Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kvartal 37 - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvartal 37 - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

25.06.2020

Frist for innspill er 28. august 2020.

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for St. Marie gate 127-133. Planområdets avgrensing fremgår av kartet under.
Kart med planområdets avgrensing
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg og fellesområder i henhold til sentrumsplanen. Aktuelt reguleringsformål er bolig. Endelig planavgrensning blir avklart som del av planarbeidet.

Planarbeidet utføres av LINK arkitektur på oppdrag fra Solbyen Utvikling AS.

Planområdet er avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for sentrum 2019-2031. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 28. august rettes til:
LINK arkitektur v/arealplanlegger Axel Ødegaard, postboks 383, sentrum N-0102 Oslo eller aso@linkarkitektur.no med kopi til Sarpsborg kommune, Virksomhet plan og samfunnsutvikling, postboks 237, 1702 Sarpsborg eller postmottak@sarpsborg.com.

Vedlegg

Planinitiativ

Oppstartsmøtereferat

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Varslingsbrev

Kart med planavgrensing