med tilhørende vedlegg.

Kystsoneplanen er et viktig virkemiddel for å styre utvikling og vern i kystsonen. Planen legger rammer og føringer som skal følges opp ved detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Planen legger opp til en levende kyst, både for Sarpsborgs innbyggere og besøkende og for kommende generasjoner.

En papirversjon av plandokumentene er lagt ut på Servicetorget, Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages
Vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Ingrid Ekeli Boge på e-post: ingrid-ekeli.boge@sarpsborg.com

Plandokumenter

 1. Saksutskrift
 2. Planbestemmelser
 3. Plankart - kystsonen
 4. Plankart - arealformål
 5. Planbeskrivelse

 6. Temakart luftforurensning
 7. Temakart flom
 8. Temakart støy
 9. Temakart natur
 10. Temakart kulturlandskap og kulturmiljø
 11. Temakart grunnforurensning
 12. Temakart grunnforhold
 13. Temakart friluftsliv
 14. Temakart høyspent
 15. ROS-analyse med konsekvensutredning
 16. Konsekvensutredning av næringsvirksomhet i LNF
 17. Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø
 18. Konsekvensutredning av byggegrenser i sjø
 19. Vurdering av innspill etter offentlig ettersyn 2020-2021
 20. Vurdering av innspill etter offentlig ettersyn 2022
 21. Meklingsprotokoll
 22. Politisk notat til Bystyret - Oppfølging av henvendelse fra sak 101_22