Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sentrumsplan - kunngjøring av bystyrevedtak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sentrumsplan - kunngjøring av bystyrevedtak

24.06.2019

Bystyret i Sarpsborg kommune vedtok 20. juni 2019 Kommunedelplan Sarpsborg sentrum 2019-2031, jf. plan- og bygningsloven 11-15. Vedtaket kan ikke påklages.

Her er en interaktiv presentasjon av hovedtrekkene i ny sentrumsplan.

Planen består av følgende dokumenter:

Saksutskrift

Planbeskrivelse

Planbestemmelser og retningslinjer

Plankart A0

Plankart A3

Plankart uten hensynssoner (illustrasjon)

Temakart Kulturmiljø

Temakart Gul liste

Temakart SEFRAK-registrerte bygninger

Temakart Bygninger vurdert for Gul liste

Temakart Høyder og bygningstypologi

Temakart Bykjerne og kvartalsstruktur

Temakart Grønnstruktur

Temakart Hensynssoner storulykkerisiko

Temakart Lekeplassdekning

Temakart Barnetråkk

Temakart Grunnforhold

Temakart Forurenset grunn

Temakart Luftforurensing

Temakart Støy

Temakart Flomveier

Følgende delutredninger følger planen:

ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

Konsekvensutredning og alternativvurdering

Belysningsplanen vedtatt 2013

Lokalklimaanalyse og grønnstrukturutredning

Steds- og mulighetsanalyse, av Rodeo arkitekter  del 1 syntesedel 2 kulturhistoriskdel 3 sosiokulturelldel 4 fysisk

Kvartalenes utnyttelsesgrad, av tre lokale arkitektkontor (LieftingBASPLUS)

Mulighetsstudie knutepunktutvikling Sarpsborg, av tre skandinaviske konsulentteam (WhiteGottlieb PaludanDyrvik)

Evalueringsrapport til mulighetsstudie om knutepunktutvikling for Sarpsborg, av prosjektgruppen bestående av Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Bane NOR

Her kan du lese oppsummerte innspill fra to høringsrunder:

Sammendrag av innspill fra høring våren 2018

Sammendrag av innspill fra høring vinteren 2019

Her finner du innspillene som ble sendt ved høring av planforslaget våren 2018 og vinteren 2019.

Henvendelser om planen kan rettes til:

Virksomhetsleder Hege Hornnæs, e-post: hege.hornnaes@sarpsborg.com

Areal- og transportplanlegger Emilie Cosson-Eide, e-post: emilie.cosson-eide@sarpsborg.com

Eventuelle spørsmål kan rettes til servicetorget i Sarpsborg kommune på telefon 69 10 80 00.